info@eurokonzalting.com            en
enp
Novosti su navedene u nastavku:

 • Uvjeti natječaja biti će objavljeni 18. travnja 2017. godine.
 • Početak prijava očekivan je 1. lipnja 2017. godine, a kraj 1. srpnja 2017. godine. Moguće je produženje natječaja do 1. kolovoza 2017. godine.
 • I. faza je pred selekcijska, a II. faza selekcijska. Između dviju faza provoditi će se postupak nabave. U I. fazi dostavljat će se "concept note" (kratke informacije o projektu) te eventualno poslovni plan, dok će se u II. fazi dostavljati sva ostala natječajna dokumentacija (službene ponude, glavni projekt, tehnološki projekt, građevinska dozvola i slično).
 • Uvjet za prijavu na natječaj biti će upis minimalno 1 godinu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava.
 • Pravne osobe morat će zadovoljiti uvjet od minimalno 1 zaposlenog na puno radno vrijeme minimalno 1 godinu prije prijave na natječaj.
 • Ukoliko prijavitelj povrijedi neke od uvjeta Pravilnika i/ili natječaja APPRRR ga svrstava na "CRNU LISTU" te se isti neće moći prijavljivati na natječaje u tekućoj i idućoj kalendarskoj godini.
 • Početnici (subjekti upisani u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava od 1 do 2 godine) moći će ishoditi bespovratna sredstva u iznosu do 200.000 eura. Dužina upisa u upisnik poljoprivrednih gospodarstava biti će dodatno vrednovana.
 • Najavljena je mogućnost kojom poljoprivrednici koji su ishodili sredstva u podmjeri 4.1.1., automatizmom mogu dobiti sredstva iz mjere 4.1.2. Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš.
 • Prioritetni sektori biti će detaljnije specificirani, primjerice neće svo voće spadati u prioritetni sektor nego pojedine grane (masline, jabuke, kupine i slično).
 • Ukoliko bi korisnik ostvario bodove po kriteriju za izgradnju, minimalno 50% ukupne vrijednosti projekta moraju se odnositi na navedeni trošak.
 • Najavljene su nove mogućnosti za zajedničke projekte i zadruge. U slučaju kupnje poljoprivredne mehanizacije vrlo vjerojatno je da će jedini način za kupnju samo poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme (bez podizanja novih nasada ili građenja objekata) biti moguće realizirati jedino putem zajedničkih projekata. U slučaju zajedničkog projekta svi subjekti projekta moraju zadovoljavati uvjete prihvatljivosti u trenutku prijave na natječaj i u sljedećih 5 godina nakon konačne isplate. Niti jedan partner u zajedničkom projektu neće smjeti biti partner u ostalim projektima prijavljenim na natječaj. Partneri bi trebali biti na neki način lokacijski povezani što će biti preciznije definirano natječajem.
 • Trebala bi postojati mogućnost slanja građevinske dozvole i sličnih dokumenata u završnoj fazi projekta. Ako dokumenti iziskuju duže vrijeme ishodovanja i/ili potvrđuju stanje.
 • Postoji mogućnosti da će određene vrste projekata trebati imati pozitivno mišljenje nadležne poljoprivredne agencije prije odobrenja (voćarstvo, stočarstvo). Nadležne institucije trebat će potvrditi usklađenost projekta s podnebljem i/ili strateški važnim dokumentima.
 • U slučaju istog broja bodova postoji mogućnost da će umjesto dosadašnjeg vremenskog kriterija, presudan biti sektorski ili neki drugi kriterij (primjerice zapošljavanje).
Sve navedene informacije su neslužbene i podložne promjenama do objave službenog natječaja 18. travnja 2017. godine.

Više informacija o sličnoj temi možete pronaći na sljedećim linkovima:
Link: 
Poljoprivreda            
Link: Mjera 6.4                  Link: Mjera 6.3
Link: Mjera 6.2                  Link: Mjera 6.1

Isto tako, ukoliko imate dodatnih pitanja možete nas dobiti u uredu Eurokonzlatinga u Puli (Mletačka 6, Pula; tel. 052 544 825) ili u našim uredima u drugim hrvatskim gradovima.
Obiteljska poljoprivredna gospodarstva (OPG-ovi), trgovačka društva i obrti upisani u Upisnik poljoprivrednika imaju mogućnost ishoditi bespovratna sredstva za svoja ulaganja u ruralnom turizmu i drugim aktivnostima u ruralnom području.

Bespovratna sredstva se mogu ishoditi za izgradnju, rekonstrukciju i opremanje kuća za odmor, apartmana i ostalih vrsta objekata. Projektna sredstva mogu se dobiti i za kupnju zemljišta u iznosu od maksimalno 10% od ukupnog troška projekta.

Objava natječaja 
očekuje se tijekom 2020. godine i podrazumijeva ulaganje u razvoj već postojećih nepoljoprivrednih djelatnosti.

Kroz Mjeru 6.4 postoji  mogućnost ishođenja do 70% od istih ulaganja bespovratno, u iznosu do 200.000 eura.

Bespovratna sredstva u predmetnom iznosu moguće je ishoditi za razvoj i drugih nepoljoprivrednih djelatnosti. U nepoljoprivredne djelatnosti uključene su sljedeće aktivnosti:

 1. turizam u ruralnom području (građenje i/ili opremanje građevina i/ili turističke infrastrukture za pružanje turističkih i/ili ugostiteljskih usluga)
 2. tradicijski obrti, umjetnički obrti uključujući i obrte za izradu suvenira i rukotvorina (građenje i/ili opremanje građevina u kojima se obavlja proizvodnja i/ili trženje)
 3. pružanje usluga u ruralnim područjima, poljoprivredi i šumarstvu (građenje i/ili opremanje građevina za pružanje usluga u ruralnim područjima) i
 4. prerada, marketing i izravna prodaja proizvoda
 
Uvjeti prihvatljivosti projekta:

 • biti upisani u Upisnik poljoprivrednika najmanje 12 mjeseci prije podnošenja Zahtjeva za potporu
 • projektom se razvija nepoljoprivredna djelatnost za koju je izdano rješenje/odobrenje ili drugi odgovarajući akt od nadležnog tijela
 • pripadati ekonomskoj veličini ukupnog standardnog ekonomskog rezultata poljoprivrednog gospodarstva iskazana kao SO od najmanje 2.000 eura
 • kod fizičkih osoba nositelj/odgovorna osoba poljoprivrednog gospodarstva mora biti upisan u Registar poreznih obveznika (RPO) po osnovi samostalne djelatnosti najmanje godinu dana
 • pravne osobe moraju imati najmanje jednog zaposlenika prema satima rada u godišnjem financijskom izvještaju poduzetnika za zadnje odobreno računovodstveno razdoblje
 • fizičke osobe moraju imati najmanje jednog zaposlenika na poljoprivrednom gospodarstvu kojem se plaćaju doprinosi za zdravstveno i mirovinsko osiguranje
 • imati prebivalište/sjedište u jedinici lokalne samouprave u čijem se naselju provodi ulaganje ili u susjednoj jedinici lokalne samouprave
 • projekt se mora provoditi u naseljima s najviše 5.000 stanovnika u području jedinice lokalne samouprave u kojoj je sjedište poljoprivrednog gospodarstva ili u susjednoj jedinici lokalne samouprave
 • korisnik mora imati izrađenu svu potrebnu dokumentaciju u skladu s propisima kojima se uređuje gradnja, ako je primjenjivo.

Potrebno je napomenuti da od 2021. godine kreće novi Program ruralnog razvoja (2021.-2027. godine) koji će donijeti nove smjernice i promjene u pogledu iznosa bespovratnih sredstava i aktivnosti ulaganja.

Više informacija o sličnoj temi možete pronaći na sljedećim linkovima:
Mjera 6.2. u 2020. godini
Uspješna priča Ivana Vretenara - Bespovratna sredstva za kuće za odmor


Za dodatne i najnovije informacije o istom i ostalim natječajima
 obratite se našem uredu u Puli (Mletačka 6, tel. 052 544 825) ili uredima u ostalim hrvatskim gradovima.

P.S. Središnji ured Eurokonzaltinga u Puli ima više od 70 odobrenih EU projekata koji se odnose na kuće za odmor.

EUROKONZALTING. Informacije su ažurirane 18.03.2020.
Poljoprivrednici (OPG, trgovačka društva i obrti upisani u upisnik poljoprivrednih gospodarstava) imaju mogućnost ishoditi bespovratna sredstva iz Mjere 6.3 (EU fondovi – EAFRD) za nabavku:

 • poljoprivredne mehanizacije
 • nove nasade
 • izgradnju pomoćnih objekata
 • kupnju domaćih životinja
 • opremanje gospodarskih objekata
 • kupnju ili zakup poljoprivrednog zemljišta
 • podizanje novih i restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada
 • uređenje poljoprivrednog zemljišta
 • stjecanje potrebnih stručnih znanja i niz drugih ulaganja.

Ograničenja:

 • Poljoprivredno gospodarstvo mora u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu imati ekonomsku veličinu od najmanje 2.000 eura do maksimalno 7.999 eura.
 • u trenutku prijave na natječaj poljoprivredno gospodarstvo mora biti upisano u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava
 • korisnik je dužan ostati unutar poljoprivrednog gospodarstva i zadržati poljoprivredno gospodarstvo najmanje pet godina nakon konačne isplate potpore

Bespovratna sredstva moguće je ishoditi u iznosu od 15.000,00 eura. Udio bespovratnih sredstava u ukupnom ulaganju iznosi 100% vrijednosti ulaganja.

Sljedeći natječaj očekuje se u studenom 2017. godine. Natječaj bi trebao biti otvoren 30 dana.

Za više informacija o istom natječaju (ostala moguća ulaganja, potrebni uvjeti za prijavu na natječaj, potrebna dokumentacija) obratite se našem uredu u Puli (Mletačka 6, tel. 052/544-825) ili uredima u ostalim hrvatskim gradovima.

Više informacija o sličnoj temi možete pronaći na sljedećim linkovima:
Link: Mjera 6.1         Link: Mjera 6.2
Link: Mjera 6.4
Link: Poljoprivreda i ruralni turizam


EUROKONZALTING, 09.03.2017.
Otvaranje Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava za razvoj poslovne infrastrukture – zone (faza 1) najavljeno je u travnju 2017. godine. Svrha Poziva je omogućavanje povoljnog okruženja za osnivanje i razvoj poduzeća, a cilj je ulaganje u poslovnu infrastrukturu s ciljem poboljšanja kvalitete takve infrastrukture i usluga, a kako bi se privukla ulaganja i stvarale mogućnosti za otvaranje novih radnih mjesta u malim i srednjim poduzećima.

Prihvatljivi prijavitelji u ovom Pozivu su Jedinice lokalne i regionalne samouprave (JLS i JRS).

Najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti iznosi 2.000.000 kuna. Intenzitet potpore kreće se od 55% do najviše 85%.

Bespovratna sredstva dodjeljivat će se za aktivnosti razvoja osnovne poduzetničke infrastrukture (energije, vodoopskrbe, odvodnje, prometa i veza) unutar postojećih poslovnih/poduzetničkih zona, gdje je manjak takve infrastrukture predstavlja prepreku razvoju malog i srednjeg poduzetništva.

Ukupan fond sredstava po ovom Pozivu iznosi 64.600.000 kuna.

EUROKONZALTING, 11.01.2017.
Svrha ovog Poziva je dodjela bespovratnih sredstava za PPI-e za omogućavanje povoljnog okruženja za razvoj poduzetništva. Cilj je pružanje stručnih i savjetodavnih usluga malim i srednjim poduzetnicima diljem Hrvatske putem poduzetničkih potpornih institucija.

Prihvatljivi prijavitelji po ovom Pozivu jesu isključivo poduzetničke potporne institucije (PPI). Najviši i najniži iznos bespovratnih sredstava još uvijek nije poznat, međutim intenzitet potpore kretat će se od 55% do najviše 85%.

Bespovratna sredstva će se dodjeljivati za sljedeće aktivnosti:
1. Pružanje stručne i savjetodavne pomoći MSP-ima
2. Organiziranje i koordinacija edukacija/stručnog osposobljavanja (uključujući poduzetnike početnike i poduzetnike u različitim fazama rasta prema njihovim potrebama)
3. Pomoć MSP-ima za uključivanje u europske inicijative (npr. Obzor 2020, COSME itd)
4. Organiziranje i koordinacija mentorstva za MSP-e od koje će pružati iskusniji poduzetnici kako bi se ubrzalo savladavanje poteškoća s kojima su poduzetnici suočeni
5. Promocija savjetodavnih usluga prema poduzetnicima
6. Podrška za pred-inkubacijske usluge koja će biti pružena od strane pro-inovativnih PPI-a s prikladnom infrastrukturom i uslugama za potragu i odabir inovativnih ideja
7. Podrška u osnivanju start-upa i spin-offa na temelju inovativnih ideja, što uključuje analizu inovativnog rješenja i njegovog tržišnog potencijala (analiza tržišta, poslovni plan i studija izvedivosti).

Ukupni fond sredstava po ovom Pozivu iznosi 22.800.000 kuna.

EUROKONZALTING, 11.01.2017.
Krajem 2017. godine očekuje se objava Javnog poziva za dodjelu bespovratnih sredstava za ulaganja u jačanje kapaciteta za istraživanje, razvoj i inovacije.

Cilj Poziva je doprinijeti rješavanju potreba gospodarstva podržavanjem suradnje između istraživačkog i poslovnog sektora kroz provedbu IRI projekata. Cilj je usmjeriti istraživanja prema potrebama gospodarstva, podržavajući projekte istraživanja, razvoja i inovacija istraživačkih organizacija u suradnji s poslovnim sektorom.

Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti je 1.520.000 kuna, a najviši 7.600.000 kuna. Intenzitet potpore iznosi 70,25%.

Prihvatljivi prijavitelji u ovom Pozivu jesu znanstvene organizacije koje su upisane u Upisnik znanstvenih organizacija i ispunjavaju kriterije za istraživačke organizacije prema odredbama Okvira Zajednice za državne potpore za istraživanje i razvoj i inovacije (2014/C 198/01).

Prihvatljivi partneri u ovom Pozivu jesu mala, srednja i velika poduzeća.

Bespovratna sredstva se dodjeljuju za:
1. Aktivnosti vezane uz upravljanje projektom
2. Primijenjena istraživanja: (i) industrijsko istraživanje, (ii) eksperimentalni razvoj
3. Zapošljavanje mladih istraživača na provedbi istraživačkih aktivnosti projekta
4. Diseminacija rezultata IR projekta (publiciranje, simpoziji, prijenos znanja i tehnologije)
5. Upravljanje intelektualnim vlasništvom.
Ukupni fond sredstava u ovom Javnom pozivu iznosi 114.000.000 kuna.

EUROKONZALTING, 11.01.2017.
Polovicom ožujka 2017. godine očekuje se objava natječaja za dodjelu bespovratnih sredstava za ulaganje u znanost i inovacije.
Cilj natječaja je povećati tržišne orijentirani istraživačko razvojne aktivnosti podupiranjem suradničkih projekata znanstvenih organizacija i diseminacije rezultata u cilju rješavanja tržišnih nedostataka nastalih zbog nedostatnog ulaganja u istraživanje i razvoj te podizanja razine visoko kvalitetnih istraživačko-razvojno–inovacijskih aktivnosti u Republici Hrvatskoj.
Prihvatljivi prijavitelji po ovom Pozivu jesu javni znanstveni instituti ili javna visoka učilišta osnovana u Republici Hrvatskoj, upisana u Upisnik znanstvenih organizacija.
Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti iznosi 1.520.000 kuna, a najviši 6.080.000 kuna. Intenzitet potpore iznosi 85%.
Prihvatljive aktivnosti ulaganja jesu:
1. Izvođenje primijenjenih istraživanja u odabranim pod-tematsko prioritetnim područjima (PTPP) S3 odnosno horizontalnim temama
2. Aktivnosti vezane uz diseminaciju rezultata istraživanja i širenje znanja
3. Aktivnosti vezane za transfer znanja i tehnologije
4. Upravljanje projektom
5. Aktivnosti vidljivosti projekta
6. Aktivnosti umrežavanja, izobrazbe i sudjelovanja na projektnim sastancima.
Ukupni fond Poziva iznosi 128.060.000 kuna.
EUROKONZALTING, 10.01.2017.
Pozivamo Vas na predavanje pod nazivom „Bespovratna sredstva za poljoprivredu, ruralni turizam, proizvodne i uslužne djelatnosti za obrtnike i poduzeća“ koje ćemo održati u petak, 7. listopada 2016. od 18.00 do 19.30 sati u sklopu programa 19. Obrtničkog sajma Istre u prostorima Udruženja obrtnika Pula, Ulica Sv. Felicite 5/A u Puli.

Predavanje je namijenjeno svim zainteresiranim, u prvom redu poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim tvrtkama u djelatnosti proizvodnje, uslužnim djelatnostima i turizmu. Cilj predavanja je upoznati sudionike s mjerama i natječajima za ishođenje bespovratnih sredstava iz EU fondova i iz nacionalnih izvora za predstojeće razdoblje do 2020. godine. Na predavanju će se dati informacije o mogućnostima ulaganja, očekivanom vremenu otvaranja pojedinih natječaja, minimalnim i maksimalnim postocima i iznosima bespovratnih sredstava, ograničenjima, načinima prijave i dosadašnjim iskustvima.

Predavanje je besplatno za sve sudionike, a prijava je poželjna zbog bolje organizacije te ograničenog broja sudionika.

Za više informacija nazovite nas ili pošaljite upit na Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. i prijavite se na predavanje najkasnije do četvrtka, 6. listopada.

EUROKONZALTING, 03.10.2016.
Objavljeno u Zanimljivosti
Četvrtak, 22 Siječanj 2015 14:50

Natječaj za Mjeru 4

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju u suradnji s Ministarstvom poljoprivrede planira 30. siječnja 2015. godine objaviti natječaj za podmjere 4.1. i 4.2. iz Mjere 4 Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

4.1. Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva

4.2. Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda

više informacija o navedenim mjerama

Objavljeno u Zanimljivosti
Stranica 9 od 9

Novosti iz EU fondovaZa sve novosti iz EU fondova ostavite svoj kontakt e-mail ovdje. Šaljemo isključivo važne novosti!

captcha 

Facebook

Kontakt podaci

 • Adresa :
  Mletačka 6, 52100 Pula
 • Tel : (+385) 52 544 825
 • Fax : (+385) 52 352 288
 • Email : Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 • Website : www.eurokonzalting.com

Kontakt