info@eurokonzalting.com            en
enp
U najavi je Javni poziv za energetsku obnovu i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora koji planira objaviti Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja tijekom IV. kvartala 2017. godine čime započinje rok za podnošenje projektnih prijedloga. Putem predmetnog poziva kojim će se podupirati provedba mjera energetske obnove i korištenje obnovljivih izvora energije, posebno integriranim pristupom, u zgradama javnog sektora.

Svrha odnosno cilj poziva je smanjenje potrošnje energije za grijanje/hlađenje (QH,nd) na godišnjoj razini (kWh/god) od najmanje 50% u odnosu na godišnju potrošnju energije za grijanje/hlađenje prije provedbe mjera energetske obnove i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora.

Prihvatljivi prijavitelji su sljedeći:

1. Ministarstva, središnji državni uredi, državne upravne organizacije i uredi državne uprave u županijama
2. Jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave
3. Javne ustanove ili ustanove koje obavljaju društvene djelatnosti
4. Vjerske zajednice koje obavljaju društvene djelatnosti

U okviru ovog poziva sredstva će se dodijeliti projektima izrade projektne dokumentacije za energetsku obnovu zgrada i provedbe energetske obnove zgrada javnog sektora u kojima tijela državne uprave, jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave, javne ustanove, ustanove i vjerske zajednice obavljaju društvene djelatnosti. Društvenim djelatnostima smatraju se: predškolski odgoj, osnovnoškolski i srednjoškolski odgoj i obrazovanje, visoko obrazovanje, formalno obrazovanje odraslih, znanstvena djelatnost, kazališna djelatnost, audiovizualne djelatnosti, knjižnična djelatnost, arhivska djelatnost, muzejska djelatnost, zdravstvena djelatnost, djelatnost socijalne skrbi, upravna i/ili uredska djelatnost, sportska djelatnost, stanovanje zajednica i vatrogasna djelatnost.

Za dodjelu u okviru ovog Poziva raspoloživo je 380 milijuna kuna u Državnom proračunu RH osigurano iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Planirano trajanje Poziva, odnosno rok za podnošenje projektnih prijedloga je do iskorištenja financijskih sredstava, a najkasnije do 31.12.2020. godine.

EUROKONZALTING, 04.08.2017.
U idućoj 2018. godini očekuje se otvaranje natječaja za ishođenje bespovratnih sredstava za energetsku obnovu i korištenje obnovljivih izvora energije u višestambenim zgradama. Podupirat će se provedba mjera energetske obnove koje će rezultirati smanjenjem potrošnje energije za grijanje/hlađenje obnovljivih izvora energije i korištenje obnovljivih izvora energije kroz integrirani pristup.

Na natječaj će se moći prijaviti upravitelji zgrada ili ovlašteni predstavnici suvlasnika zgrada (predstavnik suvlasnika) u ime i za račun suvlasnika višestambenih zgrada. Obvezan partner će biti Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Sektor za energetsku učinkovitost.

Aktivnosti za koje će se moći dobiti bespovratna sredstva su sljedeće:
‐ izrada energetskog pregleda i energetskog certifikata prije i nakon obnove,
‐ izrada glavnog projekta energetskog projekta energetske obnove,
‐ provedba mjera energetske učinkovitosti i korištenje obnovljivih izvora energije,
‐ stručni nadzor građenja i projektantski nadzor,
‐ upravljanje projektom i administracija,
‐ promidžba i vidljivost,
‐ podrška korisnicima i
‐ izrada revizorskog izvješća.

Intenzitet potpore iznosit će 60% ulaganja. Indikativni iznos koji će biti raspoloživ iznosi 380.000.000 kuna dok indikativni iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti iznosit će 228.000.000 kuna.

Ukoliko imate dodatnih pitanja, slobodno nas kontaktirajte u uredu Eurokonzaltinga u Puli (Mletačka 6, tel:052/544-825) ili u uredima u drugim hrvatskim gradovima. Link: KONTAKTI 

EUROKONZALTING, 07.07.2017.
Uskoro se očekuje objava natječaja Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u proizvodnim industrijama. Trenutno se Poziv nalazi u fazi savjetovanja sa zainteresiranom javnošću.

Iako je moguće očekivati određene izmjene, donosimo osnovne informacije iz Poziva.

Predmet Poziva je ostvarenje energetskih ušteda kroz povećanje učinkovitosti korištenja energije u proizvodnim industrijama, omogućujući jednake količine rezultata (usluga) korištenjem manje količine ulazne energije te smanjenje udjela konvencionalnih (fosilnih) goriva u ukupnoj potrošnji energije uvođenjem OIE.

Ovim pozivom podupirat će se provedba mjera energetske učinkovitosti i ugradnje opreme za korištenje obnovljivih izvora energije koje će u proizvodnim procesima dovesti do smanjenja potrošnje isporučene energije od minimalno 20% u odnosu na referentnu potrošnju isporučene energije prije provedbe mjere. Projekt energetske obnove procesa može uključivati i energetsku obnovu zgrada i u tom slučaju, podupirat će se provedba mjera energetske učinkovitosti i ugradnje opreme za korištenje obnovljivih izvora energije koje će u zgradama dovesti do smanjenja potrošnje isporučene energije od minimalno 40%.

Energetska obnova zgrada u kojima nije smješteno industrijsko postrojenje (npr. upravnih zgrada) podupirat će se isključivo ako je projektnim prijedlogom predviđeno smanjenje potrošnje isporučene energije na proizvodnom postrojenju od najmanje 20%.
Podupirat će se i mjere za korištenje obnovljivih izvora energije koji nisu dio mjera povećanja energetske učinkovitosti u industrijskom postrojenja ako ta ugradnja dovodi do smanjenja potrošnje isporučene energije od minimalno 10%.

Na natječaj se mogu prijaviti mikro, mala, srednja i velika poduzeća registrirana za obavljanje djelatnosti iz područja proizvodne industrije koja uključuju sve proizvodne i prerađivačke djelatnosti u skladu s NKD 2007, osim djelatnosti proizvodnje i prerade hrane, pića i duhanskih proizvoda.
Prihvatljive su aktivnosti na registriranim djelatnostima poduzeća iz područja B, odjeljaka 05-09 te područja C, odjeljaka 13-33.

Putem ovog Poziva moguće je dobiti bespovratna sredstva od najmanje 500.000 kuna do najviše 20.000.000 kuna.

Intenziteti potpore određeni su na način kako je prikazano u sljedećoj tablici:
 
 

Maksimalni stupanj sufinanciranja iz EFRR prema veličini poduzeća

 

Mikro i malo poduzeće

Srednje poduzeće

Veliko poduzeće

Priprema projekta

85% prihvatljivih troškova

85% prihvatljivih troškova

85% prihvatljivih troškova

Mjere energetske učinkovitosti

50% prihvatljivih troškova

40% prihvatljivih troškova

30% prihvatljivih troškova

Mjere za visokoučinkovitu kogeneraciju

65% prihvatljivih troškova

55% prihvatljivih troškova

45% prihvatljivih troškova

Mjere za promicanje energije iz obnovljivih izvora energije

65% prihvatljivih troškova

55% prihvatljivih troškova

45% prihvatljivih troškova

Upravljanje projektom

85% prihvatljivih troškova

85% prihvatljivih troškova

85% prihvatljivih troškova


Bespovratna sredstva se mogu dobiti za sljedeće kategorije troškova:
- troškovi izrade glavnog i/ili glavnog i izvedbenog projekta energetske obnove zgrade/proizvodnog pogona sa svim propisanim proračunima i prilozima te s procjenom ostvarenih ušteda sukladno Popisu prihvatljivih aktivnosti
- troškovi izrade Prijavnih Obrazaca (A i/ili B dio)
- trošak pripreme dokumentacije za nabavu prema pravilima za neobveznike javne nabave
- troškovi stručnog nadzora
- svi potrebni troškovi energetske obnove vezano uz energetsku učinkovitost , a  koji obuhvaćaju nabavu i ugradnju opreme i materijala te mjerenja, ispitivanja, podešavanja i puštanja u pogon sustava za:
1. troškove uvođenja učinkovitijih elektromotornih pogona  sukladno  normi IEC 60034-30 i to:
- novih pogona razine učinkovitosti IE3 ili boljih
- modernizacije postojećih elektromotornih pogona postojeće razine učinkovitosti minimalno razine IE2 uređajima primjenom sustava za regulaciju brzine okretaja (VSD)
- ostalih pripadajućih troškova regulacijske opreme za industrijske sustave – kao što su: crpke i crpni sustavi, ventilatori i ventilatorski sustavi, elektromotorni pogoni sustava za pripremu komprimiranog zraka, rashladni sustavi i druga industrijska oprema čije uvođenje doprinosi uštedi energije
2. troškove za poboljšanje učinkovitosti korištenja toplinske energije u proizvodnim/radnim procesima uz uvjet učinkovite:
- rekuperacije otpadne topline u procesima
- tehnološke racionalizacija potrošnje energije
- promjene postupaka vođenja i upravljanja procesima
- regulacije opterećenja i regulacije sustava
3. troškove revitalizacije toplinske infrastrukture uz uvjet učinkovitijeg sustava:
- grijanja/hlađenja proizvodnih/radnih prostora
- pripreme sanitarne tople vode
- proizvodnje tehnološke pare i tople vode
- rekonstrukcije cijevnih razvoda, kojim će se poboljšati iskorištenje energije i smanjiti energetski gubici
4. troškove zamjene primarnog energenta u energetskim postrojenjima/kotlovnicama okolišno prihvatljivijim energentom uz uvjet:
- prihvatljivosti energenta, odnosno kriterija okolišne prihvatljivosti putem konverzijskih faktora prikazanim u tablici 3 (emisijski faktori) Pravilnika o sustavu za praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda energije (NN 71/15)
5. troškove zahvata na energetskim agregatima kojima se smanjuje potrošnja energije putem:
- iskorištenja otpadne topline
- drugih tehničko/tehnoloških mjera na agregatima i pripadnoj opremi koje direktno doprinose smanjenju potrošnje energije
6. troškove uvođenja / rekonstrukcije cjelovite regulacije s ciljem smanjenja potrošnje energije  putem:
- automatizacije upravljačkih sustava
- sustava mjerenja i nadzora – SCADA, CNUS
7. troškove zahvata energetske učinkovitosti u elektroenergetici putem:
- kompenzacija jalove energije
- zamjene energetske opreme učinkovitijim izvedbama i rješenjima (energetski transformatori, agregati i dr.)
- ostalih srodnih zahvata u elektroenergetici
8. troškove revitalizacije električnih instalacija  putem učinkovitih sustava rasvjete s tehničkim rješenjima i granskim normama kako slijedi:
- svjetlotehnički pokazatelji sukladno normi za unutarnju rasvjetu HRN EN 12464-1
- svjetlotehnički pokazatelji sukladno normi za vanjsku rasvjetu HRN EN 12464-2
- energetski učinkovita rješenja unutarnje rasvjete temeljena na tehnologiji izboja u plinu i LED tehnologiji (fluo-cijevi naprednih generacija s elektroničkim predspojnim napravama, fluokompaktne žarulje, LED izvori i ostale energetski učinkovite tehnologije)
- ugradba regulacijskih sklopova i sustava s upravljanjem prema svim ulaznim veličinama (vrijeme, prisutnost osoba, prirodna svjetlost). Spojni i montažni pribor, kabeli, instalacijske i zaštitne cijevi, razdjelni ormari/kutije, osigurači, prekidači i ostala zaštitna i razdjelna oprema u funkciji unutarnje rasvjete
- ukupna svjetlosna iskoristivost svjetiljke: min. 60 lm/W (izvor svjetlosti, predspoj/driver, optika)
9. troškove tehnoloških i ostalih mjera i zahvata u proizvodnom / radnom procesu koji rezultiraju smanjenjem utroška energije, putem:
- poboljšanja sustava izgaranja u procesnim ložištima rekonstrukcijom sustava za upuhivanje zraka i drugim mjerama
- optimizacije i regulacije temperature procesa izgaranja,
- toplinske izolacije vagona za pečenje opeke
- zamjene postojećih cjevovoda za otprašivanje i pripadnih ventilatora – kamenolomi, cementare
- drugih tehnoloških mjera i zahvata koji doprinose energetskoj učinkovitosti u procesu proizvodnih industrija osim prehrambene, te industrije duhana i pića

- svi potrebni troškovi energetske obnove vezano uz obnovljive izvore energije, a koji obuhvaćaju nabavu i ugradnju opreme i materijala te mjerenja, ispitivanja, podešavanja i puštanja u pogon za sljedeće:
1. Troškove instalacije sustava za suproizvodnju energije uz uvjet učinkovite:
- kogeneracije (jedan energent za proizvodnju električne i toplinske energije) sukladno  Zakonu o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji (NN100/2015) , te
- trigeneracije (jedan energent za proizvodnju električne, toplinske i rashladne energije)  
2. Troškove instalacije sustava za proizvodnju:
a. Električne energije, iz energije:
- sunca (stupanj korisnog djelovanja sunčanih fotonaponskih pretvarača veći od 15% ) , uključujući i sustave za njeno skladištenje (baterije, vodik/gorive ćelije i dr.) ,
- vjetra
- vode (male hidroelektrane snage do 10 MW)
- biogoriva i
- geotermalne energije te
b. Toplinske i/ili rashladne energije, za grijanje sanitarne i/ili tehnološke vode te za grijanje i hlađenje prostora s:
- toplinskim sunčanim kolektorima (stupanj korisnog djelovanja veći od 70% ) , s ili bez dodatnog sustava na ukapljeni naftni ili prirodni plin
- kotlovima na čvrstu biomasu , uključujući i pirolitičke (stupanj korisnog djelovanja veći od 85% )
- dizalicama topline energetske klase A (prema Eurovent Energy Efficiency Classification, a sukladno normi EN14511-2) , GWP ≤ 2150:
- zrak-voda: COP ≥ 3,2 ; EER≥ 3,1 i
- voda-voda i zemlja-voda: COP ≥ 4,45 ; EER≥ 5,05 i
- geotermalnim izmjenjivačima topline.

NAPOMENA: Navedeni troškovi prihvatljivi su pod uvjetom da obuhvaćaju dijelove sustava sa:
- fotonaponskim pretvaračima (modulima) za proizvodnju električne energije:   fotonaponski pretvarači (moduli) stupnja korisnog djelovanja većeg od 15%, njihovi nosači, pretvarači (inverteri), baterije, vodik/gorive ćelije, oprema fotonaponskog kruga (regulatori punjenja, priključni ormarići, zaštitne sklopke, kabeli, pribor za postavljanje, oprema za prikupljanje i prikazivanje podataka, i dr.) i ostala oprema za pravilno funkcioniranje cjelokupnog sustava te pripadajući građevinski radovi za ugradnju navedene opreme (prodori, betoniranje postolja..)
- sunčanim toplinskim pretvaračima (kolektorima) za grijanje potrošne vode ili za grijanje potrošne vode i prostora: sunčani toplinski pretvarači (kolektori) stupnja korisnog djelovanja većeg od 70%, njihovi nosači, spremnici tople vode, oprema sunčanog kruga (oprema za automatsku regulaciju, pumpna grupa - cirkulacijska pumpa, ekspanzijska posuda i ventili - zaporni, nepovratni i sigurnosni, izolirani cjevovod i pribor za postavljanje) i ostala potrebna oprema za pravilno funkcioniranje cjelokupnog sustava (komplet za ulaz hladne vode u spremnik,  izolirani razvod tople vode do izljevnih mjesta, uključujući recirkulaciju, …) te pripadajući građevinski radovi nužni za ugradnju navedene opreme (prodori, betoniranje postolja, …)
- kotlom na drvnu sječku/pelete ili s pirolitičkim kotlom na drva za grijanje potrošne vode i prostora: spremnik drvne sječke/peleta, sustav za dobavu drvne sječke/peleta s pužnim vijkom, kotao na drvnu sječku/pelete ili pirolitički kotao na drva stupnja korisnog djelovanja većeg od 85%, plamenik za drvnu sječku/pelete, oprema za automatsku regulaciju kotla, spremnici tople vode (toplinski spremnik za pirolitički sustav je obvezan), ostala oprema primarnog kruga (kotlovska pumpna grupa - cirkulacijska pumpa, ekspanzijska posuda i ventili - zaporni, nepovratni i sigurnosni, pribor za postavljanje, i dr.), izolirani razvod grijanja, ogrjevna tijela, automatska regulacija, pribor za postavljanje i ostala potrebna oprema za pravilno funkcioniranje cjelokupnog sustava te pripadajući građevinski radovi nužni za ugradnju navedene opreme (prodori, betoniranje postolja,…) i
- dizalicama topline za grijanje potrošne vode te grijanje i hlađenje prostora,  energetske klase A (prema Eurovent Energy Efficiency Classification a sukladno normi EN14511-2): zrak-voda (COP≥3,2, EER≥3,1), voda-voda i zemlja-voda (COP≥4,45, EER≥5,05) uz uvjet GWP ≤ 2150: kolektorsko polje ili geosonde, dizalice topline, akumulacijski spremnici, spremnici tople vode, toplinska stanica za protočnu pripremu tople vode i ostala oprema primarnog kruga (oprema za automatsku regulaciju, pribor za postavljanje, i dr.), izolirani razvod grijanja/hlađenja, ogrjevna/rashladna tijela, automatska regulacija, pribor za postavljanje i ostala potrebna oprema za pravilno funkcioniranje cjelokupnog sustava te pripadajući građevinski radovi nužni za ugradnju navedene opreme (prodori, betoniranje postolja, …)
- svi potrebni troškovi energetske obnove vezano uz energetsku obnovu zgrada, a koji obuhvaćaju nabavu i ugradnju materijala te mjerenja i ispitivanja za troškove energetske obnove zgrada (grupe mjera povećanja EnU – izvođenje radova), a kojima se postiže ušteda od minimalno 40%  isporučene energije. Energetska obnova ovojnice zgrade treba biti u sukladnosti s Dodatkom 6: Tehnički uvjeti za energetsku obnovu zgrada. Energetska obnova sustava grijanja, hlađenja, ventilacije, klimatizacije, rasvjete te ugradnje obnovljivih izvora energije treba biti sukladna točkama Energetska učinkovitost i Obnovljivi izvori energije

- troškovi upravljanja projektom kao troškovi savjetodavnih usluga koje pružaju vanjski konzultanti a koji su izabrani u postupku nabave; troškovi uključuju i putne troškove (uključujući po potrebi i dnevnice) i troškove smještaja

- troškovi vezani uz stručni nadzor radova:
- nadzor izvedbe radova i puštanja u pogon
- koordinator 2.

- troškovi povezani s poduzimanjem mjera kojima se osigurava pristupačnost i prilagodba zgrade osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti
- troškovi u svezi s ispunjavanjem uvjeta informiranja i vidljivosti.

Ukupan fond bespovratnih sredstava iznosi 114.000.000 kuna.

Ukoliko imate dodatnih pitanja, slobodno nas kontaktirajte u ured Eurokonzaltinga u Puli (Mletačka 6, tel: 052/544-825) ili u uredima u drugim hrvatskim gradovima. KONTAKTI

EUROKONZALTING, 28.06.2017.
Utorak, 08 Studeni 2016 10:04

Održan Energetski dan Grada Pazina

Eurokonzalting je 5. studenog izlagao na Energetskom danu Grada Pazina koji se održao u Spomen domu u trajanju od 9.00 do 16 sati te je tako sudjelovao na Energetskom danu koji je omogućio građanima podizanje svijesti o važnosti postizanja energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije. Posjetiteljima Energetskog dana i zainteresiranima predstavili smo mogućnosti financiranja projekata iz područja energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije putem natječaja iz EU fondova. Na Energetskom damu Grada Pazina izlagalo je 16 tvrtki iz sektora obnovljivih izvora energije, građevinarstva, rasvjete i usluga. Tako su osim Eurokonzaltinga, izlagale i sljedeće tvrtke: Tehnomont brodogradilište Pula d.o.o., Cropellets d.o.o., Centrometal d.o.o., I.T.V. Murexin d.o.o., BAUMIT Croatia d.o.o., AMUS d.o.o., KLANJAC d.o.o., A.B.S. d.o.o., Tondach d.d., Knauf insulation d.o.o., Rockwool Adriatic d.o.o., UTE d.o.o., Filix d.o.o., Eltor d.o.o. i CIB commerce d.o.o. Osim izlagača, u sklopu Energetskog dana Grada Pazina održavala su se predavanja. Između ostalih, održana su predavanja na temu iskustva upravitelja u energetskoj obnovi višestambenih zgrada s pozitivnim primjerima uspješno provedenih projekata tvrtke Pazin d.o.o., Labin stan d.o.o. i Planetaris d.o.o. te predavanje Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost na temu mogućnosti sufinanciranja višestambenih zgrada. Isto tako, održano je predavanje tvrtke Reenova iz područja financiranja obnove obiteljskih kuća, stanova i privatnih turističkih apartmana. Na predavanju su se mogle dobiti informacije o mogućnostima ulaganja, očekivanom vremenu otvaranja pojedinih natječaja, minimalnim i maksimalnim postocima i iznosima bespovratnih sredstava, ograničenjima, načinima prijave i dosadašnjim iskustvima.
 
DSC 1005
Posjetiteljima i zainteresiranima pružili smo informacije o trenutno otvorenim natječajima i nadolazećim natječajima u pogledu ishođenja bespovratnih sredstava za energetsku učinkovitost i obnovljive izvore energije u svrhu ostvarivanja energetskih ušteda. U tijeku je natječaj za energetsku obnovu višestambenih zgrada putem kojeg se mogu ishoditi bespovratna sredstva do 85% ulaganja i 13.000.000 kuna. Natječaj je otvoren do 16.01.2017. godine, a na isti se mogu prijaviti upravitelji zgrada i ovlašteni predstavnici suvlasnika zgrade. Bespovratna sredstva se mogu ishoditi i za izradu energetskog pregleda i certifikata prije i nakon obnove, za izradu glavnog projekta energetske obnove, stručni nadzor građenja, projektantski nadzor te aktivnosti upravljanja projektom i administracijom. Uskoro se očekuje otvaranje natječaja za energetsku obnovu zgrada javnih ustanova koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja putem kojeg će se moći ishoditi bespovratna sredstva do 95% ulaganja odnosno 5.200.000 kuna. Sufinancirat će se mjere energetske obnove zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije koje će rezultirati smanjenjem potrošnje energije za grijanje/hlađenje od najmanje 50% na godišnjoj razini u odnosu na prethodnu godinu. Prijavit će se moći jedinice lokalne samouprave vlasnici zgrada u kojima se obavlja djelatnost odgoja i obrazovanja ili javne ustanove koje obavljaju predmetnu djelatnost.

DSC 1004

Početkom sljedeće 2017. godine, očekuje se otvaranje natječaja za energetsku obnovu obiteljskih kuća putem kojeg će se sufinancirati zamjena vanjske stolarije, toplinska zaštita ovojnice grijanog prostora, ugradnja kondenzacijskog plinskog kotla i ugradnja sustava za korištenje obnovljivih izvora energije, a na koji će se moći prijaviti fizičke osobe – vlasnici obiteljskih kuća. Isto tako, tijekom 2017. godine očekuje se otvaranje natječaja za bespovratna sredstva za energetsku učinkovitost u turizmu i trgovini. Putem predmetnog natječaja poduzeća u turizmu i trgovini moći će ishoditi bespovratna sredstva do 1.500.000 kuna do 85% vrijednosti projekta za obnovu objekata u svrhu smanjenja potrošnje energije, ulaganja u obnovljive izvore energije, mjere za povećanje energetske učinkovitosti i infrastrukturna ulaganja koja će doprinijeti postizanju ciljeva povezanih s energetskom učinkovitošću.

20161105 091302

Posjetitelji štanda Eurokonzaltinga tijekom Energetskog dana Grada Pazina pokazali su najveći interes za bespovratna sredstva u poljoprivredi i ruralnom turizmu te za korištenje obnovljivih izvora energije. Isto tako, pokazali su interes za energetskom obnovom obiteljskih kuća i to za obnovu fasada i zamjenu stolarije. Iste je interesirala vrijeme otvaranja natječaja te mogućnosti i ograničenja pojedinih natječaja koji se očekuju.
Objavljeno u Zanimljivosti
Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja najavljuje da će tijekom studenoga 2016. godine biti objavljen Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja“, koji se financira u okviru Operativnog programa Konkurentnost i Kohezija za razdoblje 2014.-2020, iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Predmet Poziva: Energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja. Ovim Pozivom podupirat će se mjere energetske obnove zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije, posebno integriranim pristupom.
Svrha (cilj) Poziva: Smanjenje potrošnje energije u zgradama javnog sektora. Ovim pozivom podupirat će se mjere energetske obnove koje će rezultirati smanjenjem potrošnje energije za grijanje/hlađenje na godišnjoj razini (kWh/god) od najmanje 50% u odnosu na godišnju potrošnju energije za grijanje/hlađenje prije provedbe navedenih mjera i korištenje obnovljivih izvora energije.

Prijavitelji:
1. Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koje su: vlasnici zgrada u kojima javne ustanove obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja i/ili osnivači javnih ustanova koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja;
2. Javne ustanove koje obavljaju djelatnost predškolskog odgoja, osnovnoškolskog i srednjoškolskog odgoja i obrazovanja te visokog obrazovanja (osnovne škole, srednje škole, učenički domovi, dječji vrtići, jaslice i visokoškolske ustanove).

Minimalni iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektnom prijedlogu za provedbu mjera energetske učinkovitosti iznosi 80.000,00 kuna, a maksimalni iznos 5.200.000,00 kuna. Raspoloživa bespovratna sredstva Europskog fonda za regionalni razvoj za prvi od višekratnih privremenih Poziva iznose 152.000.000,00 kuna.

EUROKONZALTING, 03.10.2016.
Stranica 2 od 2

Novosti iz EU fondovaZa sve novosti iz EU fondova ostavite svoj kontakt e-mail ovdje. Šaljemo isključivo važne novosti!

captcha 

Facebook

Kontakt podaci

  • Adresa :
    Mletačka 6, 52100 Pula
  • Tel : (+385) 52 544 825
  • Fax : (+385) 52 352 288
  • Email : Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
  • Website : www.eurokonzalting.com

Kontakt