info@eurokonzalting.com            en
enp
Obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu BERGIĆ LEONARDO iz Fažane odobrena su bespovratna sredstva Europske unije za projekt „Podizanje nasada maslina i nabavka poljoprivredne mehanizacije i opreme“. OPG BERGIĆ LEONARDO aplicirao je na 2. natječaj za Mjeru 4 „Ulaganja u fizičku imovinu“, Podmjeru 4.1. „Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva“, Operacija 4.1.1. “Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“ u okviru Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.

Nakon izrade prijave od strane poduzeća EUROKONZALTING i čekanja na evaluaciju prijave, početkom kolovoza 2017. godine izdana je pozitivna Odluka o dodjeli sredstava.

Projektom će se podići 0,76 hektara višegodišnjih nasada maslina te nabaviti potrebna poljoprivredna mehanizacija, strojevi i oprema za zadovoljenje potreba korisnika u vidu primarne poljoprivredne proizvodnje (2 traktora, freza za osnovnu i dopunsku obradu tla te nošena prskalica).

Ukupni iznos prihvatljivog ulaganja iznosi 943.189,48 HRK. Intenzitet potpore iznosi 90%.

Bespovratna sredstva odobrena su u iznosu od 848.870,53 HRK.

Projekt financira Europska unija iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR).

Više o navedenoj operaciji možete pogledati na stranicama EUROKONZLATINGA.

Ukoliko želite i da vaš projekt potencijalno postane jedna uspješna priča nazovite nas u središnji ured Eurokonzaltinga u Puli (Mletačka 6, tel: 052/544-825) ili u uredima u drugim hrvatskim gradovima – KONTAKTI.

EUROKONZALTING, 8.8.2017.
Agencija za plaćanja u poljoprivredi objavila je Natječaj za provedbu podmjere 5.2. „Potpora za ulaganja u obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama, nepovoljnim klimatskim prilikama i katastrofalnim događajima" – provedba tipa operacije 5.2.1. „Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala" iz Programa ruralnog razvoja RH 2014. – 2020.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom natječaju iznosi 150.000.000 HRK uz mogućnost povećanja.

Intenzitet potpore iznosi do 100% od ukupnih prihvatljivih troškova projekta uz mogućnost isplate potpore u obliku predujma.

Za obnovu poljoprivrednog potencijala za višegodišnje nasade možete putem zahtjeva za isplatu predujma tražiti predujam i to najviše 20% odobrenih sredstava javne potpore dodijeljene za obnovu višegodišnjih nasada ali ne više od 100.000 kuna. Kod isplate ove vrste predujma uvjet nije dostava bankarske garancije. Predujam za ostale vrste ulaganja iznosi do 50% odobrenih sredstava javne potpore. Uvjet za isplatu ove vrste predujma jest dostava bankarske garancije plative „na prvi poziv“ i „bez prigovora“ u stopostotnoj vrijednosti iznosa predujma.

Korisnik treba pribaviti Procjenu štete u skladu s Metodologijom za procjenu šteta od elementarnih nepogoda. Ključno je da nadležno javno tijelo (JLP(R)S – općina, grad, županija) mora proglasiti elementarnu nepogodu ili katastrofalni događaj sukladno posebnim propisima koji uređuju zaštitu od elementarnih nepogoda Uništenje poljoprivrednog potencijala korisnika prouzročeno elementarnom nepogodom treba biti najmanje 30%. Potrebno je izraditi obrasce proračuna štete ovisno o kategoriji nastale štete (obrasci EN-1, EN-2, EN-3, EN-4, EN-6) koji moraju biti potpisani i ovjereni od nadležnog tijela (Povjerenstva za procjenu šteta prema posebnim propisima koji uređuju zaštitu od elementarnih nepogoda). U slučaju provođenja aktivnosti obnove poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala višegodišnjih nasada potrebno je dostaviti i obrazac „Aktivnosti obnove poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala“ popunjen od strane Savjetodavne službe.

Korisnik je obavezan izraditi natječajnu dokumentaciju te podnijeti Zahtjev za potporu putem AGRONET aplikacije za što ima pravo iskoristiti usluge stručnjaka za čije usluge također ostvaruje bespovratna sredstva u iznosu do 10% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta.

Prihvatljivim se smatraju troškovi vezani za elementarne nepogode nastale nakon 1.siječnja 2014. godine, uz uvjet da su nastali nakon podnošenja prvog dijela zahtjeva za potporu.

Poljoprivrednik treba prilikom podnošenja zahtjeva za potporu biti upisan u Upisnik poljoprivrednika. U obzir se uzimaju površine upisane ili u ARKOD ili u Upisnik poljoprivrednika.

Provedba projekta traje najdulje 36 mjeseci od datuma donošenja Odluke o dodjeli sredstava, a iznimno u opravdanim situacijama može se i produžiti.

Nakon konačne isplate bespovratnih sredstava korisnik je obvezan narednih 5 godina baviti se poljoprivrednom proizvodnjom.

Korisnik podnosi prvi dio zahtjeva za potporu u roku od 2. listopada od 12:00 sati do 1. prosinca 2017. godine do 12:00 sati.

Više o navedenoj operaciji možete pogledati na stranicama EUROKONZLATINGA i APPRRR.

Za više informacija o istom natječaju (potrebni uvjeti za prijavu na natječaj, potrebna dokumentacija) obratite se našem uredu u Puli (Mletačka 6, tel. 052 544 825) ili uredima u ostalim hrvatskim gradovima. KONTAKTI

EUROKONZALTING, 7.8.2017.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju dodatno se posvetila evaluaciji projekata u okviru zadnjih natječaja za operaciju 6.1.1. – „Potpora mladim poljoprivrednicima“ zatvorenog 24. veljače 2017. godine i operaciju 6.3.1. –„Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“ zatvorenog 27. ožujka 2017. godine. U okviru operacije 6.1.1. zaprimljeno je 813 zahtjeva, dok je u okviru operacije 6.3.1. zaprimljeno 4.189 zahtjeva.
 
Zbog iznimnog odaziva korisnika, Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju morala je angažirati dodatne snage kako bi se navedenih zahtjevu obradili u primjerenom roku. Na obradi zahtjeva trenutno je angažirano više od 50 djelatnika.

Izdavanje odluka o dodjeli sredstava očekuje se tijekom rujna i listopada.

Brzina obrade prijava od strane Agencije za plaćanja uvelike će ovisiti o kvaliteti podnošenih zahtjeva i potrebi za dodatnim obrazloženjima od strane korisnika, za što je Agencija za plaćanja već utvrdila da će velik broj zahtjeva trebati dodatna obrazloženja i ispravke.

OBAVJEŠTAVAMO KORISNIKE KOJI SU PODNIJELI ZAHTJEV ZA POTPORU U OKVIRU NAVEDENIH OPERACIJA DA PROVJERAVAJU E-MAIL, POŠTANSKE SANDUČIĆE, I TELEFON, KOJI SU NAVEDENI KAO KONTAKTI U ZAHTJEVU ZA POTPORU, KAKO BI SE PRAVOVREMENO ODGOVORILO NA ZAHTJEVE ZA DOPUNU RADI BRŽE OBRADE ZAHTJEVA I IZDAVANJA ODLUKA TE RASPISIVANJA NOVIH NATJEČAJA ZA NAVEDENE OPERACIJE KRAJEM GODINE.

EUROKONZALTING, 24.7.2017.

Objavljeno u Novosti
Portal e-savjetovanja, objavio je Nacrt pravilnika o provedbi Mjere 6 "Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja", podmjera 6.2. "Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima" iz Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje od 2014.-2020.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi pozvala je sve zainteresirane sudionike na dostavu prijedloga, kojima je moguće poboljšati konačnu inačicu Pravilnika po kojem će se provoditi prvi sljedeći natječaj.

U e-savjetovanja možete se uključiti na poveznici.

Dostava prijedloga i komentara završava 21. srpnja 2017. godine, a može se i preuzeti u obliku MS Office Word dokumenta na portalu e-savjetovanja.

EUROKONZALTING, 08.07.2017.
Ovim putem obavještavamo potencijalne korisnike Mjere 4 da se natječaji u okviru Mjere 4 zatvaraju tokom 7 mjeseca.

Natječaj za Operaciju 4.1.1. „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“ otvoren je do 17.07.2017. godine do 12:00 sati.

Natječaj za Operaciju 4.1.2. „Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš“ otvoren je do 17.07.2017. godine do 12:00 sati.

Natječaj za Podmjeru 4.2. „Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda“ otvoren je do 31.07.2017. godine do 12:00 sati.

Više o navedenim mjerama možete pogledati na sljedećim linkovima: 4.1.1., 4.1.2., 4.2.

Za sve dodatne informacije obratite se našem uredu u Puli (Mletačka 6, tel. 052 544 825) ili uredima Eurokonzaltinga u drugim hrvatskim gradovima: Link KONTAKTI.

EUROKONZALTING, 7. srpnja 2017.
Prijedlog novog Pravilnika o Podmjeri 6.2. objavljen je na e-savjetovanjima. Putem Podmjere 6.2. moguće je ostvariti 50.000 eura bespovratnih sredstava sa intenzitetom potpore od 100%.

Na Podmjeru 6.2. mogu se prijaviti OPG-ovi, obrti, tvrtke i zadruge upisane u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava minimalno godinu dana minimalne ekonomske veličine 1.000 eura koji nemaju registriranu nepoljoprivrednu djelatnost.

Ključne novosti iz predloženog Novog Pravilnika u odnosu na stari Pravilnik:
 • Ulaganja u sektoru turizma u ruralnim područjima su prihvatljiva samo u naseljima razvrstanim u turističke razrede »C« i »D«. Naselja koja se nalaze u turističkim razredima »A« ili »B« ne mogu se prijaviti;
 • Nositelj/odgovorna osoba najkasnije pri podnošenju Zahtjeva za isplatu druge rate potpore i najmanje pet godina nakon konačne isplate potpore ne smije biti zaposlen u drugoj fizičkoj ili pravnoj osobi;
 • Prihvatljivo je ulaganje u objekte kapaciteta s najviše 20 spavaćih mjesta;
 • Moguća je gradnja/opremanje na zemljištu koje nije vlasništvo korisnika. U tom slučaju potrebno je dostaviti Ugovor o najmu/ Pravo građenja ili slično;
 • Građevinsku dozvolu nije potrebno priložiti prilikom prijave na Natječaj već do kraja provedbe projekta, odnosno u roku 3 godine od pozitivne Odluke o odobrenju projekta.
Otvaranje natječaja očekuje se tokom rujna tekuće godine.

Više o navedenoj temi na sljedećem LINKU.

Za sve dodatne informacije obratite se našem uredu u Puli (Mletačka 6, tel. 052 544 825) ili uredima Eurokonzaltinga u drugim hrvatskim gradovima: Link KONTAKTI.

EUROKONZALTING, 10. srpnja 2017.
Na e-savjetovanjima objavljen je novi prijedlog Pravilnika o provedbi Mjere 6, Podmjere 6.2. „Potpora ulaganju u pokretanju nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Podmjera 6.2. čiji prvi natječaj se očekuje u rujnu 2017. godine omogućuje ishođenje 50.000 eura bespovratnih sredstava za izgradnju, rekonstrukciju i opremanje kuća za odmor kao i za ostale nepoljoprivredne djelatnosti (turizam, prerada, tradicijski obrti i pružanje usluga u ruralnom području). Bespovratna sredstva se isplaćuju u vrijednosti od 100% ulaganja, međutim moguće je ishoditi točno 50.000 eura.

Prema novom prijedlogu Pravilnika za Podmjeru 6.2. osnovni uvjeti su sljedeći:
• Korisnici su poljoprivredna gospodarstva (OPG, obrt, trgovačko društvo, zadruga) upisana u Upisnik poljoprivrednika minimalno godinu dana;
• Korisnik prije podnošenje Zahtjeva za potporu ne smije imati registriranu nepoljoprivrednu djelatnost za koju se prijavljuje;
• Poljoprivredno gospodarstvo mora imati minimalnu ekonomsku veličinu od 1.000 eura;
• Ulaganje se mora provoditi na ruralnom području, u naselju sa najviše 5.000 stanovnika u području JLS (općine ili grada) u kojem je sjedište poljoprivrednog gospodarstva;
Ulaganja u sektoru turizma u ruralnim područjima su prihvatljiva samo u naseljima razvrstanim u turističke razrede »C« i »D« i ostalim nerazvrstanim naseljima koja nisu dio općine ili grada razvrstanog u razred »A« ili »B«. Naselja koja se nalaze u turističkim razredima »A« ili »B« isključena su iz prijave na navedenu Podmjeru;
Prihvatljivo je ulaganje u objekte kapaciteta s najviše 20 spavaćih mjesta;
• U slučaju ulaganja u građenje građevine na zemljištu koje nije u trenutku podnošenja Zahtjeva za potporu u vlasništvu korisnika i u slučaju ulaganja u opremanje građevine koja u trenutku podnošenja Zahtjeva za potporu nije u vlasništvu korisnika, korisnik mora dostaviti Ugovor o najmu/koncesiji/zakupu/služnosti/upravljanju koji mora biti sklopljen na rok koji je važeći najmanje deset godina nakon podnošenja zadnjeg Zahtjeva za isplatu i upisan u zemljišne knjige.
• Korisnik ne mora u trenutku prijave na natječaj imati izrađenu dokumentaciju u skladu s propisima kojima se uređuje gradnja (građevinsku dozvolu, potvrdu MZOIE) već navedeno treba prikupiti najkasnije do konačnog Zahtjeva za isplatu (u roku 3 godine od primitka Odluke o odobrenju sredstava). 

Otvaranje natječaja bilo je predviđeno sredinom lipnja 2017. godine, no međutim zbog izmjena Pravilnika, otvaranje natječaja će se prolongirati i realno je očekivati objavljivanje u rujnu tekuće 2017. godine.

Ključna izmjena prema novom Pravilniku odnosi se na uvjet da nositelj/odgovorna osoba najkasnije pri podnošenju Zahtjeva za isplatu druge rate potpore i najmanje pet godina nakon konačne isplate potpore ne smije biti zaposlen u drugoj fizičkoj ili pravnoj osobi. Nositelj/odgovorna osoba u poljoprivrednom gospodarstvu i koja je obveznik poreza na dohodak mora najkasnije u trenutku podnošenja Zahtjeva za isplatu druge rate potpore i najmanje pet godina nakon konačne isplate potpore plaćati zdravstveno i mirovinsko osiguranje na temelju navedenog poljoprivrednog gospodarstva te mora biti upisan u RPO. Nositelj/odgovorna osoba u poljoprivrednom gospodarstvu koje je obveznik poreza na dobit, mora najkasnije u trenutku podnošenja Zahtjeva za isplatu druge rate potpore i najmanje pet godina nakon konačne isplate potpore biti zaposlen na puno radno vrijeme u navedenom poljoprivrednom gospodarstvu.

Prijedlog novog Pravilnika nije još konačno odobren od strane nadležnih institucija i samim time je podložan promjenama. Nakon što se konačna verzija novog Pravilnika objavi u za to predviđenim službenim glasilima, tek potom postaje pravovaljan i stupa na snagu.

Tekst prijedloga novog Pravilnika za Podmjeru 6.2. možete pogledati na linku e-savjetovanja.

Kroz Podmjeru 6.2 moguće je ishoditi bespovratna sredstva i za druge usluge u ruralnom/seoskom području. Više informacija možete pročitati na sljedećem linku MJERA 6.2.

Za sve dodatne informacije obratite se središnjem uredu u Puli (Mletačka 6, tel. 052 544 825) ili uredima Eurokonzaltinga u drugim hrvatskim gradovima: Link KONTAKTI.

EUROKONZALTING, 4. srpnja 2017.

Poduzeću G.R.M. d.o.o. iz Rijeke odobrena su bespovratna sredstva uz Europske unije za projekt „Podizanje višegodišnjih nasada smokava i badema te nabavka poljoprivredne mehanizacije i opreme“. Poduzeće G.R.M. d.o.o. apliciralo je na 1. natječaj za Mjeru 4 „Ulaganja u fizičku imovinu“, Operaciju 4.1.1. „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“ u okviru Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. Nakon izrade prijave od strane poduzeća EUROKONZALTING i čekanja na evaluaciju prijave, krajem 2016. godine izdana je pozitivna Odluka o dodjeli sredstava.

Projektom će poduzeće podići 15,1 hektar ekološkog nasada smokava i 3,9 hektara ekološkog nasada badema. Isto tako, projektom će se nabaviti potrebna poljoprivredna mehanizacija, strojevi i oprema za zadovoljenje potreba poduzeća u vidu primarne poljoprivredne proizvodnje.

Ukupni iznos prihvatljivog ulaganja iznosi 17.178.372,74 HRK. Intenzitet potpore iznosi 90%. Bespovratna sredstva odobrena su u iznosu od 15.460.535,47 HRK.

Projekt financira Europska unija iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR).

Više o Mjeri 4 možete pronaći na sljedećim linkovima: Mjera 4.1. Mjera 4.2.

EUROKONZALTING, 18.04.2017.
Cilj ove mjere je poticanje razvoja ruralnog turizma ali i održivi razvoj ruralnih područja. Natječaj za sektor ruralnog turizmaPodmjera 6.2. otvara se krajem rujna 2017. godine. Mjera je namijenjena osobama ili tvrtkama koje se minimalno ili u većoj mjeri bave poljoprivredom a istodobno žele pokrenuti neku ne poljoprivrednu djelatnost (uglavnom kuće za odmor).

Mogućnosti:

 • dobiti 100% ulaganja bespovratno, u iznosu od 50.000 eura
 • bespovratna sredstva se mogu dobiti za izgradnju, rekonstrukciju i opremanje kuća za odmor, soba, apartmana, ugostiteljskih objekata i ostalih nepoljoprivrednih djelatnosti
 • u nepoljoprivredne djelatnosti spadaju sljedeće aktivnosti: 
  • turizam u ruralnom području 
  • tradicijski obrt, umjetnički obrt uključujući i obrte za izradu suvenira i rukotvorina
  • pružanje usluga u ruralnim područjima, poljoprivredi i šumarstvu
  • prerada, marketing i izravna prodaja proizvoda
 • moguća je avansna isplata po odobrenju bez bankovne garancije u iznosu od 25.000 eura
 • Bespovratna sredstva mogu se ishoditi i za projektnu dokumentaciju i konzultantske usluge.

Kriteriji:

 • Korisnik mora biti upisan u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana prije podnošenja zahtjeva za potporu (OPG, obrt ili trgovačko društvo)
 • Poljoprivredno gospodarstvo mora u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu imati ekonomsku veličinu od najmanje 1.000 eura (približno 4.000 m2 maslinika, 2.500 m2 vinograda, 1.500 m2 povrća...)
 • Zemljišta moraju biti upisana u ARKOD sustav a životinje u JRDŽ-registar
 • Ulaganje mora biti u području lokalne samouprave (max 5.000 stanovnika) u kojoj je sjedište poljoprivrednog gospodarstva
 • Potrebno je uspostaviti knjigovodstvo najkasnije na kraju provedbe aktivnosti
 • Korisnik mora biti početnik u djelatnosti turizma
 • Nakon konačne isplate treba se baviti najmanje 5 godina predmetnom aktivnošću uključujući i poljoprivredu

Prihvatljive aktivnosti možete pogledati na sljedećem linku: PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI

Ukoliko imate OPG (ili tvrtku upisanu u upisnik poljoprivrednika) i želite se baviti turizmom (sobe, apartmani, kuće za odmor) nazovite nas za više informacija na tel: 052/544-825 (Mletačka 6, Pula) ili kontaktirajte urede Eurokonzaltinga u drugim hrvatskim gradovima.

P.S. Središnji ured Eurokonzaltinga u Puli ima više od 50 odobrenih EU projekata koji se odnose na kuće za odmor, a OVDJE možete pogledati jednu uspješnu priču...

Više informacija o sličnim natječajima možete pronaći na sljedećim linkovima:
Link: Mjera 6.1         Link: Mjera 6.3
Link: Mjera 6.4         Link: Poljoprivreda i ruralni turizam

 EUROKONZALTING
 
Četvrtak, 02 Veljača 2017 07:50

Plan objave natječaja za 2017. godinu

Ovim putem obavještavamo potencijalne korisnike mjera Programa ruralnog razvoja kako je na stranicama Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju te na stranicama Programa ruralnog razvoja objavljen plan objave natječaja za 2017. godinu. 

U cilju što kvalitetnije pripreme projekata molimo zainteresirane klijente da nam se pravovremeno obrate. 

Više informacija o otvorenom natječaju možete dobiti u našem uredu u Puli (Mletačka 6, telefon 052 544 825), kao i u našim uredima u ostalim hrvatskim gradovima. Sve informacije kao i kontakte za sve naše urede u Hrvatskoj  možete vidjeti na http://www.eurokonzalting.com/index.php/kontakti-svi.

EUROKONZALTING, 2.2.2017.

Naziv Mjere

Naslov natječaja

Status

Rok od

Rok do

Mjera 01 – Prenošenje znanja i aktivnosti informiranja

01.1.1. Strukovno osposobljavanje za višestruku sukladnost, paket mjera poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene, ekološki uzgoj

U najavi

1.2.2017.

3.4.2017.

Mjera 01 – Prenošenje znanja i aktivnosti informiranja

01.1.2. Strukovno osposobljavanje za poljoprivrednike

U najavi

1.2.2017.

3.4.2017.

Mjera 01 – Prenošenje znanja i aktivnosti informiranja

01.1.3. Strukovno osposobljavanje za mlade poljoprivrednike

U najavi

15.2.2017.

18.4.2017.

Mjera 01 – Prenošenje znanja i aktivnosti informiranja

01.1.4. Radionice za subjekte koji su uključeni u kratke lance opskrbe i proizvođačke grupe i organizacije

U najavi

15.2.2017.

18.4.2017.

Mjera 01 – Prenošenje znanja i aktivnosti informiranja

01.2.1. Demonstracijske aktivnosti

U najavi

15.2.2017.

18.4.2017.

Mjera 02 – Savjetodavne službe, službe za upravljanje poljoprivrednim gospodarstvom i pomoć poljoprivrednim gospodarstvima

02.1.1. Savjetovanje o višestrukoj sukladnosti, mjerama »Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene« i »Ekološki uzgoj«

U najavi

1.2.2017.

3.4.2017.

Mjera 02 – Savjetodavne službe, službe za upravljanje poljoprivrednim gospodarstvom i pomoć poljoprivrednim gospodarstvima

02.1.2. Savjetovanje o modernizaciji i povećanju konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava

U najavi

1.2.2017.

3.4.2017.

Mjera 02 – Savjetodavne službe, službe za upravljanje poljoprivrednim gospodarstvom i pomoć poljoprivrednim gospodarstvima

02.1.3. Savjetovanje šumoposjednika

U najavi

1.2.2017.

3.4.2017.

Mjera 02 – Savjetodavne službe, službe za upravljanje poljoprivrednim gospodarstvom i pomoć poljoprivrednim gospodarstvima

02.1.4. Savjetovanje mladih poljoprivrednika

U najavi

1.2.2017.

3.4.2017.

Mjera 02 – Savjetodavne službe, službe za upravljanje poljoprivrednim gospodarstvom i pomoć poljoprivrednim gospodarstvima

02.3.1. Osposobljvanje savjetnika

U najavi

1.2.2017.

3.4.2017.

Mjera 03 – Sustavi kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode

03.1.1. Potpora za sudjelovanje poljoprivrednika u sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode i u sustavu ekološke poljoprivredne proizvodnje

U najavi

20.3.2017.

22.5.2017.

Mjera 03 – Sustavi kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode

03.2.1. Potpora za troškove informiranja i promoviranja

U najavi

20.3.2017.

22.5.2017.

Mjera 04 – Ulaganja u fizičku imovinu

04.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava
voće i povrće


U najavi

18.4.2017.

19.6.2017.

Mjera 04 – Ulaganja u fizičku imovinu

04.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava
stočarstvo i peradarstvo


U najavi

18.4.2017.

19.6.2017.

Mjera 04 – Ulaganja u fizičku imovinu

04.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava
voćei povrće


U najavi

15.12.2017.

15.2.2018.

Mjera 04 – Ulaganja u fizičku imovinu

04.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava
stočarstvo i peradarstvo


U najavi

15.12.2017.

15.2.2018.

Mjera 04 – Ulaganja u fizičku imovinu

04.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava
Biljna proizvodnja – neprioritetni sektori


U najavi

20.9.2017.

20.11.2017.

Mjera 04 – Ulaganja u fizičku imovinu

04.1.2. Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš

U najavi

18.4.2017.

19.6.2017.

Mjera 04 – Ulaganja u fizičku imovinu

04.1.2. Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš

U najavi

15.12.2017.

15.2.2018.

Mjera 04 – Ulaganja u fizičku imovinu

04.1.3. Korištenje obnovljivih izvora energije

U najavi

20.9.2017.

20.11.2017.

Mjera 04 – Ulaganja u fizičku imovinu

04.2.1. Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima

U najavi

18.4.2017.

19.5.2017.

Mjera 04 – Ulaganja u fizičku imovinu

04.2.1. Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima

U najavi

16.10.2017.

16.11.2017.

Mjera 04 – Ulaganja u fizičku imovinu

04.2.2. Korištenje obnovljivih izvora energije

U najavi

18.4.2017.

19.5.2017.

Mjera 04 – Ulaganja u fizičku imovinu

04.3.1. Investicije u osnovnu infrastrukturu javnog navodnjavanja

U najavi

15.5.2017.

17.7.2017.

Mjera 04 – Ulaganja u fizičku imovinu

04.3.3. Ulaganje u šumsku infrastrukturu

U najavi

17.7.2017.

15.9.2017.

Mjera 04 – Ulaganja u fizičku imovinu

04.4.1. Neproizvodna ulaganja vezana uz očuvanje okoliša

U najavi

18.9.2017.

20.11.2017.

Mjera 05 – Obnavljanje poljoprivrednog proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama i katastrofalnim događajima te uvođenje odgovarajućih preventivnih aktivnosti

05.2.1. Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala

U najavi

20.3.2017.

8.5.2017.

Mjera 06 – Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja

06.1.1. Potpora mladim poljoprivrednicima

U najavi

27.10.2017.

27.12.2017.

Mjera 06  – Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja

06.1.1. Potpora mladim poljoprivrednicima

Otvoren

21.12.2016.

24.2.2017.

Mjera 06 – Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja

06.2.1. Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti

U najavi

13.6.2017.

14.8.2017.

Mjera 06  – Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja

06.3.1. Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava

Otvoren

27.1.2017.

27.3.2017.

Mjera 06 – Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja

06.3.1. Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava

U najavi

15.11.2017.

15.12.2017.

Mjera 06 – Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja

06.4.1. Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima

U najavi

13.10.2017.

13.12.2017.

 Mjera 07 – Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima

07.1.1. Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj jedinica lokalne samouprave

U najavi

13.3.2017.

12.5.2017.

 Mjera 07 – Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima

07.2.1. Ulaganja u građenje javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda

U najavi

3.7.2017.

4.9.2017.

 Mjera 07 – Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima

07.2.2. Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta

U najavi

9.10.2017.

8.12.2017.

 Mjera 07 – Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima

07.4.1. Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu

U najavi

20.2.2017.

16.5.2017.

 Mjera 08 – Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma

08.5.1. Konverzija degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura

U najavi

2.11.2017.

29.12.2017.

 Mjera 08 – Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma

08.5.2. Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture

U najavi

16.10.2017.

15.12.2017.

 Mjera 08 – Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma

08.6.1. Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumskouzgojnim radovima

U najavi

16.10.2017.

15.12.2017.

 Mjera 08 – Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma

08.6.2. Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u predindustrijskoj preradi drva

U najavi

16.10.2017.

15.12.2017.

 Mjera 08 – Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma

08.6.3. Marketing drvnih i nedrvnih šumskih proizvoda

U najavi

16.10.2017.

15.12.2017.

Mjera 09 – Uspostavljanje skupina proizvođača i organizacija

09.1.1. Uspostavljanje proizvođačkih grupa i organizacija

Otvoren

24.1.2017.

24.3.2017.

Mjera 09 – Uspostavljanje skupina proizvođača i organizacija

09.1.1. Uspostavljanje proizvođačkih grupa i organizacija

U najavi

6.9.2017.

6.11.2017.

Mjera 16 – Suradnja

16.1.1. Potpora za osnivanje operativnih skupina

U najavi

3.7.2017.

1.8.2017.

Mjera 16 – Suradnja

16.1.2. Operativne skupine

U najavi

1.12.2017.

1.2.2018.

Mjera 19 – LEADER – CLLD

19.2.1. Potpora za provedbu operacija u okviru strategije lokalnog razvoja pod vodstvom zajednice

U najavi

2.5.2017.

3.7.2017.

Mjera 19 – LEADER – CLLD

19.3.1. Priprema aktivnosti suradnje LAG-a

U najavi

2.5.2017.

3.7.2017.

Mjera 19 – LEADER – CLLD

19.3.2. Provedba aktivnosti suradnje LAG-a

U najavi

2.5.2017.

3.7.2017.

Mjera 19 – LEADER – CLLD

19.4.1. Tekući troškovi i animacija

U najavi

15.2.2017.

18.4.2017.Stranica 1 od 2

Novosti iz EU fondovaZa sve novosti iz EU fondova ostavite svoj kontakt e-mail ovdje. Šaljemo isključivo važne novosti!

captcha 

Facebook

Kontakt podaci

 • Adresa :
  Mletačka 6, 52100 Pula
 • Tel : (+385) 52 544 825
 • Fax : (+385) 52 352 288
 • Email : Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 • Website : www.eurokonzalting.com

Kontakt