info@eurokonzalting.com            en
enp
Subota, 08 Srpanj 2017 07:47

Proglašen najbolji OPG u 2017. godini

Projekt Večernjeg lista i Ministarstva poljoprivrede namijenjen je uspješnim i pozitivnim pričama o najboljim proizvođačima iz cijele Hrvatske. Tako je svaku županiju predstavljao jedan OPG, a svaki je odabrani OPG uložio iznimno puno znanja, rada i truda u svoje poslovanje.

Ministar poljoprivrede Tomislav Tolušić 28. lipnja u Ivanić Gradu dodijelio je nagrade za najbolja poljoprivredna gospodarstva u Hrvatskoj.

1. mjesto: OPG Pranjić iz Drenovaca
2. mjesto: OPG Zdunić iz Divoševaca
3. mjesto: OPG Županović iz Kruševa
Mlada nada: OPG Lučić iz Beravaca,

Nagradu za najbolji OPG po glasovima čitatelja Večernjeg lista dobio je OPG Dešković iz Istre.

Obiteljska poljoprivredna gospodarstva mogu se prijaviti na natječaje za bespovratna sredstva kako bi unaprijedili svoje poslovanje. Sve informacije o bespovratnim sredstvima iz EU fondova možete pogledati na sljedećem linku: EU - poljoprivreda

EUROKONZALTING 08.07.2017.


Operacija 4.1.1. odnosi se na restrukturiranje, modernizaciju i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava putem Koje je moguće 5.000 do 1.000.000 eura bespovratnih sredstava s intenzitetom potpore od 50% odnosno 70% za mlade poljoprivrednike

Operacija 4.1.2. odnosi se na zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš.

Izmjene natječaja možete pogledati na stranicama agencije za plaćanja u poljoprivredi i ruralnom razvoju.

ukoliko imate dodatnih pitanja, sobodno nas kontaktirajte u uredu Eurokonzaltinga u Puli (Mletačka 6, tel: 052/544-825) ili u uredima u drugim hrvatskim gradovima

EUROKONZALTING, 02.06.2017.
Otvaranjem Obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva, obrta ili jednostavnog društva s ograničenom odgovornošću stječu se osnovni uvjeti potrebni za apliciranje na mjere EU fondova iz sektora poljoprivrede i ruralnog razvoja. Otvaranje navedenih oblika relativno je jednostavno a u nastavku teksta ćemo vam kroz korake objasniti kako ih otvoriti.

Kako otvoriti OPG

Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo (OPG) je fizička osoba ili skupina fizičkih osoba članova zajedničkog kućanstva, koje obavljaju poljoprivrednu djelatnost na poljoprivrednom gospodarstvu koristeći se vlastitim ili unajmljenim proizvodnim jedinicama.

 1. Prvi korak prilikom otvaranja OPG-a je otvaranje žiro račun koji glasi na nositelja OPG-a (žiro račun za fizičke osobe na Odjelu za građanstvo u poslovnoj banci)
 2. Drugi korak je podnošenje zahtjeva za upis u Upisnik poljoprivrednih gospodarstvenika u Agenciji za plaćanje u poljoprivredi i ruralnom turizmu. Potrebna dokumentacija prilikom podnošenja zahtjeva se sastoji od: preslike osobne iskaznice nositelja i članova, preslike ugovora o otvorenom žiro računu u poslovnoj banci, posjedovni list ili ugovor o najmu zemljišta, Obrazac Upisnik preuzet sa APPRRR-a, Popunjena izjava članova OPG-a o odabiru nositelja, preslika dokumenata o svim postojećim upisima gospodarstva u registre i evidencije ministarstva i od ministarstva ovlaštenih ustanova, Potvrda obveznika PDV-a (ako je PG već obveznik PDV-a)
 3. Treći korak je izrada pečata ako se ulazi u Registar poreznih obveznika
 4. Četvrti korak je prijava u Hrvatski zavod za mirovinsko i zdravstveno osiguranje
 5. Peti i zadnji korak je izdavanje Rješenja o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstvenika te dodjela jedinstvenog matičnog identifikacijskog broja, dok nositelj i članovi dobivaju iskaznicu OPG-a koja vrijedi uz osobnu iskaznicu.
Kako otvoriti obrt

Obrt je u smislu Zakona o obrtu samostalno i trajno obavljanje dopuštenih gospodarskih djelatnosti od strane fizičkih osoba sa svrhom postizanja dobiti koja se ostvaruje proizvodnjom, prometom ili pružanjem usluga na tržištu.

 1. Prvi i osnovni korak je IME obrta. Naziv imena mora se sastojati od tri dijela; prvi dio imena mora sadržavati naziv, drugi ono čime će se obrt baviti i treći dio mora sadržavati podatke o vlasniku
 2. Drugi korak je odabir djelatnosti kojima će se obrt baviti. Djelatnosti se biraju sa službenog popisa koji je propisan Zakonom o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti
 3. Treći korak je popunjavanje prijave za upis u obrtni registar te podnošenje dokumenata (prijavnica, kopija osobne, ugovor o najmu poslovnog prostora i diplome) u Uredu državne uprave
 4. Četvrti korak je izrada pečata (treba sadržavati naziv obrta i adresu. logotip, broj telefona i slični podaci se dodaju ovisno o želji).
 5. Peti korak je prijava u Poreznu upravu gdje se izrađuje i dobiva obrtnica
 6. Šesti korak je otvaranje poslovnog žiro računa u poslovnoj banci
 7. Sedmi i posljednji korak su odlasci na prijavu u zavod za mirovinsko osiguranje i zavod za zdravstveno osiguranje
Kako otvoriti j.d.o.o.

Jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću je društvo kapitala čiji je najniži iznos temeljnog kapitala 10 kuna, a najniži nominalni iznos poslovnog udjela iznosi 1 kunu. Temeljni kapital društva mora biti uplaćen u novcu i nije dopušteno osnivanje društva unosom u temeljni kapital stvari ili prava.

 1. Prvi korak je rezervacija i registracija imena društva na trgovačkom sudu. Imajte na umu nekoliko imena ako jer postoji mogućnost da je vaše planirano ime zauzeto
 2. Drugi korak je izrada i ovjera dokumenta kod javnog bilježnika ili putem hitro. hr. Prisutni moraju biti svi osnivači društva.
 3. Treći korak je uplata temeljnog kapitala u poslovnoj banci. Banka će vam odmah izdati potvrdu o uplati osnivačkog pologa za potrebe Trgovačkog suda.
 4. Četvrti korak je odlazak kod javnog bilježnika i izrada rješenja o upisu u sudski registar i Potvrda OIB-a društva.
 5. Peti korak je izrada pečata (potrebna je kopija rješenja o upisu u sudski registar)
 6. Šesti korak je printanje, popunjavanje i ovjera RPS obrasca sa potpisom i pečatom. To je potrebno kako bi se dobila Obavijest o razvrstavanju poslovnog subjekta po Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti u Državnom zavodu za statistiku.
 7. Sedmi korak je otvaranje poslovnog žiro računa u poslovnoj banci koja će vam potom izdati potpisni karton (potreban za Poreznu upravu)
 8. Osmi korak je prijava u sustav mirovinskog i zdravstvenog osiguranja
 9. Deveti i zadnji korak je prijava društva u Poreznoj upravi
Kako otvoriti d.o.o.

Društvo s ograničenom odgovornošću je trgovačko društvo u koje jedna ili više pravnih ili fizičkih osoba ulažu temeljne uloge s kojima sudjeluju u unaprijed dogovorenom temeljnom kapitalu. Temeljni ulozi ne moraju biti jednaki. Nijedan osnivač ne može kod osnivanja društva preuzeti više temeljnih uloga. Poslovni udjeli se ne mogu izraziti u vrijednosnim papirima.

 1. Prvi korak je odabir imena društva. Potrebno je provjeriti dali postoji tvrtka sa sličnim imenom
 2. Drugi korak je ovjera dokumenta (prijava u sudski registar...) kod javnog bilježnika. Obvezna je nazočnost svih osnivača i drugih osoba čije je potpise potrebno ovjeriti.
 3. Treći korak je predaja ovjerenih dokumenta u Hitro. hr i uplata sudskih pristojbi
 4. Četvrti korak je izrada pečata i otvaranje računa kako bi se mogao izvršiti prijenos osnivačkog pologa društva na račun društva.
 5. Peti i zadnji korak je prijava u sustav mirovinskog i zdravstvenog osiguranja

Ukoliko imate dodatnih pitanja, možete nas posjetiti u uredu Eurkonzaltinga u Puli (Mletačka 6, tel: 052/544-825) ili u uredima u drugim hrvatskim gradovima.

EUROKONZALTING, 26.05.2017.
Objavljeno u Zanimljivosti
Ponedjeljak, 22 Svibanj 2017 11:05

Poticaji za OPG

Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo samostalna je gospodarska i socijalna jedinica koju čine punoljetni članovi zajedničkog kućanstva, a temelji se na vlasništvu i/ili uporabi proizvodnih resursa u obavljanju poljoprivredne djelatnosti.

Registracija OPG-a iznosi od 70 do 500 kuna ovisno o troškovima pripreme dokumentacije i biljega.
 1. Preslika osobnih iskaznice nositelja i članova OPG-a
 2. Presliku žiro računa iz poslovne banke
 3. Posjedovni list za poljoprivredno zemljište koje se upisuje / Ugovor o zakupu ovjeren kod javnog bilježnika / Izjava vlasnika o davanju zemljišta na korištenje bez naknade, uz izvadak iz katastra za sve prijavljene čestice koje nisu u posjedovnom listu nositelja i članova
 4. Obrazac Upisnik koji se kupuje u Narodnim novinama ili na kiosku u Uredu državne uprave
 5. Preslici dokumenata o svim postojećim upisima gospodarstva u registre i evidencije ministarstva i od ministarstva ovlaštenih ustanova
 6. Biljezi u iznosu od 70,00 kn.

Obiteljska poljoprivredna gospodarstva putem europskih fondova mogu se prijaviti na različite mjere ovisno o velični i potrebama samog OPG-a.

Mjere na koje se OPG može prijaviti:

 1. Podmjera 4.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava
 1. Mogućnost dobivanja od 5.000 do 1.000.000 eura bespovratnih sredstava sa intenzitetom potpore od 50% odnosno 70% za mlade poljoprivrednike.
 2. Korisnik mora biti upisan u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava najmanje godinu dana prije podnošenja zahtjeva za potporu (OPG, obrt ili trgovačko društvo) izuzev mladih poljoprivrednika koji u Upisniku mogu biti i manje od godinu dana.
 3. Ekonomska veličina od najmanje 6.000 eura za ulaganja u sektor voća i povrća te najmanje 8.000 eura za ulaganja u ostalim sektorima
       
      2. Podmjera 4.1.2. Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš

 1. Mogućnost dobivanja od 5.000 do 1.000.000 eura bespovratnih sredstava sa intenzitetom potpore od 50% odnosno 70% za mlade poljoprivrednike
 2. Korisnici ove mjere su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika (najmanje godinu dana) te proizvođačke grupe/organizacije za ulaganje u građenje i skladištenje kapaciteta za stajski gnoj i digestate uključujući opremu za rukovanje i korištenje stajskog gnoja (strojevi i oprema za utovar, transport i primjenu gnojiva).
 3. Ekonomska veličina OPG-a do 15.000 eura
       
      3. Podmjera 4.2.1. Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima

 1. Mogućnost dobivanja od 15.000 do 2.000.000 eura bespovratnih sredstava sa intenzitetom potpore od 50% odnosno 70% za mlade poljoprivrednike.
 2. Korisnik mora biti upisan u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava najmanje godinu dana prije podnošenja zahtjeva za potporu (može biti u obliku OPG-a, obrta ili trgovačkog društva).
 1. Mogućnost dobivanja 50.000 eura bespovratnih sredstava sa intenzitetom potpore od 100%.
 2. poljoprivredno gospodarstvo mora u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu imati ekonomsku veličinu od 8.000 eura do 49.999 eura.
 3. prihvatljivi korisnici jesu mladi poljoprivrednici odnosno osobe starije od 18 i mlađe od 40 godina i koja nije nositelj poljoprivrednog gospodarstva duže od 18 mjeseci.
 1. Mogućnost dobivanja 50.000 eura bespovratnih sredstava sa intenzitetom potpore od 100%
 2. Mogućnost ulaganja u ruralni turizam, (kuće za odmor, apartmani..) rekonstrukcija postojećih objekata...
 3. Korisnik mora biti upisan u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava najmanje godinu dana prije podnošenja zahtjeva za potporu (može biti u obliku OPG-a, obrta ili trgovačkog društva)
 4. Poljoprivredno gospodarstvo mora u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu imati ekonomsku veličinu od najmanje 1.000 eura (približno 4.000 m2 maslinika, ili 500 m2 cvijeća ili 2.500 m2 vinograda, ili 1.500 m2 nekog povrća npr.)
 1. Mogućnost dobivanja 15.000 eura bespovratnih sredstava sa intenzitetom potpore od 100%.
 2. U trenutku prijave na natječaj poljoprivredno gospodarstvo mora biti upisano u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava
 3. Poljoprivredno gospodarstvo mora u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu imati ekonomsku veličinu od najmanje 2.000 eura (približno 8.000 m2 maslinika, ili 500 m2 cvijeća ili 5.000 m2 vinograda, ili 3.000 m2 nekog povrća npr.)1 do maksimalno 7.999 eura
 1. Mogućnost dobivanja 200.000 eura bespovratnih sredstava sa intezitetom potpore od 70%
 2. Mogućnost ulaganja u ruralni turizam, (kuće za odmor, apartmani..) rekonstrukcija postojećih objekata...
 3. Poljoprivredno gospodarstvo mora u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu imati ekonomsku veličinu od najmanje 2.000 eura (približno 8.000 m2 maslinika, ili 500 m2 cvijeća ili 5.000 m2 vinograda, ili 3.000 m2 nekog povrća npr.)

Ukoliko imate dodatnih pitanja možete nas dobiti u uredu Eurkonzaltinga u Puli (Mletačka 6, tel: 052/544-825) ili u uredima u drugim hrvatskim gradovima.

EUROKONZALTING, 22.05.2017.

Novosti iz EU fondovaZa sve novosti iz EU fondova ostavite svoj kontakt e-mail ovdje. Šaljemo isključivo važne novosti!

captcha 

Facebook

Kontakt podaci

 • Adresa :
  Mletačka 6, 52100 Pula
 • Tel : (+385) 52 544 825
 • Fax : (+385) 52 352 288
 • Email : Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 • Website : www.eurokonzalting.com

Kontakt