info@eurokonzalting.com            en
enp
OPG-u LEGOVIĆ DAMIR iz Pazina, naselje Brajkovići u središnjoj Istri odobrena su bespovratna sredstva iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj za projekt "Modernizacije i unapređenja procesa rada i poslovanja ulaganjem u nabavu rabljenog traktora, novog atomizera i novih baterijskih škara te operativno poslovanje poljoprivrednog gospodarstva". OPG LEGOVIĆ DAMIR aplicirao je na 2. natječaj za provedbu podmjere 6.3. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“, provedba tipa operacije 6.3.1. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“ okviru Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. Nakon izrade prijave od strane poduzeća EUROKONZALTING i čekanja na evaluaciju prijave, korisnik je odobren za financiranje.

Provedbom operacije 6.3.1. uložit će se u nabavu rabljenog traktora, novog atomizera i novih baterijskih škara čime će se povećati konkurentnost OPG-a na tržištu. Vrsta ulaganja za koje se tražila potpora bila je ulaganje za vlastitu primarnu poljoprivrednu proizvodnju. OPG LEGOVIĆ DAMIR bavi se uzgojem povrća i vinogradarstvom, te će mu provedba predmetnog projekta uvelike unaprijediti procese rada i poslovanja.

Ukupni iznos prihvatljivog ulaganja iznosio je 113.585,00 HRK. Bespovratna sredstva odobrena su u iznosu od 15.000,00 EUR odnosno 113.389,50 HRK u protuvrijednosti u kunama.

Projekt financira Europska Unija iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj.

Više informacija o Podmjeri 6.3. možete pronaći na sljedećem linku: Mjera 6.3.

EUROKONZALTING 20.11.2017.
 

OPG-u BENČIĆ PETAR iz Općine Žminj u naselju Gradišće u središnjoj Istri odobrena su bespovratna sredstva iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj za projekt "Modernizacije i unapređenja procesa rada i poslovanja ulaganjem u nabavu i ugradnju cijevi za vodu, izgradnju solarnog sustava, izgradnju iskopa za vodovodni priključak, nabavu rabljene rolo balirke i nabavu rabljenog malčera te operativno poslovanje poljoprivrednog gospodarstva". OPG BENČIĆ PETAR aplicirao je na 2. natječaj za provedbu podmjere 6.3. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“, provedba tipa operacije 6.3.1. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“ okviru Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. Nakon izrade prijave od strane poduzeća EUROKONZALTING i čekanja na evaluaciju prijave, korisnik je odobren za financiranje.

Provedbom operacije 6.3.1. uložit će se u nabavu i ugradnju vodovodnog i solarnog sustava te kupnju rabljene poljoprivredne mehanizacije i opreme kojima će se povećati konkurentnost OPG-a na tržištu. Vrsta ulaganja za koje se tražila potpora bila je ulaganje za vlastitu primarnu poljoprivrednu proizvodnju. OPG BENČIĆ PETAR bavi se uzgojem magaraca i konja, te će mu provedba predmetnog projekta uvelike unaprijediti procese poslovanja.

Ukupni iznos prihvatljivog ulaganja iznosio je 129.855,13 HRK. Bespovratna sredstva odobrena su u iznosu od 15.000,00 EUR odnosno 113.389,50 HRK u protuvrijednosti u kunama.

Projekt financira Europska Unija iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj.

Više informacija o Podmjeri 6.3. možete pronaći na sljedećem linku: Mjera 6.3.

EUROKONZALTING 16.11.2017.

 

Navedena podmjera 6.3. idealna je ukoliko se odlučujete otvoriti vlastito malo poljoprivredno gospodarstvo ili unaprijediti postojeće. Novi natječaj bi se trebao otvoriti za nekoliko mjeseci a u nastavku teksta možete pogledati najbitnije dijelove pravilnika.

IZNOS POTPORE:
 • Visina potpore po korisniku iznosi 15.000 eura, a intenzitet potpore iznosi 100%.

NAČIN ISPLATE POTPORE:
 • Isplata bespovratnih sredstava vrši se u dvije rate u razdoblju od najviše 3 godine.
 • Prva rata u iznosu od 7.500 eura isplaćuje se nakon odluke o dodjeli potpore
 • Druga rata u iznosu od 7.500 eura isplaćuje se nakon provedenih aktivnosti koje su prikazane u poslovnom planu

PRIHVATLJIVI KORISNICI:
 1. Tvrtka
 2. Obrt
 3. OPG

UVJETI PRIHVATLJIVOSTI:
 • Poljoprivredno gospodarstvo u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu pripada ekonomskoj veličini iskazanoj u ukupnom standardnom ekonomskom rezultatu poljoprivrednog gospodarstva od 2.000 eura do 7.999 eura.
 • U trenutku prijave na natječaj poljoprivredno gospodarstvo mora biti upisano u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava
 • Korisnik mjere je dužan ostati unutar poljoprivrednog gospodarstva te zadržati isto najmanje pet godina nakon konačne isplate potpore

PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI:
 1. kupnja domaćih životinja, jednogodišnjeg i višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala
 2. kupnju, građenje i/ili opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata te ostalih gospodarskih objekata uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje i/ili prerade proizvoda
 3. kupnja ili zakup poljoprivrednog zemljišta
 4. kupnju poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme
 5. podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada
 6. uređenje i poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje
 7. građenje i/ili opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda uključujući i troškove promidžbe vlastitih poljoprivrednih proizvoda
 8. stjecanje potrebnih stručnih znanja i sposobnosti za obavljanje poljoprivredne proizvodnje i prerade proizvoda
 9. operativno poslovanje poljoprivrednog gospodarstva

Eurokonzalting je za svoje klijente uspješno prijavio preko 20 projekata za podmjeru 6.3., a ukoliko imate dodatnih pitanja, slobodno nas kontaktirajte u ured Eurokonzaltinga u Puli (Mletačka 6, tel: 052/544-825) ili u uredima u drugim hrvatskim gradovima. KONTAKTI

EUROKONZALTING, 06.10.2017.
Petak, 01 Rujan 2017 08:41

Pokazatelji ekonomičnosti na PG-u

Ekonomičnost je mjera koja podrazumijeva stupanj štedljivosti u ostvarivanju učinaka, koja se izražava kroz odnos između outputa i inputa. To je mjerilo uspješnosti poslovanja izraženo odnosom između ukupnih prihoda i ukupnih troškova u nekoj proizvodnji.

Ekonomičnost (e) = ukupni prihodi (UP) / ukupni troškovi (UT)

Ovisno o veličini izračunatih koeficijenata poslovanje PG-a može biti:
• ekonomično (e > 1)
• neekonomično (e < 1)
• na granici ekonomičnosti (e = 1)

Povećanje ekonomičnosti može se postići: povećanjem proizvodnje uz nepromijenjene troškove, ostvarivanjem većih prodajnih cijena proizvoda i usluga, smanjenjem količine utrošaka radnog procesa te nižim nabavnim cijenama elemenata radnog procesa.

EUROKONZALTING, 25.9.2017.
Objavljeno u Zanimljivosti
Petak, 01 Rujan 2017 08:33

Pokazatelji zaduženosti na PG-u

Zaduženost je prikaz odnosa vlastitih i pozajmljenih sredstava. PG u svom poslovanju teži tome da oblikuje financijsku strukturu tj. odnos vlastitog i tuđeg kapitala kod kojeg će troškovi financiranja po jedinici prinosa biti minimalni.

Tradicionalno se granično zaduženim PG-om smatra ono kod kojeg je odnos vlastitoga i tuđeg kapitala 50:50. U suvremenim uvjetima poslovanja sve veći naglasak se pridaje rezultatima koji se postižu ukupnim kapitalom, odnosno tolerira se veća zaduženost i pomiče se odnos vlastitoga i tuđeg kapitala prema omjeru 30:70. U mnogim bankama to je i granica kreditne sposobnosti PG-a.

Pokazatelji zaduženosti: 

Koeficijent zaduženosti

ukupne obveze / ukupna imovina

Koeficijent vlastitog financiranja

kapital / ukupna imovina

Koeficijent financiranja

ukupne obveze / kapital

Stupanj pokrića I

kapital / fiksna imovina

Stupanj pokrića II

(kapital + dugoročne obveze) / fiksna imovina


EUROKONZALTING, 18.9.2017.

Objavljeno u Zanimljivosti
Petak, 01 Rujan 2017 08:25

Profitabilnost PG-a

Profitabilnost određuje se dobit na ukupno angažirani kapital, a mjeri se odnosom financijskog rezultata i korištenih sredstava u poslovanju.
Profitabilnošću se određuje i mjeri uspješnost poslovanja PG-a. Temeljni je princip: uz što manje angažirane imovine ostvariti što veću dobit. Profitabilnost vlastitog kapitala mjeri se odnosom dobiti i uloženog vlastitog kapitala.

Profitabilnost = (poslovni rezultat / uloženi kapital) x 100


Kao uloženi kapital uzima se: vlastiti kapital (poslovni fond, dionički kapital, trajni ulozi) i sredstva uložena u proizvodnju (obrtna sredstva, dugoročna i kratkoročna financijska ulaganja).

Povrat ukupne imovine (engl. ROA, Return on Assets) prikazuje učinkovitost korištenja imovine, odnosno kako efikasno PG zarađuje novac. ROA je pokazatelj rentabilnosti odnosno profitabilnosti imovine te može pomoći i kod procjene profitabilnosti nekih novih projekata koje PG planira (npr. novi projekt je profitabilan ako je ROA veći od iznosa kamatne stope na kredit). Pokazatelj profitabilnosti (ROA) izražava se u postocima.

ROA= (neto dobit / ukupna imovina) x 100


Povrat na kapital (engl. ROE, Return on Equity) prikazuje ostvarenu dobit po jedinici uloženog kapitala. ROE je pokazatelj rentabilnosti odnosno profitabilnosti vlastitog kapitala i dobar pokazatelj razvoja PG-a jer se smatra da ukupni prihodi ne mogu rasti po stopi većoj od trenutnog iznosa ROE, osim zaduživanjem kod banaka. Obično se smatra da je ROE od 15 % prosjek za uspješno poslovanje PG-a.

ROE= (neto dobit / kapital) x 100


Ovisno o vrijednostima pokazatelja korištenje imovine i osnovnih sredstava može biti učinkovito ili neučinkovito.

EUROKONZALTING, 11.9.2017.
Objavljeno u Zanimljivosti
Petak, 01 Rujan 2017 07:55

Analiza prihoda i rashoda na PG-u

Prihod je vrijednosno izražena količina naplaćenog novčanog kapitala PG-a u promatranom razdoblju. Izvori prihoda su prodaja proizvoda i usluga te ostvareni poticaji u biljnoj i stočarskoj proizvodnji.

Ukupni prihod (UP)= vrijednost proizvodnje + ostvareni poticaji
Vrijednost proizvodnje = proizvedena količina x prodajna cijena

Struktura ukupnog prihoda PG-a stavlja u omjer postotni udio biljne i stočarske proizvodnje te ostvarenih poticaja u proizvodnji.


Rashod ukazuje na bespovratno izdavanje, "trošenje" novca i stvari. Širi je pojam od troškova koji se odnose na onaj dio rashoda koji može biti ukalkuliran u cijenu koštanja proizvoda i usluga.

Trošak predstavljaju vrijednosno izraženi utrošci različitih dobara (materijala, vremena, novca i znanja) potrebnih za nastanak nekog proizvoda ili usluge što će se realizirati prodajom na tržištu. Osnovna podjela troškova je na fiksne i varijabilne.

Fiksni troškovi su neovisni o stupnju iskorištenja kapaciteta. Prisutni su i kad nema proizvodnje, a u njih ubrajamo:
• troškove vlastite mehanizacije i opreme (održavanje, gorivo i mazivo)
• održavanje gospodarskih objekata
• režijske troškove (voda, električna energija, osiguranja)
• plaće stalnih radnika (uključujući zdravstveno i mirovinsko osiguranje)
• troškove najma poljoprivrednog zemljišta
• troškove kamata na kredite i leasing rate

Varijabilni troškovi su troškovi čija vrijednost ovisi o stupnju korištenja kapaciteta, a u poljoprivrednoj proizvodnji najčešće se javljaju sljedeći:

u biljnoj proizvodnji: u stočarskoj proizvodnji:
- sjemenski i sadni materijal

- organska gnojiva

- mineralna gnojiva

- sredstva za zaštitu bilja

- sezonska radna snaga

- operacije poslije berbe/žetve (sušenje, čišćenje, sortiranje)

- ambalaža (vreće, sanduci, vezivo i sl.)

- unajmljene mehanizirane usluge i oprema

- rasplodni pomladak

- vlastita stočna hrana

- kupljena stočna hrana

- lijekovi

- veterinarske usluge

- uzgojno-selekcijski rad

- sezonska radna snaga

- unajmljene mehanizirane usluge i oprema


Ukupni troškovi = ukupni fiksni troškovi + ukupni varijabilni troškovi

EUROKONZALTING, 8.9.2017.
Objavljeno u Zanimljivosti
Subota, 08 Srpanj 2017 07:47

Proglašen najbolji OPG u 2017. godini

Projekt Večernjeg lista i Ministarstva poljoprivrede namijenjen je uspješnim i pozitivnim pričama o najboljim proizvođačima iz cijele Hrvatske. Tako je svaku županiju predstavljao jedan OPG, a svaki je odabrani OPG uložio iznimno puno znanja, rada i truda u svoje poslovanje.

Ministar poljoprivrede Tomislav Tolušić 28. lipnja u Ivanić Gradu dodijelio je nagrade za najbolja poljoprivredna gospodarstva u Hrvatskoj.

1. mjesto: OPG Pranjić iz Drenovaca
2. mjesto: OPG Zdunić iz Divoševaca
3. mjesto: OPG Županović iz Kruševa
Mlada nada: OPG Lučić iz Beravaca,

Nagradu za najbolji OPG po glasovima čitatelja Večernjeg lista dobio je OPG Dešković iz Istre.

Obiteljska poljoprivredna gospodarstva mogu se prijaviti na natječaje za bespovratna sredstva kako bi unaprijedili svoje poslovanje. Sve informacije o bespovratnim sredstvima iz EU fondova možete pogledati na sljedećem linku: EU - poljoprivreda

EUROKONZALTING 08.07.2017.


Operacija 4.1.1. odnosi se na restrukturiranje, modernizaciju i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava putem Koje je moguće 5.000 do 1.000.000 eura bespovratnih sredstava s intenzitetom potpore od 50% odnosno 70% za mlade poljoprivrednike

Operacija 4.1.2. odnosi se na zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš.

Izmjene natječaja možete pogledati na stranicama agencije za plaćanja u poljoprivredi i ruralnom razvoju.

ukoliko imate dodatnih pitanja, sobodno nas kontaktirajte u uredu Eurokonzaltinga u Puli (Mletačka 6, tel: 052/544-825) ili u uredima u drugim hrvatskim gradovima

EUROKONZALTING, 02.06.2017.
Otvaranjem Obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva, obrta ili jednostavnog društva s ograničenom odgovornošću stječu se osnovni uvjeti potrebni za apliciranje na mjere EU fondova iz sektora poljoprivrede i ruralnog razvoja. Otvaranje navedenih oblika relativno je jednostavno a u nastavku teksta ćemo vam kroz korake objasniti kako ih otvoriti.

Kako otvoriti OPG

Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo (OPG) je fizička osoba ili skupina fizičkih osoba članova zajedničkog kućanstva, koje obavljaju poljoprivrednu djelatnost na poljoprivrednom gospodarstvu koristeći se vlastitim ili unajmljenim proizvodnim jedinicama.

 1. Prvi korak prilikom otvaranja OPG-a je otvaranje žiro račun koji glasi na nositelja OPG-a (žiro račun za fizičke osobe na Odjelu za građanstvo u poslovnoj banci)
 2. Drugi korak je podnošenje zahtjeva za upis u Upisnik poljoprivrednih gospodarstvenika u Agenciji za plaćanje u poljoprivredi i ruralnom turizmu. Potrebna dokumentacija prilikom podnošenja zahtjeva se sastoji od: preslike osobne iskaznice nositelja i članova, preslike ugovora o otvorenom žiro računu u poslovnoj banci, posjedovni list ili ugovor o najmu zemljišta, Obrazac Upisnik preuzet sa APPRRR-a, Popunjena izjava članova OPG-a o odabiru nositelja, preslika dokumenata o svim postojećim upisima gospodarstva u registre i evidencije ministarstva i od ministarstva ovlaštenih ustanova, Potvrda obveznika PDV-a (ako je PG već obveznik PDV-a)
 3. Treći korak je izrada pečata ako se ulazi u Registar poreznih obveznika
 4. Četvrti korak je prijava u Hrvatski zavod za mirovinsko i zdravstveno osiguranje
 5. Peti i zadnji korak je izdavanje Rješenja o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstvenika te dodjela jedinstvenog matičnog identifikacijskog broja, dok nositelj i članovi dobivaju iskaznicu OPG-a koja vrijedi uz osobnu iskaznicu.
Kako otvoriti obrt

Obrt je u smislu Zakona o obrtu samostalno i trajno obavljanje dopuštenih gospodarskih djelatnosti od strane fizičkih osoba sa svrhom postizanja dobiti koja se ostvaruje proizvodnjom, prometom ili pružanjem usluga na tržištu.

 1. Prvi i osnovni korak je IME obrta. Naziv imena mora se sastojati od tri dijela; prvi dio imena mora sadržavati naziv, drugi ono čime će se obrt baviti i treći dio mora sadržavati podatke o vlasniku
 2. Drugi korak je odabir djelatnosti kojima će se obrt baviti. Djelatnosti se biraju sa službenog popisa koji je propisan Zakonom o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti
 3. Treći korak je popunjavanje prijave za upis u obrtni registar te podnošenje dokumenata (prijavnica, kopija osobne, ugovor o najmu poslovnog prostora i diplome) u Uredu državne uprave
 4. Četvrti korak je izrada pečata (treba sadržavati naziv obrta i adresu. logotip, broj telefona i slični podaci se dodaju ovisno o želji).
 5. Peti korak je prijava u Poreznu upravu gdje se izrađuje i dobiva obrtnica
 6. Šesti korak je otvaranje poslovnog žiro računa u poslovnoj banci
 7. Sedmi i posljednji korak su odlasci na prijavu u zavod za mirovinsko osiguranje i zavod za zdravstveno osiguranje
Kako otvoriti j.d.o.o.

Jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću je društvo kapitala čiji je najniži iznos temeljnog kapitala 10 kuna, a najniži nominalni iznos poslovnog udjela iznosi 1 kunu. Temeljni kapital društva mora biti uplaćen u novcu i nije dopušteno osnivanje društva unosom u temeljni kapital stvari ili prava.

 1. Prvi korak je rezervacija i registracija imena društva na trgovačkom sudu. Imajte na umu nekoliko imena ako jer postoji mogućnost da je vaše planirano ime zauzeto
 2. Drugi korak je izrada i ovjera dokumenta kod javnog bilježnika ili putem hitro. hr. Prisutni moraju biti svi osnivači društva.
 3. Treći korak je uplata temeljnog kapitala u poslovnoj banci. Banka će vam odmah izdati potvrdu o uplati osnivačkog pologa za potrebe Trgovačkog suda.
 4. Četvrti korak je odlazak kod javnog bilježnika i izrada rješenja o upisu u sudski registar i Potvrda OIB-a društva.
 5. Peti korak je izrada pečata (potrebna je kopija rješenja o upisu u sudski registar)
 6. Šesti korak je printanje, popunjavanje i ovjera RPS obrasca sa potpisom i pečatom. To je potrebno kako bi se dobila Obavijest o razvrstavanju poslovnog subjekta po Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti u Državnom zavodu za statistiku.
 7. Sedmi korak je otvaranje poslovnog žiro računa u poslovnoj banci koja će vam potom izdati potpisni karton (potreban za Poreznu upravu)
 8. Osmi korak je prijava u sustav mirovinskog i zdravstvenog osiguranja
 9. Deveti i zadnji korak je prijava društva u Poreznoj upravi
Kako otvoriti d.o.o.

Društvo s ograničenom odgovornošću je trgovačko društvo u koje jedna ili više pravnih ili fizičkih osoba ulažu temeljne uloge s kojima sudjeluju u unaprijed dogovorenom temeljnom kapitalu. Temeljni ulozi ne moraju biti jednaki. Nijedan osnivač ne može kod osnivanja društva preuzeti više temeljnih uloga. Poslovni udjeli se ne mogu izraziti u vrijednosnim papirima.

 1. Prvi korak je odabir imena društva. Potrebno je provjeriti dali postoji tvrtka sa sličnim imenom
 2. Drugi korak je ovjera dokumenta (prijava u sudski registar...) kod javnog bilježnika. Obvezna je nazočnost svih osnivača i drugih osoba čije je potpise potrebno ovjeriti.
 3. Treći korak je predaja ovjerenih dokumenta u Hitro. hr i uplata sudskih pristojbi
 4. Četvrti korak je izrada pečata i otvaranje računa kako bi se mogao izvršiti prijenos osnivačkog pologa društva na račun društva.
 5. Peti i zadnji korak je prijava u sustav mirovinskog i zdravstvenog osiguranja

Ukoliko imate dodatnih pitanja, možete nas posjetiti u uredu Eurkonzaltinga u Puli (Mletačka 6, tel: 052/544-825) ili u uredima u drugim hrvatskim gradovima.

EUROKONZALTING, 26.05.2017.
Objavljeno u Zanimljivosti
Stranica 1 od 2

Novosti iz EU fondovaZa sve novosti iz EU fondova ostavite svoj kontakt e-mail ovdje. Šaljemo isključivo važne novosti!

captcha 

Facebook

Kontakt podaci

 • Adresa :
  Mletačka 6, 52100 Pula
 • Tel : (+385) 52 544 825
 • Fax : (+385) 52 352 288
 • Email : Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 • Website : www.eurokonzalting.com

Kontakt