info@eurokonzalting.com            en
enp
Ministarstvo poljoprivrede je objavilo natječaj za provedbu mjere I. 10. „Trajni prestanak ribolovnih aktivnosti“ u okviru Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo (EFPR). Rok za podnošenje Zahtjeva za potporu je od 05. listopada 2017. godine do 20. listopada 2017. godine.

Predmet potpore je naknada vlasnicima ribarskog plovila koja obuhvaća jednokratna namjenska bespovratna novčana sredstava za trajni prestanak ribolovnih aktivnosti, a što se može postići:

a) uništavanjem;
b) prenamjenom;
c) očuvanjem pomorske baštine.

Potpora se dodjeljuje po ribarskom plovilu. Intenzitet potpore iznosi 100 posto od ukupnih prihvatljivih troškova, dok iznos potpore ovisi o bruto tonaži (GT) plovila i starosti plovila.
 
U trenutku podnošenja Zahtjeva za potporu, moraju biti ispunjeni sljedeći uvjeti:

a) korisnik mora biti vlasnik/vlasnici važeće povlastice;
b) ribarsko plovilo mora posjedovati važeću dozvolu za plovidbu brodice, odnosno važeću svjedodžbu o sposobnosti broda za plovidbu. U tom smislu podrazumijeva se da je plovilo upisano u hrvatski očevidnik brodica, odnosno u Upisnik pomorskih ribarskih brodova);
c) ribarsko plovilo mora biti upisano u Registar ribarske flote Republike Hrvatske najmanje pet godina;
d) ribarsko plovilo mora biti staro najmanje petnaest godina, osim u slučaju očuvanja pomorske baštine. Starost plovila je cijeli broj koji se računa kao razlika u godinama između godine u kojoj se podnosi Zahtjev za potporu te godine kada je plovilo izgrađeno;
e) ribarska plovila u segmentu pridnena povlačna mreža koća i plivarica za malu plavu ribu – srdelaru moraju biti autorizirana za ribolovni alat za koji se traži potpora;
f) ribarsko plovilo mora imati dostatnu minimalnu godišnju ribolovnu aktivnost od najmanje 90 ribolovnih dana tijekom dvije zadnje kalendarske godine prije datuma podnošenja Zahtjeva za potporu;
g) ribarsko plovilo mora biti neopterećeno ili u slučaju opterećenosti, fizička ili pravna osoba prema kojoj postoji opterećenost, mora biti suglasna sa postupkom;
h) uništavanje, prenamjena ili očuvanje pomorske baštine koje je predmet potpore ne smije biti financirano nikakvim drugim javnim izdacima;
i) uništavanje plovila mora biti izvršeno u brodogradilištu/rezalištu koje udovoljava zahtjevima;
j) kod očuvanja pomorske baštine, plovilo mora zadržati funkciju očuvanja baštine na kopnu;
k) korisnik mora dati suglasnost za uvrštavanje u popis korisnika;
l) ribarsko plovilo mora imati najmanje 51 posto ribolovne aktivnosti ostvarene u segmentu gospodarskog ribolova na moru za koji se traži potpora, ukupno u zadnje dvije kalendarske godine koje prethode datumu podnošenja Zahtjeva za potporu, u odnosu na ukupnu ribolovnu aktivnost ostvarenu tim plovilom u istom razdoblju.

Više informacija možete pogledati na sljedećem linku. LINK

Za više informacija o istom natječaju (potrebni uvjeti za prijavu na natječaj, potrebna dokumentacija) obratite se našem uredu u Puli (Mletačka 6, tel. 052 544 825) ili uredima u ostalim hrvatskim gradovima.

EUROKONZALTING, 05.10.2017.
Ministarstvo poljoprivrede je objavilo dana 25. svibnja 2017. godine natječaj za dodjelu potpore u okviru mjere IV. 3. „Stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture“ u okviru Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo (EFPR). Rok za podnošenje Zahtjeva za potporu počinje teći od 25. svibnja 2017. godine, a traje do 01. rujna 2017. godine.

Predmet potpore su aktivnosti vezane za stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture s ciljem pronalaženja novih tržišta i poboljšanja uvjeta za stavljanje na tržište, promicanja kvalitete i dodane vrijednosti, doprinošenja transparentnosti proizvodnje i tržišta, doprinošenja sljedivosti i razvoja oznaka zaštite okoliša, sastavljanja standardnih ugovora za mala i srednja poduzeća te provođenja komunikacijskih i promotivnih kampanja.

Potpora se dodjeljuje korisnicima registriranim za svoju djelatnost u Republici Hrvatskoj. Korisnici potpore mogu biti: subjekti u ribarstvu ili zajednički korisnik (organizacija/udruženje subjekata u ribarstvu priznati sukladno posebnim propisima ili javno tijelo utemeljeno zakonom koje predstavlja subjekte u ribarstvu, koji provodi zajedničku operaciju).

Jedan od ključnih kriterija jest taj da korisnik mora najkasnije do podnošenja Zahtjeva za isplatu biti ovlaštenik Povlastice za akvakulturu koju izdaje Uprava ribarstva, provedbeno tijelo Fonda za ribarstvo u okviru Ministarstva poljoprivrede.

Intenzitet potpore iznosi od 50 do 100 posto od ukupnih prihvatljivih troškova, ovisno o vrstama aktivnosti iz ulaganja, a najviši iznos potpore po korisniku na temelju ovoga natječaja iznosi 3.000.000,00 eura u protuvrijednosti u kunama.

Intenzitet javne potpore može se povećati ili smanjiti u sljedećim slučajevima:

 • Operacija se provodi na otocima Dugi Otok, Vis, Mljet i Lastovo – intenzitet potpore iznosi 85%
 • Operaciju provodi ribarska zadruga – intenzitet potpore iznosi 60%
 • Operaciju provodi organizacija proizvođača, udruženje organizacija proizvođača ili međusektorska organizacija – intenzitet potpore iznosi 75%
 • Operaciju provode velika poduzeća – intenzitet potpore iznosi 30%
Prihvatljiva ulaganja i troškove možete pogledati na sljedećem linku – PRIHVATLJIVA ULAGANJA I TROŠKOVI

Postupak za ishođenje Povlastice za akvakulturu možete pogledati na sljedećem linku – POVLASTICA ZA AKVAKULTURU

Više informacija o samom natječaju možete dobiti u uredu Eurokonzaltinga u Puli (Mletačka 6, tel: 052/544-825) ili u uredima u drugim hrvatskim gradovima.

EUROKONZALTING 07.08.2017.
U tijeku je Natječaj za dodjelu potpore u okviru mjere „Produktivna ulaganja u akvakulturu“.

Rok za podnošenje zahtjeva za potporu je 1. rujna 2017. godine.

Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru Mjere „Produktivna ulaganja u akvakulturu“ za razdoblje 2017. – 2020. propisuje glavne uvjete za ostvarivanje potpore. Sukladno članku 7., stavku (1) podstavku b) korisnik mora biti ovlaštenik povlastice/a ili isto mora biti zadovoljeno do podnošenja Zahtjeva za isplatu.

Povlasticu za akvakulturu izdaje Ministarstvo poljoprivrede temeljem zahtjeva fizičke (obrt) ili pravne osobe koji sukladno članku 47. Zakona o slatkovodnom ribarstvu (NN 106/01, 7/03, 174/04, 10/05 - ispravak, 49/05 - pročišćeni tekst i 14/14) mora sadržavati:

 • tvrtku obrtnika ili tvrtku pravne osobe kojoj se daje povlastica za akvakulturu;
 • dopustivu godišnju kvotu hrane za uzgoj u hladnovodnim ribnjacima;
 • površinu ribnjaka, ograđenoga vodenog prostora ili volumen kaveza koji će se koristiti za akvakulturu;
 • vrste riba i/ili drugih vodenih organizama koje će se uzgajati;
 • klasu, urudžbeni broj i datum odluke o davanju koncesije na vodama i ugovor o koncesiji za uzgoj riba i/ili drugih vodenih organizama u gospodarske svrhe u skladu s posebnim zakonom

O svemu više možete pogledati na stranicama EUROKONZALTINGA na LINKU te na stranicama Uprave ribarstva na LINK 1 i LINK 2.

Za više informacija o istom natječaju (potrebni uvjeti za prijavu na natječaj, potrebna dokumentacija) obratite se našem uredu u Puli (Mletačka 6, tel. 052 544 825) ili uredima u ostalim hrvatskim gradovima. KONTAKTI.

EUROKONZALTING, 28.7.2017.
U tijeku je Natječaj za dodjelu potpore u okviru mjere „Produktivna ulaganja u akvakulturu“.

Rok za podnošenje zahtjeva za potporu je 1. rujna 2017. godine.

Prihvatljiva ulaganja u okviru mjere „Produktivna ulaganja u akvakulturu“ jesu:

 • produktivna ulaganja u akvakulturu;
 • diversifikaciju proizvodnje u akvakulturi i uzgajanih vrsta;
 • osuvremenjivanje jedinica akvakulture, uključujući poboljšanje radnih i sigurnosnih uvjeta radnika u akvakulturi;
 • poboljšanja i osuvremenjivanje povezana sa zdravljem i dobrobiti životinja, uključujući kupnju opreme za zaštitu farmi od divljih grabežljivaca;
 • smanjenje negativnog utjecaja ili poticanje pozitivnih učinaka na okoliš i povećanje učinkovitosti resursa;
 • ulaganja u unaprjeđenje kvalitete, ili dodavanje vrijednosti, proizvodima akvakulture;
 • obnovu postojećih akvakulturnih ribnjaka ili laguna putem uklanjanja mulja ili ulaganja u sprečavanje taloženja mulja;
 • diversifikaciju prihoda poduzeća u području akvakulture putem razvoja komplementarnih aktivnosti;
 • ulaganja koja dovode do znatnog smanjenja učinka poduzeća u području akvakulture na potrošnju i kvalitetu vode, posebice smanjenjem količine korištene vode ili kemikalija, antibiotika i drugih lijekova, ili poboljšanjem kvalitete izlazne vode, uključujući uspostavom multitrofičkih akvakulturnih sustava;
 • promicanje zatvorenih akvakulturnih sustava u kojima se proizvodi akvakulture uzgajaju u zatvorenim recirkulacijskim sustavima, smanjujući time potrošnju vode na najmanju moguću mjeru;
 • ulaganja koja povećavaju energetsku učinkovitost i promiču prelazak poduzeća u području akvakulture na obnovljive izvore energije.

Prihvatljivi troškovi u okviru mjere „Produktivna ulaganja u akvakulturu“ jesu:

 • troškovi izgradnje i/ili rekonstrukcije uzgajališta i/ili mrjestilišta i/ili objekata za predrast te kod postojećih ribnjaka za uzgoj toplovodnih slatkovodnih riba troškovi uklanjanja mulja ili sprječavanja taloženja mulja;
 • troškovi opremanja mrjestilišta i/ili uzgajališta /ili objekata za predrast, uključujući troškove transporta i/ili montaže i/ili ugradnje;
 • ulaganja u izgradnju i/ili rekonstrukciju i/ili opremanje zatvorenih akvakulturnih sustava u kojima se proizvodi akvakulture uzgajaju u zatvorenim recirkulacijskim sustavima;
 • troškovi izgradnje i/ili rekonstrukcije skladišnih prostora te troškovi opremanja opremom potrebnom za rad skladišnih prostora, uključujući troškove transporta i/ili montaže i/ili ugradnje;
 • troškovi izgradnje i/ili rekonstrukcije te troškovi opremanja vodnih građevina, uključujući troškove transporta i/ili montaže i/ili ugradnje;
 • troškovi izgradnje i/ili rekonstrukcije te troškovi opremanja opremom potrebnom za rad otpremnog centra i centra za pročišćavanje školjkaša, uključujući troškove transporta i/ili montaže i/ili ugradnje;
 • troškovi kupnje i/ili opremanja specijaliziranih vozila i/ili radnih strojeva i/ili specijaliziranih plovila i/ili teglenica i/ili plutajućih objekata i/ili pontona te troškovi kupnje radnih strojeva, uključujući troškove transporta i/ili montaže i/ili ugradnje;
 • kod ulaganja u kupnju opreme za unaprjeđenje uvjeta rada mrjestilišta i/ili uzgajališta, troškovi kupnje informatičke opreme i/ili informatičkih sustava (uključujući i licencirane računalne programe) za potrebe rada mrjestilišta i/ili uzgajališta, i/ili sustava automatskog/poluautomatskog hranjenja i/ili uređaja za klimatizaciju prostorija mrjestilišta i/ili ostale opreme, uključujući troškove transporta i/ili montaže i/ili ugradnje;
 • kod ulaganja u kupnju opreme za unaprjeđenje kvalitete proizvodnje na mrjestilištima i/ili uzgajalištima isključivo u svrhu akvakulture, troškovi kupnje kontejnera za skladištenje akvatičnih organizama i/ili ledomata i/ili opreme za poleđivanje i/ili šokiranje akvatičnih organizama i/ili sanitacijske opreme i/ili visokotlačne pumpe i/ili zračne barijere, uključujući troškove transporta i/ili montaže i/ili ugradnje;
 • kod ulaganja u kupnju i/ili izgradnju i/ili postavljanje opreme i/ili sustava fizičke i tehničke zaštite mrjestilišta i/ili uzgajališta od divljih grabežljivaca, troškovi kupnje i/ili izgradnje i/ili postavljanja opreme i/ili sustava zaštite mrjestilišta i/ili uzgajališta od divljih grabežljivaca, uključujući troškove transporta i/ili montaže i/ili ugradnje;
 • kod ulaganja u kupnju opreme i/ili sustava za nadzor mrjestilišta i/ili uzgajališta, troškovi kupnje opreme i/ili sustava za video nadzor mrjestilišta i/ili uzgajališta, uključujući troškove transporta i/ili montaže i/ili ugradnje;
 • kod ulaganja u kupnju instrumenata i/ili opreme za praćenje parametara okoliša, troškovi kupnje instrumenata i/ili opreme za praćenje fizikalnih i kemijskih parametara vode i sedimenta i/ili vodomjera i/ili opreme za telemetrijski nadzor, uključujući troškove transporta i/ili montaže i/ili ugradnje;
 • kod ulaganja u komplementarne aktivnosti troškovi uspostave i razvoja takvih aktivnosti;
 • kod izgradnje i/ili opremanja postrojenja za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora na mrjestilištima i/ili uzgajalištima (solarne elektrane, hidroelektrane, vjetroelektrane, elektrane na biomasu, geotermalne elektrane i slično), troškovi izgradnje postrojenja te troškovi opremanja opremom potrebnom za rad postrojenja, uključujući troškove transporta i/ili montaže i/ili spajanje od postrojenja na distribucijsku mrežu/od postrojenja do objekta), a ukoliko će ulaganjem planirana godišnja procijenjena proizvodnja električne i/ili toplinske energije biti veća od prosječne godišnje procijenjene potrošnje električne i/ili toplinske energije objekata na mrjestilištu i/ili uzgajalištu vezanih uz proizvodnju, a koje se planira opskrbljivati proizvedenom energijom, korisnik može ostvariti potporu za razmjerni udio iznosa ukupno prihvatljivih izdataka ulaganja, a koji odgovara udjelu potrošnje na mrjestilištu i/ili uzgajalištu u odnosu na ukupno proizvedenu energiju u postrojenju koje je predmet ulaganja;
 • opći troškovi do gornje granice od 12 posto ukupnih prihvatljivih troškova, i to: troškovi pripreme poslovnog plana, troškovi izrade studije utjecaja na okoliš, troškovi izrade procjene o potrebi izrade studije, trošak izrade elaborata zaštite okoliša, troškovi pripreme dokumentacije za Natječaj (konzultantske usluge za pripremu Zahtjeva za potporu i Zahtjeva za isplatu), troškovi nadzornog inženjera kod izgradnje i/ili rekonstrukcije i troškovi pripreme projektne tehničke dokumentacije.

O svemu više možete pogledati na LINKU.

Za više informacija o istom natječaju (potrebni uvjeti za prijavu na natječaj, potrebna dokumentacija) obratite se našem uredu u Puli (Mletačka 6, tel. 052 544 825) ili uredima u ostalim hrvatskim gradovima. KONTAKTI.

EUROKONZALTING, 24.7.2017.
U tijeku je Natječaj za dodjelu potpore u okviru mjere „Produktivna ulaganja u akvakulturu“.

Prihvatljivi korisnici su fizičke ili pravne osobe koji udovoljavaju uvjetima i kriterijima propisanim Pravilnikom i Natječajem. Jedan od ključnih kriterija jest taj da korisnik mora najkasnije do podnošenja Zahtjeva za isplatu biti ovlaštenik Povlastice za akvakulturu koju izdaje Uprava ribarstva, provedbeno tijelo Fonda za ribarstvo u okviru Ministarstva poljoprivrede.

Sredstva javne potpore za sufinanciranje na temelju ovoga natječaja iznose ukupno 21.500.000,00 eura u protuvrijednosti u kunama.

Najviši iznos potpore po korisniku na temelju ovoga natječaja iznosi 3.000.000,00 eura u protuvrijednosti u kunama.

Intenzitet javne potpore iznosi 50% od ukupnih prihvatljivih troškova za korisnike obuhvaćene definicijom malih i srednjih poduzeća.

Intenzitet javne potpore može se povećati ili smanjiti u sljedećim slučajevima:
• Operacija se provodi na otocima Dugi Otok, Vis, Mljet i Lastovo – intenzitet potpore iznosi 85%
• Operaciju provodi ribarska zadruga – intenzitet potpore iznosi 60%
• Operaciju provodi organizacija proizvođača, udruženje organizacija proizvođača ili međusektorska organizacija – intenzitet potpore iznosi 75%
• Operaciju provode velika poduzeća – intenzitet potpore iznosi 30%

Prihvatljivi troškovi su između ostaloga troškovi izgradnje i/ili rekonstrukcije uzgajališta i/ili mrjestilišta i/ili objekata za predrast te kod postojećih ribnjaka za uzgoj toplovodnih slatkovodnih riba troškovi uklanjanja mulja ili sprječavanja taloženja mulja.

Rok za podnošenje zahtjeva za potporu je 1. rujna 2017. godine.

Za više informacija o istom natječaju (potrebni uvjeti za prijavu na natječaj, potrebna dokumentacija) obratite se našem uredu u Puli (Mletačka 6, tel. 052 544 825) ili uredima u ostalim hrvatskim gradovima. KONTAKTI.

EUROKONZALTING, 20.7.2017.

Ministarstvo poljoprivrede je objavilo dana 25. svibnja 2017. godine natječaj za dodjelu potpore u okviru mjere IV. 3. „Stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture“ u okviru Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo (EFPR). Rok za podnošenje Zahtjeva za potporu počinje teći od 25. svibnja 2017. godine, a traje do 01. rujna 2017. godine.

Predmet potpore su aktivnosti vezane za stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture s ciljem pronalaženja novih tržišta i poboljšanja uvjeta za stavljanje na tržište, promicanja kvalitete i dodane vrijednosti, doprinošenja transparentnosti proizvodnje i tržišta, doprinošenja sljedivosti i razvoja oznaka zaštite okoliša, sastavljanja standardnih ugovora za mala i srednja poduzeća te provođenja komunikacijskih i promotivnih kampanja.

Potpora se dodjeljuje korisnicima registriranim za svoju djelatnost u Republici Hrvatskoj. Korisnici potpore mogu biti: subjekti u ribarstvu ili zajednički korisnik (organizacija/udruženje subjekata u ribarstvu priznati sukladno posebnim propisima ili javno tijelo utemeljeno zakonom koje predstavlja subjekte u ribarstvu, koji provodi zajedničku operaciju).

Intenzitet potpore iznosi od 50 do 100 posto od ukupnih prihvatljivih troškova, ovisno o vrstama aktivnosti iz ulaganja.

Prihvatljivi troškovi su troškovi nastali u okviru sljedećih prihvatljivih aktivnosti:

a) nalaženje novih tržišta i poboljšanje uvjeta uz stavljanje na tržište, uključujući vrste s potencijalom komercijalizacije ili neželjeni ulov iskrcan iz komercijalnih stokova u skladu s tehničkim mjerama ili proizvoda ribarstva i akvakulture dobivenih korištenjem metoda koje nisu štetne za okoliš ili ekoloških proizvoda akvakulture;

b) promicanje kvalitete i dodane vrijednosti bilo registracijom proizvoda i prilagodbom gospodarskih subjekata relevantnim zahtjevima za usklađenošću i certificiranjem ili izravnim stavljanjem na tržište ribarskih proizvoda malih priobalnih ribara ili ribara bez plovila ili predstavljanjem i pakiranjem proizvoda;

c) doprinošenje transparentnosti proizvodnje i tržišta te provođenje ispitivanja tržišta i studija o ovisnosti Europske unije o uvozu;

d) doprinošenje sljedivosti proizvoda ribarstva i akvakulture i, ako je potrebno, razvoj znaka za okoliš za proizvode ribarstva i akvakulture diljem Europske unije;

e) sastavljanje standardnih ugovora za mala i srednja poduzeća koji su sukladni s pravom Europske unije;

f) vođenje komunikacijskih i promotivnih kampanja na regionalnoj, nacionalnoj ili transnacionalnoj razini radi podizanja javne svijesti o održivom ribarstvu i akvakulturi pod uvjetom da nisu usmjerene na trgovačke marke.

Prihvatljivi su i opći troškovi do gornje granice od 12 posto ukupnih prihvatljivih troškova operacije, i to troškovi pripreme dokumentacije za Natječaj, a što uključuje konzultantske usluge za pripremu Zahtjeva za potporu i Zahtjeva za isplatu.
Najviši mogući iznos potpore koju korisnik može ostvariti iznosi 5.000.000,00 kuna.

Više informacija možete pogledati na sljedećem linku: LINK 

Za više informacija o istom natječaju (potrebni uvjeti za prijavu na natječaj, potrebna dokumentacija) obratite se našem uredu u Puli (Mletačka 6, tel. 052 544 825) ili uredima u ostalim hrvatskim gradovima. KONTAKTI http://www.eurokonzalting.com/index.php/kontakti-svi

EUROKONZALTING, 17.07.2017.
Ponedjeljak, 13 Veljača 2017 06:37

Plan objave natječaja za 2017. godinu – ribarstvo


Uprava ribarstva je na temelju Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za razdoblje od 2014.-2020. godine objavila Plan natječaja za 2017. godinu.

U okviru Prioriteta Unije 1. Poticanje okolišno održivog resursno učinkovitog, inovativnog, konkuretnog i na znanju utemeljenog ribarstva planiraju se raspisati natječaji za ukupno 13 mjera.

U okviru Prioriteta Unije 2. Poticanje okolišno održive, resursno učinkovite, inovativne, konkurentne i na znanju utemeljene akvakulture planiraju se raspisati natječaji za ukupno 5 mjera.

U okviru Prioriteta Unije 5. Poticanje stavljanja na tržište i preradu planiraju se raspisati natječaji za ukupno 3 mjere.

Detaljan Plan objave natječaja za 2017. godinu možete pronaći u privitku.
Eurokonzalting je od 18. do 20 studenog izlagao sa Obrtničkom komorom Istarske županije na 10. Međunarodnom ribarskom sajmu – CROFISH koji se održao u dvorani Žatika u Poreču. Sajam ribarstva i ribarske opreme u Poreču je jedini takav događaj na području Republike Hrvatske u organizaciji Udruženja obrtnika Poreč. Cilj je sajma da se na jednom mjestu omogući okupljanje i predstavljanje svih zainteresiranih gospodarskih subjekata iz djelatnosti ribarstva, marikulture i sportskog ribolova Republike Hrvatske, te susjednih država. Isto tako, cilj ovogodišnjeg sajma bio je jačanje pozicije ribarskih proizvoda u lokalnoj prehrani, uređenje tržišta ribarstva, izgradnja ribarske infrastrukture, unapređenje poslovne suradnje i pristupa ribarstvu, intenziviranje proizvodnje i izvoza, te povećanje konkurentnosti ribara.

3

Na CROFISH-u izlagalo je 67 tvrtki iz sektora proizvodnje i trgovine opremom za komercijalni i sportski ribolov, ribom i ribljim proizvodima. Isto tako, izlagali su uzgajivači riba i morskih organizma, proizvođači plovila te ostale nautičke opreme, ribarske tvrtke i asocijacije, zadruge i udruženja u ribarskom sektoru. Tako se program izlaganja sastojao od: opreme za marikuluturu i akvakulturu, hrane za ribu, razne opreme i ambalaže za pakiranje i transport ribe, opreme za obradu, preradu i pripremu školjkaša, ribolovnu opremu za amatere i profesionalce, plovila, brodskih i vanbrodskih motora (prodaja, servis i ugradnja motora i kopči), proizvodnje i popravaka brodske opreme, rezervnih dijelova za brodove i brodice, analize i projektiranja postrojenja za uzgoj školjaka i ribogojilišta, rashladnih i klimatizacijskih uređaja za industrijsku i široku primjenu, opreme za čišćenje i filtriranje voda i ostalih površina te elektroničkih uređaja (navigacije i telekomunikacijski uređaji, brodska elektronika i telekomunikacije).

1

Tako su osim Eurokonzaltinga, izlagale i druge tvrtke poput: Akvakultura d.o.o., Aquamaris, Cromaris, HGK, HOK, JK-Nautika, Laguna Poreč, Laguri RH, Navela d.o.o., Nevico, S.I.C. d.o.o., Thermo King, Valamar Riviera, Udruženje obrtnika Labin i Poreč te ribarske zadruge i talijanski proizvođači ribarske opreme.

Tijekom Sajma održane su zanimljive tribine, specijalizirana predavanja i susreti partnera-ribara, te aktivnosti približavanja proizvoda ribarstva turističkom tržištu i javnoj potrošnji u kućanstvima, školama i vrtićima. Između ostalih, održana su predavanja na temu norveško-hrvatske suradnje u pogledu povezivanja business to business poduzeća CRONOMAR d.o.o. Uprava za ribarstvo iz Ministarstva poljoprivrede održalo je predavanje za lokalne akcijske grupe u ribarstvu kojim su dali pregled trenutnog stanja u RH. Nadalje, načelnica Sektora za upravljanje EU fondovima u ribarstvu iz Uprave ribarstva predstavila je Operativni program za pomorstvo i ribarstvo RH za programsko razdoblje 2014.-2020. godine. Isto tako, održana su zanimljiva predavanja Državnog instituta za oceanografiju i eksperimentalnu geofiziku na temu obaveznog iskrcaja odbačenog ulova, Instituta Ruđer Bošković za prilagodbe hrvatskog školjkarstva na klimatske promjene te predavanja na temu brendiranja jadranske dagnje, monitoring ponašanja školjkaša i ekoloških čimbenika. Pri završetku sajma održano je specijalističko predavanje Nenada Vlahovića na temu „Zov dalekih obala“ koji je prisutnim podijelio svoje iskustvo putovanja koje je trajalo nešto više od dvije godine – od 2001. do 2004. godine.

Posjetiteljima i zainteresiranima pružili smo informacije o trenutno otvorenim natječajima i nadolazećim natječajima u pogledu ishođenja bespovratnih sredstava za ribarstvo, mogućnostima ulaganja, očekivanom vremenu otvaranja pojedinih natječaja, minimalnim i maksimalnim postocima i iznosima bespovratnih sredstava te načinima prijave.

2

Moguće je ishoditi bespovratna sredstva za aktivnosti vezane uz stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture do 5.000.000 kuna na koji se mogu prijaviti subjekti u ribarstvu i organizacije subjekata. Za ulaganja u preradu proizvoda ribarstva i akvakulture moguće je ishoditi do 7.500.000 kuna po projektu. Prijaviti se mogu pravne ili fizičke osobe odnosno subjekti koji su korisnici odobrenog ili registriranog objekta u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla za žive školjkaše i/ili proizvode ribarstva. Za produktivna ulaganja u akvakulturi moguće je ishoditi do 3.000.000 eura – za diversifikaciju proizvodnje u akvakulturi, osuvremenjivanje jedinica akvakulture, obnovu postojećih akvakulturnih ribnjaka ili laguna i druge aktivnosti.

Za privremeni i trajni prestanak ribolovnih aktivnosti moguće je ishoditi bespovratna sredstva za ulaganja po ribarskom plovilu - naknada ovlaštenicima povlastica i članovima posade ribarskog plovila za kojeg je povlastica izdana. Isto tako, u okviru mjere I.20. Energetska učinkovitost i ublažavanje klimatskih promjena, moguće je ishoditi do max. 200.000 kuna za ulaganja u ribarska plovila, u ribolovne alate i opremu te ulaganja u reviziju i sustave energetske učinkovitosti te studije za ocjenu doprinosa alternativnih pogonskih sustava i dizajna oplate energetskoj učinkovitosti plovila. U okviru natječaja za produktivna ulaganja u zaštitu zdravlja i sigurnosti, vlasnici ribarskih plovila ili ovlaštenici važećih povlastica po ribarskom plovilu mogu ishoditi do 400.000 kuna. Prihvatljive aktivnosti su ulaganja u ribarska plovila s ciljem poboljšanja sigurnosnih, zdravstvenih, higijenskih i radnih uvjeta.
Stranica 2 od 2

Novosti iz EU fondovaZa sve novosti iz EU fondova ostavite svoj kontakt e-mail ovdje. Šaljemo isključivo važne novosti!

captcha 

Facebook

Kontakt podaci

 • Adresa :
  Mletačka 6, 52100 Pula
 • Tel : (+385) 52 544 825
 • Fax : (+385) 52 352 288
 • Email : Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 • Website : www.eurokonzalting.com

Kontakt