info@eurokonzalting.com            en
enp
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju je dana 16. kolovoza 2017. godine objavila Natječaj za provedbu podmjere 4.3. „Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva“, tipa operacije 4.3.3.Ulaganje u šumsku infrastrukturu“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.“

Rok za podnošenje zahtjeva za potporu traje od 16. kolovoza do 22. prosinca 2017. godine.

Prihvatljivi korisnici, a koji udovoljavaju uvjetima i kriterijima propisanim Pravilnikom i ovim Natječajem su:
1. šumoposjednici
2. udruženja šumoposjednika/šumovlasnika
3. trgovačka društva i druge pravne osobe koje sukladno Zakonu o šumama gospodare šumama i šumskim zemljištima u vlasništvu Republike Hrvatske
4. jedinice lokalne samouprave.

Prihvatljivi materijalni troškovi su:
a) ulaganja u izgradnju primarne (šumske ceste) i sekundarne (traktorski putovi) šumske prometne infrastrukture (pripremni radovi, radovi na poboljšanju tla, radovi na donjem ustroju, radovi na gornjem ustroju, radovi na površinskim i podzemnim objektima za odvodnju, radovi na izgradnji mostova i drugih objekata šumske prometne infrastrukture, kamenarsko-betonarski radovi, sanacija tla i klizišta, ostali radovi na izgradnji šumske prometne infrastrukture), trošak materijala i rada strojeva, trošak rada, itd.
b) ulaganja u rekonstrukciju šumske prometne infrastrukture – šumskih cesta, nerazvrstanih cesta i traktorskih putova (rekonstrukcija donjeg ustroja, rekonstrukcija gornjeg ustroja, rekonstrukcija površinskih i podzemnih objekata za odvodnju, rekonstrukcija mostova, rekonstrukcija potpornih i obloženih zidova, itd.), trošak materijala i rada strojeva, trošak rada, itd.
c) ulaganje u kupnju šumskog i drugog zemljišta za potrebe provedbe projekta u maksimalnom iznosu od 10 % od ukupno prihvatljivih troškova (bez općih troškova) uz mogućnost kupnje prije podnošenja zahtjeva za potporu.

Prihvatljivi opći troškovi su:
a) troškovi pripreme dokumentacije prihvatljivi u iznosu do 4 % od ukupno prihvatljivih troškova (bez općih troškova), ali ne više od 25.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti
b) troškovi izrade elaborata učinkovitosti mreže šumskih prometnica prihvatljivi u iznosu do 4 % od ukupno prihvatljivih troškova (bez općih troškova), ali ne više od 25.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti
c) troškovi izrade projektno-tehničke dokumentacije (glavni projekt šumske prometnice) prihvatljivi u iznosu do 6 % od ukupno prihvatljivih troškova (bez općih troškova).
d) ostali troškovi izrade projektno-tehničke dokumentacije (npr. studija utjecaja na okoliš i prirodu, ukoliko je potrebno) prihvatljivi u iznosu koji čini razliku troškova navedenih u točkama a., b. i c. ovoga stavka i gornje granice od 10 % od ukupno prihvatljivih iznosa ulaganja (bez općih troškova) 
e) troškovi stručnog nadzora prihvatljivi u iznosu koji čini razliku troškova navedenih u točkama a., b., c., i d. ovoga stavka i gornje granice od 10 % od ukupno prihvatljivih iznosa ulaganja (bez općih troškova).

Intenzitet potpore iznosi 100 % od ukupnih prihvatljivih troškova.
Najniža vrijednost javne potpore po projektu može iznositi 10.000 eura, a najviša vrijednost 1.000.000 eura.

Više informacija možete pogledati na sljedećem linku. LINK 

Za više informacija o istom natječaju (potrebni uvjeti za prijavu na natječaj, potrebna dokumentacija) obratite se našem uredu u Puli (Mletačka 6, tel. 052 544 825) ili uredima u ostalim hrvatskim gradovima. KONTAKTI 

EUROKONZALTING, 17.08.2017.
Obavještavaju se potencijalni korisnici da je Ministarstvo poljoprivrede dana 09. kolovoza 2017. godine objavilo ispravak Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi mjere M4 „Ulaganja u fizičku imovinu“, podmjere 4.3. „Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva“, tipa operacije 4.3.3. „Ulaganje u šumsku infrastrukturu“.

Izmjene se odnose na promjenu pojedinih obrazaca tablica u Prilogu I, Prilogu II te Prilogu IV.

Prema gore navedenom Pravilniku i izmjenama (NN 106/15, 65/17, 77/17) prihvatljivi korisnici su:

1. šumoposjednici - moraju biti upisani u Upisnik šumoposjednika,
2. udruženja šumoposjednika/šumovlasnika - moraju biti registrirana sukladno posebnim propisima,
3. trgovačka društva i druge pravne osobe i tijela državne uprave čiji je osnivač Republika Hrvatska, koje gospodare šumama i šumskim zemljištima u vlasništvu Republike Hrvatske sukladno Zakonu o šumama i
4. jedinice lokalne samouprave.

Prihvatljivi materijalni troškovi su:

1. ulaganja u izgradnju primarne (šumske ceste) i sekundarne (traktorski putovi) šumske prometne infrastrukture (pripremni radovi, radovi na poboljšanju tla, radovi na donjem ustroju, radovi na gornjem ustroju, radovi na površinskim i podzemnim objektima za odvodnju, radovi na izgradnji mostova i drugih objekata šumske prometne infrastrukture, kamenarsko-betonarski radovi, sanacija tla i klizišta, ostali radovi na izgradnji šumske prometne infrastrukture), trošak materijala i rada strojeva, trošak rada, itd.,
2. ulaganja u rekonstrukciju šumske prometne infrastrukture – šumskih cesta, nerazvrstanih cesta i traktorskih putova (rekonstrukcija donjeg ustroja, rekonstrukcija gornjeg ustroja, rekonstrukcija površinskih i podzemnih objekata za odvodnju, rekonstrukcija mostova, rekonstrukcija potpornih i obloženih zidova, itd.), trošak materijala i rada strojeva, trošak rada, itd.,
3. ulaganje u kupnju šumskog i drugog zemljišta za potrebe provedbe projekta u maksimalnom iznosu od 10 % od ukupno prihvatljivih troškova (bez općih troškova) uz mogućnost kupnje prije podnošenja zahtjeva za potporu.

Prihvatljivi opći troškovi su:

- usluge konzultanata,
- troškovi potrebni za pripremu i provedbu projekta uključujući izradu elaborata učinkovitosti mreže šumskih prometnica, glavnog projekta za izgradnju šumskih prometnica, glavnog projekta za rekonstrukciju šumskih prometnica, stručni nadzor izgradnje i rekonstrukcije šumskih prometnica, studiju utjecaja na okoliš i prirodu (odgovarajuća procjena vezana za ulaganja na području ekološke mreže Natura 2000)
- ostala projektna i tehnička dokumentacija potrebna za pripremu i provedbu projekta u maksimalnom iznosu od 10 % ukupnih prihvatljivih troškova (bez općih troškova).
Najniža vrijednost javne potpore po projektu može iznositi 10.000 eura, a najviša vrijednost 1.000.000 eura.

Intenzitet potpore iznosi 100 posto od ukupnih prihvatljivih troškova.

Više informacija možete pogledati na sljedećem linku. LINK 

Za više informacija o istom natječaju (potrebni uvjeti za prijavu na natječaj, potrebna dokumentacija) obratite se našem uredu u Puli (Mletačka 6, tel. 052 544 825) ili uredima u ostalim hrvatskim gradovima. KONTAKTI

EUROKONZALTING, 10.08.2017.
Nakon što je dobio bespovratna sredstva za rekonstrukciju hotela (6.5 milijuna kuna) ugostiteljskom obrtu „Milan“ putem EU fondova odobreno je 2.45 milijuna kuna bespovratnih sredstava odnosno 90% vrijednosti ukupne investicije za projekt podizanja novih nasada maslina te kupnju nove poljoprivredne mehanizacije i opreme.

Lokacija ulaganja bit će Grad Vodnjan odnosno naselje Galižana. Projekt je prijavljen na drugi natječaj za podmjeru 4.1. Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva; Operacija 4.1.1. – Sektor voća i povrća a ukupna vrijednost investicije iznosit će 2.72 milijuna kuna.

Nakon izrade prijave od strane Eurokonzaltinga i čekanja na evaluaciju prijave, početkom kolovoza 2017. godine izdana je konačna odluka o dodjeli sredstava temeljem koje su ugostiteljskom obrtu Milan dodijeljena bespovratna sredstva u iznosu od 2.45 milijuna kuna.

Bespovratna sredstva utrošit će se za podizanje novih nasada maslina na 6.2 hektara poljoprivrednih površina ali i nabavku dva kontejnera (za skladište i za boravak), traktora, gospodarskog vozila, opreme za osnovnu i dopunsku obradu tla, opreme za transport, atomizera te ostale opreme potrebne za uzgoj maslina.

Ukoliko želite i da vaš projekt potencijalno postane jedna uspješna priča nazovite nas u središnji ured Eurokonzaltinga u Puli (Mletačka 6, tel: 052/544-825) ili u uredima u drugim hrvatskim gradovima.

EUROKONZALTING 08.08.2017.
Ministarstvo turizma objavilo je javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem Programa razvoja javne turističke infrastrukture u 2017. godini za koji je osigurano 20 milijuna kuna.

Sredstva Fonda namijenjena su javnom sektoru, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave – gradovi, općine i županije za razvoj javne turističke infrastrukture.

Programom će se sufinancirati sljedeće:

 1. projekti uređenja morskih i ostalih plaža,
 2. izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija ili adaptacija centara za posjetitelje i interpretacijskih centara, te opremanje multimedijalnom opremom,
 3. javna turistička infrastruktura u funkciji aktivnog turizma:
  1. izrada strateških dokumenata razvoja cikloturizma županije sa standardima,
  2. uređenje i označavanje postojećih i novih cikloturističkih, pješačkih i jahačkih ruta,
  3. uređenje, postavljanje i opremanje stanica za iznajmljivanje e-bicikla.
Ministarstvo sufinancira do 80% opravdanih/prihvatljivih troškova provedbe pojedinačnog projekta.

Za projekte plaža minimalni iznos potpore iznosi 200.000 kn, dok je maksimalni iznos 1.000.000 kn.
Za centre za posjetitelje i interpretacijske centre taj iznos kreće se od minimalno 100.000 kn do maksimalno 1.000.000 kn potpore.
Također, Ministarstvo sufinancira izradu Operativnih planova razvoja cikloturizma županije sa standardima do 50.000 kn, a uređenje i označavanje postojećih i novih cikloturističkih, pješačkih i jahačkih ruta te uređenje, postavljanje i opremanje stanica za iznajmljivanje e-bicikla od 100.000 kn do 400.000 kn.

Izvor financiranja predmetnog javnog poziva je Fond za razvoj turizma.

Krajnji rok za podnošenje projektnih prijedloga je 15. rujna 2017.

Ukoliko imate dodatnih pitanja, slobodno nas kontaktirajte u ured Eurokonzaltinga u Puli (Mletačka 6, tel: 052/544-825) ili u uredima u drugim hrvatskim gradovima. KONTAKTI

EUROKONZALTING, 08.08.2017.
Ministarstvo poljoprivrede je objavilo dana 25. svibnja 2017. godine natječaj za dodjelu potpore u okviru mjere IV. 3. „Stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture“ u okviru Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo (EFPR). Rok za podnošenje Zahtjeva za potporu počinje teći od 25. svibnja 2017. godine, a traje do 01. rujna 2017. godine.

Predmet potpore su aktivnosti vezane za stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture s ciljem pronalaženja novih tržišta i poboljšanja uvjeta za stavljanje na tržište, promicanja kvalitete i dodane vrijednosti, doprinošenja transparentnosti proizvodnje i tržišta, doprinošenja sljedivosti i razvoja oznaka zaštite okoliša, sastavljanja standardnih ugovora za mala i srednja poduzeća te provođenja komunikacijskih i promotivnih kampanja.

Potpora se dodjeljuje korisnicima registriranim za svoju djelatnost u Republici Hrvatskoj. Korisnici potpore mogu biti: subjekti u ribarstvu ili zajednički korisnik (organizacija/udruženje subjekata u ribarstvu priznati sukladno posebnim propisima ili javno tijelo utemeljeno zakonom koje predstavlja subjekte u ribarstvu, koji provodi zajedničku operaciju).

Jedan od ključnih kriterija jest taj da korisnik mora najkasnije do podnošenja Zahtjeva za isplatu biti ovlaštenik Povlastice za akvakulturu koju izdaje Uprava ribarstva, provedbeno tijelo Fonda za ribarstvo u okviru Ministarstva poljoprivrede.

Intenzitet potpore iznosi od 50 do 100 posto od ukupnih prihvatljivih troškova, ovisno o vrstama aktivnosti iz ulaganja, a najviši iznos potpore po korisniku na temelju ovoga natječaja iznosi 3.000.000,00 eura u protuvrijednosti u kunama.

Intenzitet javne potpore može se povećati ili smanjiti u sljedećim slučajevima:

 • Operacija se provodi na otocima Dugi Otok, Vis, Mljet i Lastovo – intenzitet potpore iznosi 85%
 • Operaciju provodi ribarska zadruga – intenzitet potpore iznosi 60%
 • Operaciju provodi organizacija proizvođača, udruženje organizacija proizvođača ili međusektorska organizacija – intenzitet potpore iznosi 75%
 • Operaciju provode velika poduzeća – intenzitet potpore iznosi 30%
Prihvatljiva ulaganja i troškove možete pogledati na sljedećem linku – PRIHVATLJIVA ULAGANJA I TROŠKOVI

Postupak za ishođenje Povlastice za akvakulturu možete pogledati na sljedećem linku – POVLASTICA ZA AKVAKULTURU

Više informacija o samom natječaju možete dobiti u uredu Eurokonzaltinga u Puli (Mletačka 6, tel: 052/544-825) ili u uredima u drugim hrvatskim gradovima.

EUROKONZALTING 07.08.2017.
Ponedjeljak, 07 Kolovoz 2017 06:08

Objavljena izmjena natječaja za operaciju 8.5.2.

Obavještavaju se korisnici koji su se prijavili na Natječaj za provedbu operacije 8.5.2. “Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture” (NN 53/16) objavljen dana 15. lipnja 2016. godine, a koji je završio dana 17. listopada 2016. godine da je objavljena izmjena navedenog natječaja.

Izmjena natječaja se odnosi isključivo na povećanje ukupnog iznosa sredstava javne potpore navedenog u natječaju. Tako se ukupan iznos sredstava javne potpore povećava sa 2.500.000,00 kn na 11.600.000,00 kn.

Više informacija možete pogledati na sljedećem linku. LINK

Za više informacija o istom natječaju (potrebni uvjeti za prijavu na natječaj, potrebna dokumentacija) obratite se našem uredu u Puli (Mletačka 6, tel. 052 544 825) ili uredima u ostalim hrvatskim gradovima. KONTAKTI 

EUROKONZALTING, 07.08.2017.
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju je dana 04. kolovoza 2017. godine započela sa izdavanjem odluka o prihvatljivosti za korisnike koji su se prijavili na prvi natječaj iz operacije 8.5.2. „Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture“.

Prijave na navedeni natječaj su se zaprimale u razdoblju od 15. lipnja do 17. listopada 2016. godine, a ukupan iznos raspoloživih sredstava je 11.600.000,00 kn. Na natječaj se prijavilo 25 korisnika, a planira se iskorištenje svih raspoloživih sredstava.

Više informacija možete pogledati na stranicama APPRRR-a. LINK 

Za više informacija o istom natječaju (potrebni uvjeti za prijavu na natječaj, potrebna dokumentacija) obratite se našem uredu u Puli (Mletačka 6, tel. 052 544 825) ili uredima u ostalim hrvatskim gradovima. KONTAKTI 

EUROKONZALTING, 07.08.2017.
Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava za stipendiranje učenika u obrtničkim zanimanjima.

Na natječaj se mogu prijaviti učenici srednjih škola, ukoliko:
 • su državljani Republike Hrvatske i imaju prebivalište na području Republike Hrvatske
 • imaju status redovitog učenika
 • imaju prosjek ocjena završnog razreda osnovne škole, odnosno prethodno završenog razreda srednje škole minimalno 2,50
 • savladavaju nastavni program u kojem se obrazuju bez ponavljanja razreda
 • se obrazuju u deficitarnim zanimanjima u sustavu vezanih obrta po jedinstvenom modelu obrazovanja (JMO) za obrtnička zanimanja
 • imaju u cijelosti opravdanu potporu iz školske godine 2015./2016. i 2016./2017. (ukoliko je primjenjivo)
 • nisu korisnici stipendije ili druge potpore za školovanje iz drugih izvora.
 
Putem ovog natječaja sufinanciraju se troškovi školovanja učenicima koji se obrazuju u deficitarnim zanimanjima koja se izvode po jedinstvenom modelu obrazovanja (JMO).

Potpore se odobravaju za stipendiranje učenika koji se u školskoj godini 2017./2018. u srednjim školama obrazuju u zanimanjima u sustavu vezanih obrta po jedinstvenom modelu obrazovanja (JMO), koja su ovim natječajem određena kao deficitarna: autolakirer, autolimar, automehatroničar, bravar, dimnjačar, elektroinstalater, fasader, galanterist, instalater grijanja i klimatizacije, limar, instalater kućnih instalacija, konobar, krojač, krovopokrivač, kuhar, mesar, obućar, pekar, plinoinstalater, slastičar, soboslikar-ličilac, stolar, strojobravar, tesar, tokar, vodoinstalater i zidar.

Potpora se može dodijeliti i za druga zanimanja iz sustava vezanih obrta koja se izvode po jedinstvenom modelu obrazovanja (JMO) ukoliko ih je područna služba Hrvatskog zavoda za zapošljavanje odredila kao deficitarna.

Iznos potpore koji se može dodijeliti iznosi 750,00 kuna po učeniku mjesečno, za godinu 2017./2018. (od 01.09.2017. do 31.08.2018. godine).

Intenzitet potpore je 100%, a sredstva za odobrene potpore isplaćuju se korisnicima u dva obroka:
 1. I razdoblje: rujan - prosinac 2017. godine, isplata u I kvartalu 2018. godine,
 2. II razdoblje: siječanj-kolovoz 2018. godine, isplata u II kvartalu 2018. godine.
 
Prijava se podnosi Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta od 01.09.2017. godine.

EUROKONZALTING, 04.08.2017.
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju izdala je konačne odluke o dodjeli sredstava za korisnike koji su odobreni za financiranje u okviru 2. Natječaja za operaciju 4.1.1. "Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava" - sektor voća i povrća u okviru Programa ruralnog razvoja RH 2014. – 2020.

Ukupan iznos potpore u okviru navedenog Natječaja iznosi 79.954.548,21 HRK. 2. Natječaj u okviru operacije 4.1.1. zatvoren je 16. siječnja 2016. godine, na Natječaj je zaprimljeno 373 zahtjeva za potporu sa traženim iznosom potpore od 1.110.128.747,62 HRK.

Od ukupno 23 korisnika odobrena za financiranje 2 su korisnika odobrena za financiranje čiji su projekti izrađeni uz pomoć EUROKONZALTINGA, pri čemu je iz EPFRR-a ishođeno 3.294.718,01 HRK.

Više o operaciji 4.1.1. i izdanim odlukama možete pogledati na stranicama EUROKONZALTINGA i APPRRR.

EUROKONZALTING, 1.8.2017.
Opći cilj natječaja je povećati socijalnu uključenost mladih.

Prijavitelj se na natječaj može prijaviti sam ili u projektnom partnerstvu, pri čemu projektno partnerstvo čine 4 projektna partnera.
Prijavitelj može biti pravna osoba – udruga opredijeljena za rad s mladima, savez, zajednica, mreža, koordinacija ili drugi oblik udruživanja udruga opredijeljena za rad s mladima, te jedinica lokalne i regionalne samouprave.

Jedinice lokalne i regionalne samouprave su prihvatljivi prijavitelji ukoliko projekt prijavljuju u partnerstvu s najmanje jednom udrugom mladih i za mlade i/ili savezom udruga.

Prihvatljive su dvije skupine aktivnosti:

- AKTIVNOSTI USMJERENE NA RAD S MLADIMA
- OSNIVANJE I DJELOVANJE CENTARA ZA MLADE

Krajnji rok za podnošenje projektnih prijedloga je 11. rujna 2017.

Više detalja o samom natječaju pogledajte na LINKU.  

EUROKONZALTING, 31.07.2017.
Stranica 1 od 15

Novosti iz EU fondovaZa sve novosti iz EU fondova ostavite svoj kontakt e-mail ovdje. Šaljemo isključivo važne novosti!

captcha 

Facebook

Kontakt podaci

 • Adresa :
  Mletačka 6, 52100 Pula
 • Tel : (+385) 52 544 825
 • Fax : (+385) 52 352 288
 • Email : Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 • Website : www.eurokonzalting.com

Kontakt