Ovdje ste:   Naslovnica Novosti IPARD program mjera 302 – bespovratna sredstva za ruralni turizam

Eurokonzalting

IPARD program mjera 302 – bespovratna sredstva za ruralni turizam

 

Mjera 302 uključuje divrzifikaciju i razvoj ruralnih gospodarskih aktivnosti. Ova mjera treba doprinijeti provedbi Zajedničke poljoprivredne politike i drugih srodnih politika unutar opsega ulaganja u ruralna područja a posebno povećanje prihoda korisnika iz ruralnog područja kroz razvoj i diversifikaciju ruralnih aktivnosti na farmi i/ili izvan nje, ocuvanju postojećih radnih mjesta, povećanju opsega usluga za stanovnike ruralnog podrucja i poboljšanju kvalitete usluga koje se pruţaju i poboljšanju socijalne strukture u ruralnim podrucjima.

Ciljevi ove mjere IPARD programa su:

-Povećanje prihoda korisnika iz ruralnog stanovništva kroz razvoj i diversifikaciju ruralnih aktivnosti na farmi i/ili izvan nje
-Stvaranje novih mogućnosti zapošljavanja kroz razvoj i diversifikaciju ruralnih aktivnosti na farmi i/ili izvan nje
-Očuvanje postojećih radnih mjesta
-Povećanje opsega usluga za stanovnike ruralnog područja i poboljšanje kvaliteta
usluga koje se pružaju
-Poboljšanje socijalne strukture u ruralnim područjima.

Ovim programom mogu se sufinancirati ulaganja u:
1.ruralni turizam
2.tradicijske obrte
3.izravnu prodaju
4.slatkovodno ribarstvo
5.proizvodnju gljiva
6.obnovljive izvore energije
7.usluge
8.preradu na poljoprivrednim gospodarstvima

1. Dozvoljena ulaganja u sektoru ruralnog turizma su:

a) Ulaganje u izgradnju i/ili rekonstrukciju i/ili opremanje objekata za pružanje turističkih i/ili ugostiteljskih usluga uključujući objekte za uzgoj životinja kao dio turističke ponude, objekte za rekreaciju, turističke kampove, objekte na otvorenom (za jahanje, sportski ribolov na kopnenim vodama, biciklizam, tematski putevi)
b) Ulaganje u rekonstrukciju i/ili opremanje objekata tradicijske arhitekture (tradicijske stambene i gospodarske objekte)
c) ostala ulaganja kako je navedeno u Pravilniku.

Specifični kriteriji prihvatljivosti za sektor ruralnog turizma su:

a) korisnik mora biti registriran u skladu s propisima koji uređuju područja ugostiteljstva i/ili pružanja usluga u turizmu za djelatnost koju obavlja
b) ulaganja su prihvatljiva samo u područjima gdje su prihvaćeni Projekti ukupnog razvoja (PUR) i/ili Regionalni operativni program (ROP) i/ili Županijske razvojne strategije (ŽRS) koji navode ruralni turizam kao prioritetni razvojni sektor, a sama ulaganja moraju biti u skladu s odredbama navedenih dokumenata
c) ulaganja su prihvatljiva samo u naseljima klasificiranim  mjestima u skladu s Pravilnikom o proglašavanju turističkih općina i gradova i o razvrstavanju naselja u turističke razrede
d) dozvoljeno je ulaganje u objekte s najviše 40 spavaćih mjesta po korisniku na kraju ulaganja
e) dozvoljeno je ulaganje u „brodice/čamce“ za sportski ribolov dužine od 2,5 do 5 metara, snage 5 kW.

2. Dozvoljena ulaganja u sektoru tradicijskih obrta su:

Ulaganje u izgradnju i/ili rekonstrukciju i/ili opremanje objekata za uspostavljanje tradicijskih obrta, uključujući objekte za pakiranje i trženje proizvoda tradicijskih obrta i ostala ulaganja kako je navedeno u Pravilniku.

Specifični kriteriji prihvatljivosti za sektor tradicijskih obrta su:

a) korisnik treba biti registriran u skladu s odredbama Zakona o obrtu kao obrt i kao tradicijski obrt u skladu s odredbama Pravilnika o tradicijskim, odnosno umjetničkim obrtima
b) ulaganja su prihvatljiva samo u područjima u kojima su prihvaćeni Program ukupnog razvoja (PUR) i/ili Regionalni operativni program (ROP) i/ili Županijska razvojna strategija (ŽRS) koji navode tradicijske obrte kao prioritetni razvojni sektor, a sama ulaganja moraju biti u skladu s odredbama navedenih dokumenata.

3. Dozvoljena ulaganja u sektoru izravne prodaje su:


Ulaganja u izgradnju i/ili rekonstrukciju i/ili opremanje objekata za izravnu prodaju proizvoda na poljoprivrednom gospodarstvu (vlastitih proizvoda i proizvoda udruge/zadruge proizvođača u kojima gospodarstvo pripada kao član).

Specifični kriteriji prihvatljivosti za sektor izravne prodaje su:

Korisnik treba biti upisan u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava i poslovati u skladu s odredbama Zakona o trgovini.

4. Dozvoljena ulaganja u sektoru slatkovodnog ribarstva su:

Ulaganje u izgradnju i/ili rekonstrukciju i/ili opremanje kapaciteta za uzgoj slatkovodne ribe.

Specifični kriteriji prihvatljivosti za sektor slatkovodnog ribarstva su:

a) korisnik treba biti ovlaštenik Povlastice za akvakulturu pri Ministarstvu poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja
b) korisnik treba biti registriran prema odredbama Zakona o hrani i Zakona o veterinarstvu
c) maksimalni dozvoljeni kapacitet proizvodnje u skladu s Prilogom XV Pravilnika.

5. Dozvoljena ulaganja u sektoru usluga su:


Ulaganje u izgradnju i/ili rekonstrukciju i/ili opremanje kapaciteta za pružanje nepoljoprivrednih usluga u ruralnim podrucjima: IT centara, radionica za popravak poljoprivrednih i šumarskih strojeva, dječjih vrtića, igraonica za djecu, sportsko-rekreativnih centara za mlade i odrasle.

Specifični kriteriji prihvatljivosti u sektoru usluga:

Dozvoljena su ulaganja u naselja koja imaju do 10 000 stanovnika

6. Dozvoljena ulaganja u sektoru prerade na poljoprivrednim gospodarstvima:


Ulaganje u izgradnju i/ili rekonstrukciju i/ili opremanje objekata za preradu, skladištenje i pakiranje proizvoda (od mlijeka, mesa, voća i povrća) na poljoprivrednom gospodarstvu.

Specifični kriteriji prihvatljivosti za sektor prerade na poljoprivrednim gospodarstvima su:


a) korisnik treba biti upisan u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava
b) za preradu mlijeka i mesa korisnik treba biti odobren u skladu s odredbama Pravilnika o posebnim uvjetima za objekte u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla koji se odobravaju pod posebnim uvjetima
c) za preradu voća i povrća korisnik treba biti upisan u Upisnik registriranih objekata koji vodi Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi.

7. Dozvoljena ulaganja u sektoru proizvodnje gljiva:


Ulaganje u izgradnju i/ili rekonstrukciju i/ili opremanje kapaciteta za uzgoj i pakiranje gljiva.

Specifični kriteriji prihvatljivosti za sektor proizvodnje gljiva su:

a) korisnik treba biti upisan u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava
b) ulaganje je dozvoljeno za maksimalni kapacitet do 2.000 m2 podne površine objekta.

8. Dozvoljena ulaganja u sektoru obnovljivih izvora energije:

Ulaganje u izgradnju i/ili rekonstrukciju i/ili opremanje elektrana i kogeneracijskih postrojenja na bioplin na poljoprivrednom gospodarstvu.

Specificni kriterij prihvatljivosti za sektor obnovljivih izvora energije je:


Korisnik treba biti upisan u Upisnik poljoprivrednih gospodarstva.
Navedena ulaganja uključuju ulaganja u izgradnju ili rekonstrukciju objekata te u opremu. Bespovratna sredsva mogu se tražiti i za opće troškove koji uključuju naknade arhitektima i inženjerima te ostale savjetodavne usluge, studije izvedivosti, poslovne planove, patente i licence.


Iznos bespovratnih sredstava

Visina prihvatljivih izdataka do koje se mogu tražiti bespovratna sredstva iznosi 150.000 €. Bespovratno je moguće dobiti do 50% prihvatljivih izdataka, što znači da je moguće dobiti maksimalno do 75.000 € bespovratno. Iznimka su ulaganja u bioplinska postrojenja gdje prihvatljivi izdaci iznose do 675.000 €. I kod bioplinskih postrojenja bespovratna sredstva je moguće dobiti za iznos do 50% prihvatljivih izdataka.

Potencijalni korisnici: fizičke i pravne osobe u rangu mikro poduzeća koji su u sutavu PDV-a, 100% u privatnom ili do 25% u državnom odnosno u vlasništvu jedinica lokalne i/ili regionalne samouprave ili Grada Zagreba. 

Posebni uvjeti za korištenje Mjere 302

-Ulaganje treba zadovoljavati standarde Zajednice na kraju realizacije ulaganja.
-Ulaganje mora biti u skladu s odgovarajućim nacionalnim minimalnim standardima koji se odnose na zaštitu okoliša, javno zdravstvo (zdravstvena ispravnost hrane i kakvoća hrane), zdravlje životinja i bilja, dobrobit životinja i sigurnost na radu u vrijeme kad je Odluka o dodjeli sredstava iz IPARD programa donesena. U slučaju kada su odgovarajući nacionalni standardi utemeljeni na standardima Zajednice uvedeni u vrijeme kad je zaprimljena prijava, potpora se može odobriti bez obzira na neispunjavanje tih standarda, pod uvjetom da ulaganje zadovolji novo uvedene standarde do kraja realizacije ulaganja.
(3) U trenutku prijave podnositelj mora imati podmirene obveze prema Državnom proračunu.
(4) Ako je na nekom području uspostavljena i odobrena lokalna akcijska grupa (LAG) te je Ministarstvo odobrilo njihovu lokalnu razvojnu strategiju, ulaganje treba biti u skladu s prioritetima tih strategija.
(5) Ulaganja koja se sufinanciraju u okviru Komponente III IPA-e neće se financirati u okviru Mjere 302.

Prilikom prijave projekta korisnik mora dokazati ekonomsku opravdanost ulaganja izradom poslovnog plana.

Rangiranje projekata

(1) Nakon provjere kompletnosti zahtjeva u administrativnoj kontroli, bit će formirana rang lista podnositelja, sukladno kriterijima navedenim u tablici: Kriterij rangiranja (Prilog VIII). Prioritet imaju ulaganja s većim brojem bodova.
(2) Ako na rang listi bude veći broj projekata s istim brojem bodova, prednost će imati oni projekti s ranijim vremenom podnošenja kompletne prijave.
(3) Ako dva ili više projekata imaju isti broj bodova i jednako vrijeme podnošenja kompletne prijave, Agencija za plaćanja će provesti postupak izvlačenja slučajnim odabirom u prisutnosti javnog bilježnika, te će o provedenom postupku obavijestiti podnositelje pisanim putem.
(4) U slučaju kada se na temelju rang liste utvrdi da unutar programa nema dovoljno sredstava za ugovaranje svih rangiranih projekata, odredit će se prag iznad kojeg će se nalaziti svi projekti za koje postoji dovoljno financijskih sredstava u programu.
(5) U slučaju kada se temeljem rang liste utvrdi da unutar programa ima dovoljno sredstava za ugovaranje svih rangiranih projekata koji su nakon analize kompletnosti ocijenjeni kao prihvatljivi, proces rangiranja se u daljnjoj fazi obrade prijava neće primjenjivati.


Financiranje

(1) Sredstva potpore za Mjeru 302 osiguravaju se iz proračuna Europske unije i Republike Hrvatske, od čega Europska unija sudjeluje sa 75% udjela, a Republika Hrvatska s 25% udjela. Visina sredstava utvrđuje se posebnim financijskim sporazumima između Republike Hrvatske i Europske unije.
(2) Maksimalna ukupna vrijednost prihvatljivih ulaganja po projektu je 150.000 EUR, osim za ulaganja u obnovljive izvore energije gdje je ograničeno na 675.000 EUR.
(3) Iznos potpore će biti do 50% ukupnog prihvatljivog ulaganja u projekt.
(4) Dozvoljena su maksimalno tri prihvatljiva ulaganja po korisniku unutar vremenskog okvira IPARD-a, od kojih samo jedan može biti za obnovljive izvore energije. Prijava za sljedeće ulaganje se može podnijeti tek nakon dovršenja (završnog plaćanja) prethodnog ulaganja.
(5) Plaćanje za izvršeno ulaganje bit će jednoobročno, sukladno IPARD Ugovoru koji je korisnik potpisao s Agencijom za plaćanja.
(6)Vrijednost prihvatljivih izdataka utvrđuje se bez PDV-a.
(7)Nabavljena roba, radovi i usluge moraju potjecati iz zemalja EU-a, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije, Kosova, Crne Gore, Makedonije, Turske, Albanije, Alžira, Armenije,Azerbejdţana, Bjelorusije, Egipta, Gruzije, Izraela, Jordana, Libanona, Libije, Moldove, Maroka, Palestinske Samouprave Zapadne obale i Pojasa Gaze, Ruske federacije, Sirije, Tunisa, Ukrajine te Norveške, Lihtenštajna i Islanda.
(8)Sva oprema nakon nabave mora biti vođena u Popisu dugotrajne imovine

Izdaci koji se ne finaciraju iz IPARD programa Mjera 302

a) porezi, uključujući porez na dodanu vrijednost;
b) carinske i uvozne pristojbe i sve ostale naknade;
c) kupnja, najam ili zakup zemljišta i postojećih zgrada, bez obzira na to da li najam rezultira vlasništvom prenesenim u korist najmoprimca;
d) novčane kazne, financijske kazne i troškovi parničnog postupka;
e) ostali operativni troškovi;
f) rabljeni i prepravljeni strojevi i oprema;
g) bankovni troškovi, troškovi jamstava i slične naknade;
h) troškovi pretvaranja, naknade i tečajni troškovi vezani uz IPARD-ov račun u eurima, kao i drugi čisto financijski izdaci;
i) doprinosi u naturi;
j) kupnja prava poljoprivredne proizvodnje, kupnja životinja, kupnja biljaka i njihova sadnja;
k) svi troškovi održavanja, amortizacije i najma;
l) troškovi vezani uz ugovore o zakupu, kao što je marža najmodavca, režijski troškovi i troškovi osiguranja;
m) troškovi promocije osim onih od općeg interesa;
n) izdaci za projekte koji su zaraćunali naknade korisnicima ili sudionicima prije dovršenja, osim ako su dobivene naknade odbijene od zatraženih troškova;
o) izdaci nastali u državnoj administraciji, uključujući Agenciju za plaćanja, posebice tekući izdaci, izdaci iznajmljivanja i plaće osoblja zaposlenog na upravljanju, provedbi, praćenju i kontroli;
p) opći troškovi koji obuhvaćaju naknade za arhitekte, inženjere i konzultante te pravne pristojbe, troškovi investicijske studije ili poslovnog plana ili studije izvedivosti za pripremanje i provođenje projekta, i troškovi stjecanja patenata i licenci izravno vezanih uz rad izvoditelja projekta, koji prelaze 12% ukupno prihvatljivih izdataka iskljucujući ove opće troškove;
q) troškovi za nepredviđene radove u graditeljstvu.

Prijava i postupak

(1) Prijave se podnose na temelju javnog natječaja koji raspisuje Agencija za plaćanja.
(2) Natječaj se objavljuje  u „Narodnim novinama“, na službenim web-stranicama Ministarstva (www.mps.hr) i Agencije za plaćanja (www.apprrr.hr).
(3) Obrti i pravne osobe dužne su, u roku najkasnije mjesec dana prije zatvaranja natječaja za dodjelu sredstava iz IPARD programa, Agenciji za plaćanja podnijeti zahtjev za izdavanje Izvješća o primjeni nacionalnih propisa iz podrucja zaštite na radu, koji Agencija za plaćanja prosljeđuje Državnom inspektoratu.
(4) Podnositelj je dužan u roku najkasnije mjesec dana prije zatvaranja natječaja za dodjelu sredstava iz IPARD programa, Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva podnijeti zahtjev sa priloženim Elaboratom zaštite okoliša za dodjelu sredstava iz IPARD programa, Mjera 302, propisanog sadržaja. Elaborat zaštite okoliša izrađuju pravne osobe, koje imaju suglasnost Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva za izradu elaborata. Zahtjev se podnosi u svrhu ishođenja Potvrde o usklađenosti poljoprivrednog gospodarstva s minimalnim nacionalnim standardima i usklađenosti ulaganja s EU standardima koju podnositelj prilaže uz prijavu, zajedno sa ostalom propisanom dokumentacijom.
(5) Prije podnošenja prijave podnositelj je dužan prikupiti najmanje tri (3) sadržajno usporedive ponude za svaku pojedinačnu nabavu roba, usluga i radova čija vrijednost prelazi 10.000 €, odnosno jednu (1) ponudu za svaku pojedinačnu nabavu roba, usluga i radova čija vrijednost ne prelazi 10.000 €.
(6) Prikupljene ponude moraju biti izražene u eurima (EUR) ili u hrvatskim kunama (HRK).
(7) Prilikom ulaganja u izgradnju i/ili rekonstrukciju podnositelj ne smije pribavljati ponude od ponuditelja/izvođaca radova, koji su vlasnički povezani s fizičkim ili pravnim osobama koje su izradile Glavni projekt/Idejni projekt ili dijelove Glavnog projekta/Idejnog projekta.
(8) Ako je ponuditelj roba, radova i usluga iz inozemstva, ponude, izjave o podrijetlu, te dokazi o vlasništvu (ukoliko budu zatraženi) moraju biti na hrvatskom ili engleskom jeziku.
(9) Aktivnosti vezane za ulaganja predviđena projektom ne smiju započeti prije stupanja na snagu IPARD Ugovora, osim pripremnih radova.
(10) U slučaju promjena projekta, promjene se moraju zatražiti od Agencije putem Zahtjeva za odobrenje promjena.
(11) Sredstva iz IPARD programa korisniku se isplaćuju na temelju Zahtjeva za isplatu.
(12) Zahtjev za isplatu treba sadržavati sve plaćene račune sukladno odabranoj ponudi i IPARD Ugovoru odnosno Aneksu IPARD Ugovora, a svi priloženi računi moraju biti plaćeni u cijelosti.

Kontrola

(1) Kontrola na terenu provodi se prije ugovaranja, prije isplate i tijekom petogodišnjeg razdoblja nakon izvršenog konačnog plaćanja. Osim redovitih kontrola, kontrole na terenu mogu se obavljati i u bilo kojem trenutku za vrijeme trajanja investicije. Kontrolu na terenu provode zaposlenici Agencije za plaćanja.
(2) Osim zaposlenika iz stavka 1. ovoga članka, kontrolu na terenu svakog IPARD projekta mogu obavljati i zaposlenici Službe za unutarnju reviziju Agencije za plaćanja, zaposlenici Nacionalnog fonda, Agencije za reviziju sustava provedbe programa Europske Unije, revizori Europske komisije, Europskog revizorskog suda i Europskog ureda za borbu protiv prijevara (OLAF).

Izvor: Pravilnik o provedbi mjere 302 - IPRAD PROGRAMA 13.08.2012.

 

 

1. NATJEČAJ 3.01.2011. - 31.03.2011. (M 302)

 

STATUS BROJ PRIJAVA IZNOS ULAGANJA (HRK) IZNOS POTPORE (HRK)
Ukupno 28 24.542.065,80 12.299.896,13
Odbijeno 10 6.534.377,31 3.334.243.66
Odustali od prijave
Ugovoreno 18 17.620.761,62 8.810.317,79

 

2. NATJEČAJ 12.09.2011.-31.10.2011. (M 302)

 

STATUS BROJ PRIJAVA (HRK) IZNOS ULAGANJA (HRK) IZNOS POTPORE (HRK)
Ukupno 28 29.326.635,35 14.841.456,39
Odbijeno 7 6.558.326,71 3.824.458,16
Odustali od prijave 1 1.123.950,00 561.975,00
Ugovoreno 20 20.735.265,65 10.367.632,80

 

3. NATJEČAJ 02.01.2012.-29.02.2012. (M 302)

 

STATUS BROJ PRIJAVA (HRK) IZNOS ULAGANJA (HRK) IZNOS POTPORE (HRK)
Ukupno 35 44.089.130,74 20.373.758,27
Odbijeno 9 8.985.852,34 4.240.504,67
Odustali od prijave 10 11.785.569,83 5.364.122,67
Ugovoreno 15 20.274.015,25 10.137.007,62

 

4. NATJEČAJ 20.08.2012.-12.10.2012. (M 302)

 

STATUS BROJ PRIJAVA (HRK) IZNOS ULAGANJA (HRK) IZNOS POTPORE (HRK)
Ukupno 63 78.902.719,97 37.848.763,85
Odbijeno


Odustali od prijave


Ugovoreno


 

Unutar Mjere 302, diversifikacija i razvoj ruralnih gospodarskih aktivnosti, proširene su mogućnosti ulaganja u sektoru usluga,i to ufrizerske salone i staračke domove.

 

MOGUĆNOSTI FINANCIRANJA PROJEKATA KREDITOM HBOR-a S KAMATOM 2 %

Korisnici kredita za ulaganja u okviru Mjere 302. su fizičke i pravne osobe, u rangu mikro subjekata u sustavu PDV-a, i to:
do 10 zaposlenih, i
vrijednost aktive do 2,0 milijuna EUR ili godišnji promet do 2,0 milijuna EUR, i
100% u privatnom ili do 25% u državnom vlasništvu, odnosno u vlasništvu jedinica lokalne i/ili regionalne (područne) samouprave ili Grada Zagreba.
Korisnici kredita mogu biti fizičke i pravne osobe koje su sa Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju zaključile Ugovor o dodjeli sredstava iz IPARD programa.
Potencijalni korisnici kredita imaju mogućnost podnijeti zahtjev za kredit u HBOR ili poslovnu banku odmah nakon predaje natječajne dokumentacije Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, a kao dokaz se dostavlja preslika povratnice sa pečatom Agencije.

Financirat će se ulaganja u sektore sukladno investiciji koja se prijavljuje na pojedinu mjeru IPARD natječaja u okviru Pravilnika o provedbi Mjere 302. (u daljnjem tekstu: Pravilnik).

Financirat će se ulaganja sukladno Pravilniku kako slijedi:
sektor ruralnog turizma
sektor tradicijskih obrta
sektor izravne prodaje
sektor slatkovodne akvakulture
sektor usluga
sektor prerade na poljoprivrednim gospodarstvima
sektor obnovljivih izvora energije

Krediti u okviru Programa kreditiranja namijenjeni su za ulaganja u:
I Osnovna sredstva:    
izgradnja/rekonstrukcija i opremanje građevinskih objekata,
izgradnja/rekonstrukcija i opremanje postrojenja za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora, odnosno kogeneracijska postrojenja,
strojevi, oprema, alati i uređaji,
računalna oprema uključujući i softver,
čamci, brodice za ribolov,
matično jato riba,
stoka.
II Trajna obrtna sredstva (do 15% iznosa kredita)


UVIJETI KREDITIRANJA

Maksimalni iznos kredita nije ograničen, a ovisi o HBOR-ovim mogućnostima financiranja, konkretnom investicijskom projektu, potrebnim ulaganjima, kreditnoj sposobnosti korisnika kredita te vrijednosti i kvaliteti ponuđenih instrumenata osiguranja. Visina kredita određuje se ovisno o namjeni ulaganja.
HBOR u pravilu kreditira do 75% predračunske vrijednosti investicije bez PDV-a, a u slučaju uklapanja u važeće propise o državnim potporama, moguće je financiranje i do 100% iznosa investicije.
Rok korištenja do 12 mjeseci.    
Poček do 2 godine.    
Rok otplate do 12 godina uključujući poček
do 14 godina uključujući poček za financiranje izgradnje/opremanja postrojenja za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora
Kamata za korisnike je 2% godišnje.
Obračun kamata obavlja se proporcionalnom metodom, a kamatna stopa je promjenjiva temeljem odluke Uprave HBOR-a, a prema kriterijima Odluke o kamatnim stopama i Pravilnika o načinu i rokovima obračuna kamata HBOR-a

Naknada za obradu zahtjeva 0,8% jednokratno na iznos odobrenog kredita.

Naknada za rezervaciju sredstava 0,25% godišnje na neiskorišteni iznos kredita, počevši po proteku 30 dana od datuma ugovora o kreditu.

iNSTURMENTI OSIGURANJA

HBOR prihvaća: mjenice i zadužnice,
zalog ili fiducijarni prijenos vlasništva na imovini uz police osiguranja imovine vinkulirane u korist HBOR-a,
Jamstvo HAMAG INVEST-a u okviru Jamstvenih programa HAMAG INVEST-a,
ostali instrumenti osiguranja prihvatljivi HBOR-u.

U slučaju plasmana putem poslovnih banaka krajnji korisnik dogovara instrumente osiguranja s poslovnom bankom.

Sve troškove u svezi pribavljanja instrumenata osiguranja i provedbe osiguranja te brisanja i povrata provedenih osiguranja snosi korisnik kredita.

Izvor: Stranice HBOR-a (www.hbor.hr)

 

OPĆE INFORMACIJE O IPARD-u


Podnositelji prijava za dodjelu sredstava IPARD programa u Mjeri 302 su fizičke i pravne osobe (isključujući udruge), u rangu mikro poduzetnika (u skladu s Prilogom II ovoga Pravilnika), u sustavu PDV-a, 100% u privatnom ili do 25% u državnom vlasništvu, odnosno u vlasništvu jedinica lokalne i/ili regionalne (područne) samouprave ili Grada Zagreba.
U slučaju ulaganja u izgradnju dječjih vrtića, podnositelj prijave su fizičke i pravne osobe (isključujući udruge), u rangu mikro poduzetnika 100% u privatnom vlasništvu te na početku ili na kraju ulaganja registrirana kao ustanova od javnog interesa koja nije obvezna biti u sustavu PDV-a. U slučaju ulaganja u rekonstrukciju i/ili opremanje dječjih vrtića, podnositelji prijave su javne ustanove, u rangu mikro poduzetnika, 100% u privatnom vlasništvu koje nisu obvezne biti u sustavu PDV-a.
Podnositelj/korisnik treba biti registriran u skladu s nacionalnim zakonodavstvom:
a) na početku i na kraju ulaganja, ako tu djelatnost obavlja u trenutku podnošenja prijave na Natječaj
b) na kraju ulaganja, ako tu djelatnost ne obavlja u trenutku podnošenja prijave na Natječaj.
Poduzeće/gospodarstvo mora udovoljavati nacionalnim minimalnim standardima koji se odnose na zaštitu okoliša, javno zdravstvo (zdravstvena ispravnost i kakvoća hrane i hrane za životinje), zdravlje životinja i bilja, dobrobit životinja i sigurnost na radu u vrijeme kad je Odluka o dodjeli sredstava donesena. Gdje su odgovarajući nacionalni standardi utemeljeni na standardima Zajednice uvedeni u vrijeme kad je zaprimljena prijava, potpora se može odobriti bez obzira na neispunjavanje tih standarda, pod uvjetom da poduzeće/gospodarstvo zadovolji novo uvedene standarde do kraja realizacije ulaganja.
Popis važećih nacionalnih minimalnih standarda, Agencija za plaćanja objavljuje na mrežnoj stranici (www.apprrr.hr).
Ulaganje treba zadovoljavati standarde Zajednice na kraju realizacije ulaganja.
U trenutku prijave podnositelj mora imati podmirene obveze prema Državnom proračunu.
Ako su strategije lokalnog razvoja odobrene od strane Ministarstva, kako je regulirano člankom 171(3)(b) IPA provedbene Uredbe (EC) br. 718/2007, ulaganje treba biti u skladu s ovim strategijama.
Nije dozvoljeno poduzimanje radnji koje bi mogle dovesti do financiranja istog ulaganja unutar IPA komponente III i IPARD programa, uključujući i prijavu na natječaj za dodjelu sredstava.

Sredstva potpore za Mjeru 302 osiguravaju se iz proračuna Europske unije i Republike Hrvatske, od čega Europska unija sudjeluje sa 75% udjela, a Republika Hrvatska s 25% udjela. Iznos sredstava utvrđuje se posebnim financijskim sporazumom između Republike Hrvatske i Europske unije.
Najviša ukupna vrijednost prihvatljivih izdataka za koje se može ostvariti potpora po projektu je:
a) 675.000 EUR (5.000.000 kn) za ulaganja u sektor obnovljivih izvora energije
b) 150.000 EUR (1.095.000 kn) za ulaganja u ostale sektore.

Dozvoljena su najviše tri prihvatljiva ulaganja po korisniku za vremenskog trajanja IPARD-a, od čega samo jedno može biti za sektor obnovljivih izvora energije. Prijava za sljedeće ulaganje može se podnijeti tek nakon izvršenog plaćanja prethodnog ulaganja.

Za trajanja IPARD programa, u sklopu mjere 302, korisnik može, neovisno o ukupnim vrijednostima ulaganja, ostvariti potporu za prihvatljive izdatke koji ne prelaze:
– 975.000 EUR (7.200.000 kn) ukoliko se jedno od ulaganja odnosi na obnovljive izvore energije, ili
– 450.000 EUR (3.300.000 kn) ukoliko se ulaganja provode u ostalim sektorima.
Javna potpora je svaki oblik potpore iz proračuna područne (regionalne) i lokalne samouprave, Državnog proračuna Republike Hrvatske ili proračuna Europske unije.
Intenzitet potpore iskazan kao udio javne potpore u prihvatljivim izdacima iznosi do 50%.
Fizička osoba, bez obzira na obavljanje gospodarske djelatnosti sa svrhom postizanja dohotka (fizička osoba u sustavu PDV-a, OPG ili obrt) smatra se istim korisnikom.
Plaćanje za izvršeno ulaganje bit će jednoobročno, sukladno IPARD Ugovoru koji je korisnik sklopio s Agencijom za plaćanja.
Iznosi u hrvatskim kunama su indikativni.

Ispalata sredstava

Sredstva iz IPARD programa korisniku se dodjeljuju temeljem Zahtjeva za isplatu.
Obrti i pravne osobe dužne su, u roku mjesec dana prije podnošenja Zahtjeva za isplatu, Agenciji za plaćanja podnijeti zahtjev za izdavanje Izvješća o primjeni propisa iz područja zaštite na radu na kraju ulaganja, koji Agencija za plaćanja prosljeđuje Državnom inspektoratu.
Korisnik je nakon završenog ulaganja dužan dostaviti dva primjerka (izvornik i preslika) Zahtjeva za isplatu (I-OOI-1-302) u papirnatom obliku i na CD-u zajedno s pripadajućom dokumentacijom, do datuma naznačenog u IPARD Ugovoru/Aneksu IPARD Ugovora.
Zahtjev za isplatu treba sadržavati sve plaćene račune sukladno odabranoj ponudi i IPARD Ugovoru, a svi priloženi računi moraju biti plaćeni u cijelosti. Korisniku se ne može isplatiti potpora u iznosu višem od iznosa navedenoga u IPARD Ugovoru, odnosno Aneksu IPARD Ugovora.
Za nepotpun Zahtjev za isplatu Agencija za plaćanja će izdati Zahtjev za dopunu kojim će od korisnika tražiti dostavljanje dokumentacije koja nedostaje. Korisnik je dužan dostaviti traženu dokumentaciju preporučenom pošiljkom u roku od sedam (7) dana od dana zaprimanja Zahtjeva za dopunu.
Za plaćanja izvršena u stranoj valuti u svrhu odobrenja Zahtjeva za isplatu obračunat će se:
– protuvrijednost u kunama po tečaju Europske komisije ECB u mjesecu zaprimanja Zahtjeva za isplatu iskazanom na šest (6) decimala (navedeni tečaj se može dobiti na http://ec.europa.eu/budget/inforeuro/),
– u slučaju da je korisnik kupio strana sredstva plaćanja po nižem tečaju od ECB u mjesecu zaprimanja Zahtjeva za isplatu iskazanom na šest (6) decimala, isplata potpore temeljit će se na ostvarenom tečaju.
Korisnik je dužan dostaviti Izvještaj o stanju projekta kako je navedeno u obrascu I-OOI15, svaka tri mjeseca Odjelu za odobrenje isplata u Agenciji za plaćanja, računajući od dana sklapanja IPARD Ugovora. Ako korisnik ne dostavi Zahtjev za isplatu u roku naznačenom u IPARD Ugovoru /Aneksu IPARD Ugovora ili ga dostavi nakon propisanog roka, Agencija za plaćanja će raskinuti IPARD Ugovor.
Ako korisnik odustane od ulaganja te o tome obavijesti Agenciju za plaćanja pisanim putem, izdat će mu se Izjavu o raskidu ugovora. Nakon provjere Zahtjeva za isplatu s pripadajućom dokumentacijom Agencija za plaćanja će korisniku izdati:
a) Odluku o isplati, ili
b) Odluku o odbijanju Zahtjeva za isplatu.
Odluka o odbijanju Zahtjeva za isplatu izdaje se zbog:
a) neispunjavanja uvjeta propisanih Pravilnikom, javnim natječajem i IPARD Ugovorom;
b) neprihvatljivosti ulaganja i/ili svih troškova utvrđenih u listi prihvatljivih izdataka;
c) dostavljanja Zahtjeva za isplatu nakon propisanog roka;
d) onemogućavanja obavljanja kontrole na terenu;
e) korištenja objekta na način koji nije u skladu s njegovom namjenom.
f) nedostavljanja dokumentacije navedene u članku 34. stavku 6. ovoga Pravilnika preporučenom pošiljkom u roku od sedam (7) dana od dana zaprimanja Zahtjeva za dopunu.
Odluku iz stavka 1. točke a) ovoga članka Agencija za plaćanja će izdati u roku od 3 mjeseca od dana zaprimanja potpunog Zahtjeva za isplatu.
Odluku iz stavka 1. točke b) ovoga članka Agencija za plaćanja će izdati u roku od 2 mjeseca od dana zaprimanja potpunog Zahtjeva za isplatu u slučaju da se tijekom obrade Zahtjeva za isplatu utvrde razlozi za njegovo odbijanje, odnosno u roku od 3 mjeseca od dana zaprimanja potpunog Zahtjeva za isplatu u slučaju da kontrola na terenu utvrdi nepoštivanje navedenih uvjeta.
Ako je korisnik dobio Odluku o odbijanju Zahtjeva za isplatu iz bilo kojeg razloga navedenoga u stavku 2. ovoga članka, Agencija za plaćanja će raskinuti IPARD Ugovor.

Izvor; Pravilnik za Mjeru 302

 
 

extra-banner

Anketa

Za što Vam je potreban poslovni plan ili investicijska studija?