info@eurokonzalting.com            en
enp
Obavještavaju se zainteresirani dionici da je putem portala e-savjetovanja u javnu raspravu pušten Nacrt pravilnika za mjeru 8, podmjere 8.5. “Potpora za ulaganja u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava” iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

U okviru podmjere 8.5 bespovratna sredstva se dodjeljuju za dvije operacije:

a) 8.5.1 „Konverzija degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura“ i
b) 8.5.2 „Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture“.

Putem portala e-savjetovanja, na koji je potrebno prethodno se registrirati, moguće je dostaviti svoje prijedloge vezano za gore navedeni Nacrt pravilnika.

Javnom raspravom želi se prikupiti kvalitetne prijedloge svih zainteresiranih dionika u cilju izrade što bolje verzije konačnog Pravilnika po kojem bi se trebao provoditi sljedeći natječaj.

U e-savjetovanje moguće je uključiti se putem sljedeće poveznice.

Za više informacija o istom natječaju (potrebni uvjeti za prijavu na natječaj, potrebna dokumentacija) obratite se našem uredu u Puli (Mletačka 6, tel. 052 544 825) ili uredima u ostalim hrvatskim gradovima. KONTAKTI 

EUROKONZALTING, 05.01.2018.
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju je dana 28. prosinca 2017. godine isplatila ukupno 1.833.558.05,00 kuna trima proizvođačkim organizacijama za treću godinu provedbe poslovnog plana.

Potpora za početak rada proizvođačke organizacije isplaćuje se sukladno Pravilniku o priznavanju i potporama za početak rada proizvođačkih organizacija (NN 81/15, 97/15, 100/15, 101/15 i 124/15), a za treću godinu provedbe poslovnog plana može iznositi najviše 675.000 kuna.

Proizvođačkim organizacijama koje je Ministarstvo poljoprivrede priznalo i odobrilo njihov poslovni plan dodjeljuje se potpora za pokrivanje troškova plaća administrativnog osoblja, režija, najma prostora, nabave uredske opreme i troškova za pravne usluge i upravnih postupaka.

Nacionalna potpora za mjeru početka rada odnosno uspostave proizvođačkih organizacija u Republici Hrvatskoj ima za cilj olakšati početak poslovanja proizvođačkim organizacijama u periodu od 5 godina kako bi dostigle standarde Europske unije i postale konkurentne na njenom tržištu.

Više informacija možete pogledati na stranicama APPRRR-a. LINK

Za više informacija o istom natječaju (potrebni uvjeti za prijavu na natječaj, potrebna dokumentacija) obratite se našem uredu u Puli (Mletačka 6, tel. 052 544 825) ili uredima u ostalim hrvatskim gradovima. KONTAKTI 

EUROKONZALTING, 03.01.2018.
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju je dana 29. prosinca 2017. godine izdala odluke o odobrenju za 10 korisnika koji su se prijavili na Javni natječaj za podnošenje prijava za dodjelu sredstava iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014.-2018. za mjeru Promidžba na tržištima trećih zemalja koji je bio raspisan od 6.-29. rujna 2017. godine.

Intenzitet potpore u ovoj mjeri iznosi do 80% ukupnih prihvatljivih troškova, od čega se udio od 50% odnosi na EU sredstva, a udio od 30% na sredstva državne potpore proračuna Republike Hrvatske.

Korisnici su proizvođači vina, udruge proizvođača vina, zadružni savezi te javna tijela utemeljena zakonom koja predstavljaju proizvođače vina, osim korisnika državnog proračuna, a cilj joj je provođenje promidžbenih aktivnosti na tržištima trećih zemalja u cilju pronalaženja novih potrošača, povećanja prepoznatljivosti hrvatskih vina, poboljšavanja konkurentnosti hrvatskih vina sa zaštićenom oznakom izvornosti, zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla i vina s oznakom sorte vinove loze, uz naglašavanje visokih standarda proizvoda iz Unije obzirom na kvalitetu, sigurnost hrane i utjecaj na okoliš.

Više informacija možete pogledati na stranicama APPRRR-a. LINK 

Za više informacija o istom natječaju (potrebni uvjeti za prijavu na natječaj, potrebna dokumentacija) obratite se našem uredu u Puli (Mletačka 6, tel. 052 544 825) ili uredima u ostalim hrvatskim gradovima. KONTAKTI 

EUROKONZALTING, 29.12.2017.
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju je dana 22. prosinca 2017. godine započela sa izdavanjem odluka o prihvatljivosti za korisnike koji su se prijavili na prvi natječaj iz operacije 7.2.2. „Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta“.

Prijave na navedeni natječaj su se zaprimale u razdoblju od 04. studenoga do 23. prosinca 2016. godine, a ukupan iznos raspoloživih sredstava je iznosio 173.000.000,00 kn te je nedavnim izmjenama natječaja povećan na 696.000.000,00 kn. Očekuje se sufinanciranje ukupno 214 projekata izgradnje i rekonstrukcije nerazvrstanih cesta u svim dijelovima Republike Hrvatske.

Više informacija možete pogledati na stranicama APPRRR-a. LINK 

Za više informacija o istom natječaju (potrebni uvjeti za prijavu na natječaj, potrebna dokumentacija) obratite se našem uredu u Puli (Mletačka 6, tel. 052 544 825) ili uredima u ostalim hrvatskim gradovima. KONTAKTI 

EUROKONZALTING, 22.12.2017.
Obavještavaju se korisnici mjere I.9. „Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti“ okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom za siječanj/veljaču 2018. godine da mogu zahtjeve za odobrenje premještaja/kretanje ribarskih plovila potrebno podnositi isključivo za kretanja plovila predviđena u razdoblju od 17. siječnja 2018. godine u 00:00 sati do 15. veljače 2018. godine u 24:00 sati, s obzirom da će se pravo na potporu na temelju ove mjere moći ostvariti za privremenu obustavu u navedenom razdoblju, tj. obavještavaju se korisnici da tijekom lovostaja od 24. prosinca do 16. siječnja u 24:00 sata nije potrebno podnositi zahtjeve za odobrenje premještaja/kretanje ribarskih plovila.

Prihvatljivi korisnici su fizičke ili pravne osobe, a za vrijeme trajanja privremene obustave, moraju biti ispunjeni sljedeći uvjeti:

a) ribarsko plovilo mora posjedovati važeću povlasticu;
b) ribarsko plovilo mora posjedovati važeću dozvolu za plovidbu brodice, odnosno važeću Svjedodžbu o sposobnosti broda za plovidbu. U tom smislu podrazumijeva se da je plovilo upisano u hrvatski očevidnik brodica sukladno Pravilniku o brodicama i jahtama, odnosno u Upisnik pomorskih ribarskih brodova sukladno Pomorskom zakoniku;
c) iznimno od točke b) u slučaju da je plovilo bilo u tijeku pregleda za obnovu klase i Svjedodžbe o sposobnosti broda za plovilo, Potvrda Hrvatskog registra brodova o tijeku pregleda za obnovu klase i Svjedodžba o sposobnosti broda za plovidbu;
d) ribarsko plovilo mora biti upisano u Registar ribarske flote Republike Hrvatske;
e) ribarsko plovilo mora imati dostatnu minimalnu ribolovnu aktivnost od ukupno 120 ribolovnih dana ostvarenih tijekom zadnje dvije kalendarske godine prije podnošenja Zahtjeva za potporu;
f) ribarsko plovilo mora biti autorizirano u segmentu plivaričarskog ribolova;
g) ribarsko plovilo mora imati najmanje 51 posto ribolovne aktivnosti ostvarene u dijelu plivaričarskog ribolova tijekom zadnje dvije kalendarske godine prije podnošenja Zahtjeva za potporu u odnosu na ukupnu ribolovnu aktivnost ostvarenu tim plovilom tijekom istoga razdoblja;
h) korisnik mora imati uredno ispunjene sve obveze propisane Zakonom o morskom ribarstvu te propisima donesenim na temelju istog;
i) članovi posade za koje se traži potpora moraju biti zaposleni na ribarskom plovilu koje je predmet privremene obustave u neprekidnom trajanju od najmanje 30 dana prije početka te za vrijeme trajanja privremene obustave, ne dovodeći u pitanje točku j);
j) članovi posade za koje se traži potpora, za vrijeme trajanja privremene obustave ne smiju obavljati druge poslove;
k) privremena obustava ne smije biti financirana nikakvim drugim javnim izdacima;
l) korisnik mora dati suglasnost za uvrštavanje u popis korisnika;
m) pozitivni nalaz izvršene kontrole na terenu.

Intenzitet potpore iznosi 100 posto, a iznos potpore ovisi o ukupnoj bruto tonaži plovila, duljini plovila te broju dana obustave. Potpora se dodjeljuje po ribarskom plovilu te se može dodijeliti na najviše šest mjeseci u razdoblju od 2015. do 2020. godine.

Više informacija o navedenoj mjeri možete pogledati na sljedećem linku. LINK 

Za više informacija o istom natječaju (potrebni uvjeti za prijavu na natječaj, potrebna dokumentacija) obratite se našem uredu u Puli (Mletačka 6, tel. 052 544 825) ili uredima u ostalim hrvatskim gradovima. KONTAKTI

EUROKONZALTING, 28.12.2017.
Ministarstvo poljoprivrede je dana 19. prosinca objavilo Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I. 22. „Dodana vrijednost, kvaliteta proizvoda i korištenje neželjenog ulova“ u okviru Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo (EFPR).

Predmet potpore su ulaganja s ciljem unaprjeđenja dodane vrijednosti i/ili kvalitete ulova, a najviši mogući iznos potpore koju korisnik može ostvariti bit će propisan Natječajem.

Korisnik potpore može biti vlasnik i/ili ovlaštenik povlastice za ribolov.

Prihvatljiva ulaganja su:

a) ulaganja/aktivnosti vezane uz izravno stavljanje na tržište vlastitog ulova;
b) ulaganja u sustave sljedivosti vlastitih proizvoda;
c) ulaganja/aktivnosti vezane uz samostalnu preradu vlastitog ulova;
d) ulaganja/aktivnosti vezane uz pakiranje i/ili predstavljanje vlastitih proizvoda.

Ulaganja obuhvaćaju sljedeće:

a) ulaganja koja se provode na ribarskim plovilima;
b) ulaganja koja se provode izvan ribarskih plovila, ali su vezana uz proizvode ribarskog plovila odnosno ulov.

Više informacija možete pogledati na sljedećem linku. LINK

Za više informacija o istom natječaju (potrebni uvjeti za prijavu na natječaj, potrebna dokumentacija) obratite se našem uredu u Puli (Mletačka 6, tel. 052 544 825) ili uredima u ostalim hrvatskim gradovima. KONTAKTI 

EUROKONZALTING, 22.12.2017.
Korisniku OPG Bergić Leonardo sa sjedištem na području općine Fažana isplaćena su bespovratna sredstva iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) za projekt "Modernizacija poljoprivredne mehanizacije i opreme“. Korisnik OPG Bergić Leonardo aplicirao je na 1. natječaj za provedbu Podmjere 4.1. »Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva« – provedba tipa operacije 4.1.1. »Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava«. Nakon izrade prijave od strane EUROKONZALTING-a i čekanja na evaluaciju prijave, korisniku je izdana Odluka o dodjeli sredstava nakon čega je krenuo u realizaciju projekta. Nakon uspješne realizacije projekta korisniku su isplaćena bespovratna sredstva.

Korisnik OPG Bergić Leonardo je u sklopu projekta nabavio dva traktora, frezu i vadilicu krumpira.

Projektom će se unaprijediti i ubrzati procesi rada i poslovanja te povećati učinkovitost u proizvodnji krumpira i drugog povrća.

Ukupni iznos prihvatljivog ulaganja iznosi 926.881,11 HRK. Intenzitet potpore iznosi 90%. Bespovratna sredstva isplaćena su u iznosu od 762.788,72 HRK.

Projekt financira Europska unija iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR).

Više informacija o Mjeri 4 možete pogledati na sljedećem linku. LINK 

Za više informacija o istom natječaju (potrebni uvjeti za prijavu na natječaj, potrebna dokumentacija) obratite se našem uredu u Puli (Mletačka 6, tel. 052 544 825) ili uredima u ostalim hrvatskim gradovima. KONTAKTI 

EUROKONZALTING, 20.11.2017.
Korisniku OPG Vanđelić Damir sa sjedištem na području Grada Rovinja isplaćena su bespovratna sredstva iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) za projekt "Kupnja poljoprivredne mehanizacije i opreme“. Korisnik OPG Vanđelić Damir aplicirao je na 1. natječaj za provedbu Podmjere 4.1. »Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva« – provedba tipa operacije 4.1.1. »Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava«. Nakon izrade prijave od strane EUROKONZALTING-a i čekanja na evaluaciju prijave, korisniku je izdana Odluka o dodjeli sredstava nakon čega je krenuo u realizaciju projekta. Nakon uspješne realizacije projekta korisniku su isplaćena bespovratna sredstva.

Korisnik OPG Vanđelić Damir je u sklopu projekta nabavio traktor, električni uređaj za vezivanje vinove loze, međurednu roto drljača, atomizer, električni tresač maslina te električne škare za rezanje grana.

Projektom će se unaprijediti i ubrzati procesi rada i poslovanja te povećati učinkovitost u proizvodnji grožđa te maslina.

Ukupni iznos prihvatljivog ulaganja iznosi 457.556,84 HRK. Intenzitet potpore iznosi 70%. Bespovratna sredstva isplaćena su u iznosu od 320.289,79 HRK.

Projekt financira Europska unija iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR).

Više informacija o Mjeri 4 možete pogledati na sljedećem linku. LINK 

Za više informacija o istom natječaju (potrebni uvjeti za prijavu na natječaj, potrebna dokumentacija) obratite se našem uredu u Puli (Mletačka 6, tel. 052 544 825) ili uredima u ostalim hrvatskim gradovima. KONTAKTI 

EUROKONZALTING, 20.11.2017.
Korisniku Ugostiteljski obrt „MILAN“ sa sjedištem na području Grada Pule isplaćena su bespovratna sredstva iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) za projekt "Nabavka poljoprivredne mehanizacije i opreme“. Korisnik Ugostiteljski obrt „MILAN“ aplicirao je na 1. natječaj za provedbu Podmjere 4.1. »Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva« – provedba tipa operacije 4.1.1. »Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava«. Nakon izrade prijave od strane EUROKONZALTING-a i čekanja na evaluaciju prijave, korisniku je izdana Odluka o dodjeli sredstava nakon čega je krenuo u realizaciju projekta. Nakon uspješne realizacije projekta korisniku su isplaćena bespovratna sredstva.

Korisnik Ugostiteljski obrt „MILAN“ je u sklopu projekta nabavio traktor, traktorski malčer, traktorski plato, međurednu frezu. stroj za branje maslina, traktorsku prikolicu te atomizer.

Projektom će se unaprijediti i ubrzati procesi rada i poslovanja obrta te povećati učinkovitost u proizvodnji maslina.

Ukupni iznos prihvatljivog ulaganja iznosi 716.099,59 HRK. Intenzitet potpore iznosi 90%. Bespovratna sredstva isplaćena su u iznosu od 644.489,63 HRK.

Projekt financira Europska unija iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR).

Više informacija o Mjeri 4 možete pogledati na sljedećem linku. LINK 
 

Za više informacija o istom natječaju (potrebni uvjeti za prijavu na natječaj, potrebna dokumentacija) obratite se našem uredu u Puli (Mletačka 6, tel. 052 544 825) ili uredima u ostalim hrvatskim gradovima. KONTAKTI 
 

EUROKONZALTING, 18.12.2017.
Korisniku Zadruga OSTRIGA iz Umaga odobrena su bespovratna sredstva iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo (EFPR) za projekt u okviru mjere IV.3. "Stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture“. Nakon izrade prijave od strane EUROKONZALTING-a i čekanja na evaluaciju prijave, korisnik je dobio odluku o dodjeli sredstava.

Korisnik Zadruga OSTRIGA se bavi otkupom ulova različitih vrsta riba i školjkaša od lokalnih ribara koje onda dalje plasira na tržište.

Projektom se planira nabava ledomata za ljuskasti led te dva spremnika za led.

Projektom će se poboljšati uvjeti za stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture.

Ukupni iznos prihvatljivog ulaganja iznosi 88.450,00 HRK. Intenzitet potpore iznosi 60%. Bespovratna sredstva odobrena su u iznosu od 53.070,00 HRK.
Projekt financira Europska unija iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo (EFPR).

Više informacija o mjeri IV.3. možete pogledati na sljedećem linku. LINK 

Za više informacija o istom natječaju (potrebni uvjeti za prijavu na natječaj, potrebna dokumentacija) obratite se našem uredu u Puli (Mletačka 6, tel. 052 544 825) ili uredima u ostalim hrvatskim gradovima. KONTAKTI 

EUROKONZALTING, 13.11.2017.
Stranica 1 od 23

Novosti iz EU fondovaZa sve novosti iz EU fondova ostavite svoj kontakt e-mail ovdje. Šaljemo isključivo važne novosti!

captcha 

Facebook

Kontakt podaci

  • Adresa :
    Mletačka 6, 52100 Pula
  • Tel : (+385) 52 544 825
  • Fax : (+385) 52 352 288
  • Email : Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
  • Website : www.eurokonzalting.com

Kontakt