info@eurokonzalting.com            en
enp
Srijeda, 27 Prosinac 2017 07:39

PLAN NABAVE ZA 2018. GODINU

U Narodnim novinama br. 101/2017 od 12.10.2017. godine objavljen je Pravilnik o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi. Pravilnik stupa na snagu 01.01.2018. godine te je od velike važnosti za naručitelje ali i za gospodarske subjekte kako bi mogli pratiti planirane aktivnosti naručitelja na području godišnje nabave.

Obvezni podaci u planu nabave od 01.01.2018. godine jesu slijedeći:


 1. evidencijski broj nabave
 2. predmet nabave
 3. brojčana oznaka predmeta nabave iz Jedinstvenog rječnika javne nabave (CPV)
 4. procijenjena vrijednost nabave
 5. vrsta postupka (uključujući posebne režime nabave i jednostavnu nabavu)
 6. navod planira li se predmet podijeliti na grupe
 7. navod sklapa li se ugovor ili okvirni sporazum
 8. planirani početak postupka
 9. planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma
 10. napomena, ako je potrebno.

Novost je ta da je obvezno navođenje CPV oznake te navod o tome da li se planira predmet nabave podijeliti na grupe. To se može označiti s da ili ne. Plan nabave može sadržavati i rubriku za napomenu ako je potrebno (npr. upućivanje na zajedničku nabavu i naručitelja za kojeg je vjerojatno da će provoditi taj postupak).

U slučaju jednostavne nabave u plan nabave obvezno se unose podaci iz točke 1. do točke 5.
Plan nabave i sve njegove kasnije izmjene i dopune javni naručitelji (ali ne i sektorski) moraju objavljivati u standardiziranom obliku u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH (u nastavku: EOJN) u roku od 8 dana od dana donošenja ili promjene. U tu svrhu EOJN stavlja na raspolaganje obrazac plana nabave u standardiziranom obliku u excel formatu koji omogućava učitavanje i automatski prijenos sadržanih podataka u sustav. EOJN RH će bez odgode objavljivati plan nabave i sve njegove kasnije promjene u strojno čitljivom te otvorenom obliku. Objavljeni plan nabave i sve njegove kasnije promjene iz tekuće godine moraju biti javno dostupne u EOJN RH do 30. lipnja sljedeće godine.

Plan nabave za nabave čije je procijenjena vrijednost nabave jednaka ili veća od 20.000,00 kuna donosi čelnik naručitelja za proračunsku ili poslovnu godinu. Plan se mora donijeti u roku od 30 dana od dana donošenja proračuna ili financijskog plana.
Naručitelj može izmijeniti ili dopuniti plan nabave tijekom proračunske ili poslovne godine. Obavezno je sve izmjene ili dopune plana nabave moraju biti vidljivo naznačene u odnosu na osnovni plan nabave. 
Objavljeno u Gospodarstvo
Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) 17. siječnja 2017. godine organizira predstavljanje projekta PPI2Innovate – Info Days, pod nazivom „Izgradnja kapaciteta za poticanje korištenja javne nabave inovativnih rješenja u Srednjoj Europi“.
Cilj događaja jest predstaviti projekte koji su vezani uz inovacije u javnoj nabavi, kao i pregled i diskusija trenutačnih problema vezanih uz implementaciju, te oko identifikacije potencijalnih rješenja i dionika u procesu implementacije. Predstavljanje projekta će biti dobra prilika za izlaganje saznanja, točki gledišta na problem i prijedloga vezanih uz postojeće i nove zakonske regulative, namijenjenih raznim dionicima uključenim u proces javne nabave.

Uz HAMAG-BICRO i projekt PPI2Innovate još dvije institucije iz Hrvatske predstavit će svoje projekte vezane uz inovativnu javnu nabavu (PPI), a to su Zagreb Holding Podružnica Čistoća s projektom PPI4Waste te Regionalna energetska agencija Sjever iz Koprivnice s projektom PROMINENT MED.
Cilj predstavljanja jest ojačati povezanost i formirati mrežu inovativne javne nabave u Hrvatskoj, svih institucija i dionika uključenih u procedure kako bi se potaknulo korištenje inovativne javne nabave, odnosno poticaj zastupljenosti inovativnih rješenja u ekonomiji.
PPI2Innovate Info Days namijenjen je javnim i sektorskim naručiteljima.

Prijave za sudjelovanje mogu se izvršiti do 16. siječnja 2017. godine na e-mail: ppi2innovate (at) hamagbicro.hr.

Nastavno na Info Days, HAMAG-BICRO planira organizaciju radionice u ožujku, s istom tematikom.
Polaznici će biti upoznati s draftom vodiča za inovativnu javnu nabavu gdje su predstavljena načela, definicije, koraci, savjeti i konkretni primjeri dobrih praksi procedura inovativne javne nabave u Europi.

EUROKONZALTING, 15.11.2017.
Objavljeno u Zanimljivosti
U Narodnim novinama broj 101/2017 od 12. listopada 2017. godine objavljen je novi pravilnik donesen na temelju ZJN 2016.

Pravilnik propisuje sadržaj, rok donošenja, način i rokovi objavljivanja, način promjene i druga pitanja u vezi s planom nabave i registrom ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma te sadržaj izvješća, način, rokove objavljivanja i druga pitanja u vezi s prethodnim savjetovanjem i analizom tržišta.
Plan nabave za predmete nabave čija je procijenjena vrijednost nabave jednaka ili veća od 20.000,00 kuna donosi čelnik naručitelja za proračunsku ili poslovnu godinu najkasnije u roku od 30 dana od dana njegovog donošenja proračuna ili financijskog plana. Naručitelj može izmijeniti ili dopuniti plan nabave tijekom proračunske ili poslovne godine.

Novina je ta da se plan nabave i sve njegove kasnije promjene objavljuju u standardiziranom obliku u EOJN RH u roku od osam dana od donošenja ili promjene. EOJN RH stavlja na raspolaganje obrazac plana nabave u standardiziranom obliku na način koji omogućava učitavanje i automatski prijenos sadržanih podataka u sustav. EOJN RH bez odgode javno objavljuje plan nabave i sve njegove kasnije promjene u strojno čitljivom te otvorenom obliku koje moraju biti javno dostupne u EOJN RH do 30. lipnja sljedeće godine. Planovi nabave čuvaju se najmanje šest godina od njihove objave na način koji omogućava očuvanje integriteta podataka.

Naručitelj je u obvezi ustrojiti registar ugovora i okvirnih sporazuma za predmete nabave čija je vrijednost bez PDV-a jednaka ili veća od 20.000,00 kuna u roku od 30 dana od dana sklapanja prvog ugovora ili okvirnog sporazuma. Registar se ažurira prema potrebi, a najmanje jedanput u šest mjeseci. Kod jednostavne nabave, ako naručitelj predmet nabave nabavlja putem narudžbenica, u registar ugovora unosi se ukupni iznos za taj predmet nabave neovisno o broju narudžbenica izdanih tijekom godine.
Kao i kod plana nabave, tako je obvezan i registar ugovora i sve njegove kasnije promjene objaviti u standardiziranom obliku u EOJN RJ u roku od osam dana od dana ustrojavanja ili promjene. EOJN RH stavlja na raspolaganje obrazac registra ugovora u standardiziranom obliku na način koji omogućava učitavanje i automatski prijenos sadržanih podataka u sustav.

EOJN RH javno objavljuje registar ugovora u strojno čitljivom te otvorenom obliku. Nakon što se pošalje na objavu obavijest o dodjeli ugovora u EOJN RH, automatski će se unijeti odgovarajući podatci iz obavijesti u registar ugovora. Pohrana u EOJN RH registra ugovora čuva se najmanje deset godina od njihove objave na način koji omogućava očuvanje integriteta podataka.

Prije pokretanja postupka javne nabave naručitelji provode analizu tržišta u svrhu pripreme nabave i informiranja gospodarskih subjekata o svojim planovima i zahtjevima u vezi s nabavom. Analiza tržišta obuhvaća prikupljanje informacija o predmetu nabave, gospodarskim subjektima koji sudjeluju na tržištu te drugim okolnostima koje utječu na uvjete nabave. Sve prikupljene informacije prilikom analize tržišta ne smiju se interpretirati na način da imaju za posljedicu narušavanje tržišnog natjecanja ili kršenje načela zabrane diskriminacije i transparentnosti.

Kod provedbe prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima uvodi se novina na način da EOJN RH bez odgode javno objavljuje informacije i dokumentaciju koju obvezno sadrži dokumentacija o prethodnom savjetovanju a to je: opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora. Prethodno savjetovanje traje najmanje pet dana od dana javne objave. Dok traje prethodno savjetovanje zainteresirani gospodarski subjekt može elektroničkim sredstvima komunikacije putem EOJN RH dostaviti naručitelju svoje primjedbe i prijedloge u vezi s informacijama i dokumentacijom koji su objavljeni. Tijekom trajanja prethodnog savjetovanja naručitelj može elektroničkim sredstvima komunikacije putem EOJN RH odmah odgovarati na zaprimljene primjedbe i prijedloge te ih može, ako se ukaže potreba i pozvati na sastanak.

Nakon što se završi prethodno savjetovanje naručitelj je obvezan razmotriti zaprimljene primjedbe i prijedloge te o tome izrađuje izvješće. Ukoliko prihvati određene primjedbe potencijalnih ponuditelja naručitelj smije u ovoj fazi izmijeniti prethodno objavljeni opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora pod uvjetom da te izmjene nisu značajne. Pravilnik propisuje obveza sadržaj izvješća o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima.
Izvješće se objavljuje u strojno čitljivom obliku u EOJN RH najkasnije da dan objave poziva na nadmetanje. EOJN RH bez odgode javno objavljuje izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima. Sva objavljena izvješća pohranjuju se najmanje šest godina od njihove objave.

Pravilnik stupa na snagu 1. siječnja 2018. godine.

EUROKONZALTING, 27.10.2017.

U Narodnim novinama broj 101/2017 od 12. listopada 2017. godine objavljen je novi pravilnik donesen na temelju ZJN 2016.

Pravilnik propisuje sadržaj, rok donošenja, način i rokovi objavljivanja, način promjene i druga pitanja u vezi s planom nabave i registrom ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma te sadržaj izvješća, način, rokove objavljivanja i druga pitanja u vezi s prethodnim savjetovanjem i analizom tržišta.

Plan nabave za predmete nabave čija je procijenjena vrijednost nabave jednaka ili veća od 20.000,00 kuna donosi čelnik naručitelja za proračunsku ili poslovnu godinu najkasnije u roku od 30 dana od dana njegovog donošenja proračuna ili financijskog plana. Naručitelj može izmijeniti ili dopuniti plan nabave tijekom proračunske ili poslovne godine.

Novina je ta da se plan nabave i sve njegove kasnije promjene objavljuju u standardiziranom obliku u EOJN RH u roku od osam dana od donošenja ili promjene. EOJN RH stavlja na raspolaganje obrazac plana nabave u standardiziranom obliku na način koji omogućava učitavanje i automatski prijenos sadržanih podataka u sustav. EOJN RH bez odgode javno objavljuje plan nabave i sve njegove kasnije promjene u strojno čitljivom te otvorenom obliku koje moraju biti javno dostupne u EOJN RH do 30. lipnja sljedeće godine. Planovi nabave čuvaju se najmanje šest godina od njihove objave na način koji omogućava očuvanje integriteta podataka.

Naručitelj je u obvezi ustrojiti registar ugovora i okvirnih sporazuma za predmete nabave čija je vrijednost bez PDV-a jednaka ili veća od 20.000,00 kuna u roku od 30 dana od dana sklapanja prvog ugovora ili okvirnog sporazuma. Registar se ažurira prema potrebi, a najmanje jedanput u šest mjeseci. Kod jednostavne nabave, ako naručitelj predmet nabave nabavlja putem narudžbenica, u registar ugovora unosi se ukupni iznos za taj predmet nabave neovisno o broju narudžbenica izdanih tijekom godine.

Kao i kod plana nabave, tako je obvezan i registar ugovora i sve njegove kasnije promjene objaviti u standardiziranom obliku u EOJN RJ u roku od osam dana od dana ustrojavanja ili promjene. EOJN RH stavlja na raspolaganje obrazac registra ugovora u standardiziranom obliku na način koji omogućava učitavanje i automatski prijenos sadržanih podataka u sustav.

EOJN RH javno objavljuje registar ugovora u strojno čitljivom te otvorenom obliku. Nakon što se pošalje na objavu obavijest o dodjeli ugovora u EOJN RH, automatski će se unijeti odgovarajući podatci iz obavijesti u registar ugovora. Pohrana u EOJN RH registra ugovora čuva se najmanje deset godina od njihove objave na način koji omogućava očuvanje integriteta podataka.

Prije pokretanja postupka javne nabave naručitelji provode analizu tržišta u svrhu pripreme nabave i informiranja gospodarskih subjekata o svojim planovima i zahtjevima u vezi s nabavom. Analiza tržišta obuhvaća prikupljanje informacija o predmetu nabave, gospodarskim subjektima koji sudjeluju na tržištu te drugim okolnostima koje utječu na uvjete nabave. Sve prikupljene informacije prilikom analize tržišta ne smiju se interpretirati na način da imaju za posljedicu narušavanje tržišnog natjecanja ili kršenje načela zabrane diskriminacije i transparentnosti.

Kod provedbe prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima uvodi se novina na način da EOJN RH bez odgode javno objavljuje informacije i dokumentaciju koju obvezno sadrži dokumentacija o prethodnom savjetovanju a to je: opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora. Prethodno savjetovanje traje najmanje pet dana od dana javne objave. Dok traje prethodno savjetovanje zainteresirani gospodarski subjekt može elektroničkim sredstvima komunikacije putem EOJN RH dostaviti naručitelju svoje primjedbe i prijedloge u vezi s informacijama i dokumentacijom koji su objavljeni. Tijekom trajanja prethodnog savjetovanja naručitelj može elektroničkim sredstvima komunikacije putem EOJN RH odmah odgovarati na zaprimljene primjedbe i prijedloge te ih može, ako se ukaže potreba i pozvati na sastanak. Nakon što se završi prethodno savjetovanje naručitelj je obvezan razmotriti zaprimljene primjedbe i prijedloge te o tome izrađuje izvješće. Ukoliko prihvati određene primjedbe potencijalnih ponuditelja naručitelj smije u ovoj fazi izmijeniti prethodno objavljeni opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora pod uvjetom da te izmjene nisu značajne. Pravilnik propisuje obveza sadržaj izvješća o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima.

Izvješće se objavljuje u strojno čitljivom obliku u EOJN RH najkasnije da dan objave poziva na nadmetanje. EOJN RH bez odgode javno objavljuje izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima. Sva objavljena izvješća pohranjuju se najmanje šest godina od njihove objave.

Pravilnik stupa na snagu 1. siječnja 2018. godine.

Objavljeno u Gospodarstvo
U Narodnim novinama broj 101/2017 od 12. listopada 2017. godine objavljen je Pravilnik o elektroničkoj žalbi u javnoj nabavi.

Ovim Pravilnikom propisuje se oblik i način dostave žalbe elektroničkim sredstvima komunikacije (e-žalba), način povezivanja informacijskih sustava Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave i Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske te druga pitanja u vezi s elektroničkom žalbom.
Pravilnikom se stvaraju zakonske pretpostavke za povezivanje informacijskih sustava Državne komisije i EOJN RH koji se međusobno povezuju na način da u žalbenim postupcima osiguraju sigurnu i zaštićenu komunikaciju oba sustava sigurnosnim protokolima četvrte razine te dostavu informacija i dokumentacije elektroničkim sredstvima između stranaka žalbenog postupka i Državne komisije. EOJN RH se smatra poslužiteljem za potrebe sustava e-Žalba.

EOJN RH omogućiti će pristup bazi podataka Državnoj komisiji, nadležnom upravnom sudu Republike Hrvatske, središnjem tijelu državne uprave nadležnom za politiku javne nabave i nadležnom Državnom odvjetništvu Republike Hrvatske za potrebe obavljanja poslova iz njihove nadležnosti. Također, omogućena je uplata naknade za pokretanje žalbenog postupka elektroničkim načinom putem sustava e-Žalba pod pretpostavkom ispunjenja tehničkih uvjeta.

Sustav e-Žalba će omogućiti u žalbenim postupcima pred Državnom komisijom da se žalba može dostaviti elektroničkim sredstvima komunikacije. Smatrati će se da je žalba predana putem sustava e-žalba potpisana. Elektroničkim vremenskim žigom ovjeravati će se žalba putem datuma i vremena zaprimanja žalbe na poslužitelju EOJN RH. Smatra se da je dostava Državnoj komisiji odnosno stranci žalbenog postupka obavljena na dan kada je žalba zaprimljena na poslužitelju EOJN RH. Sustav e-Žalba bez odgode šalje obavijest o zaprimljenoj žalbi strankama žalbenog postupka u njihov siguran elektronički pretinac na poslužitelju EOJN RH te na njihovu adresu elektroničke pošte. Obavijest će sadržavati podatke o internetskoj adresi na kojoj je dostupna žalba, datum i vrijeme zaprimanja žalbe te upozorenje da je danom zaprimanja žalbe na poslužitelju EOJN RH dostava obavljena. Nakon dostave odluke Državne komisije javnom objavom, sustav e-Žalba šalje obavijest o tome strankama žalbenog postupka.

EOJN RH objavit će na vlastitim internetskim stranicama potrebne tehničke preduvjete koji su neophodni za upotrebu informacijskog sustava, a posebno neophodne tehničke preduvjete, podatke potrebne radi instalacije, korisnički priručnik i detaljne informacije potrebne za upotrebu informacijskog sustava.
Dio Pravilnika stupio je na snagu osmog dana od dana objave u Narodnim novinama osim članaka 3. - 5. Pravilnika koji stupaju na snagu 1. siječnja 2018. godine. Do stupanja na snagu članaka 3. – 5. Pravilnika, Državna komisija i Narodne novine dužni su međusobno povezati informacijske sustave sukladno potrebama Pravilnika.

EUROKONZALTING, 27.10.2017.
Objavljeno u Gospodarstvo
Okvirni sporazum je sporazum između jednog ili više naručitelja i jednog ili više gospodarskih subjekata čija je svrha utvrđivanje uvjeta pod kojima se dodjeljuju ugovori tijekom određenog razdoblja, posebice u pogledu cijene i, prema potrebi, predviđenih količina.

Institut okvirnog sporazuma preuzet je prvi put u zakonodavstvo javne nabave 1. siječnja 2008. godine sukladno prethodnom zakonu te je zakonska definicija ostala ista i u novome zakonu koji je stupio na snagu 01. siječnja 2017. godine. Institut okvirnog sporazuma se vrlo često koristi u praksi i ima veliko značenje u praksi javne nabave.

Najznačajnije prednosti okvirnog sporazuma jesu financijske uštede zbog nabave objedinjenih količina za više godina, smanjenje troškova provedbe postupaka nabave, smanjenje administrativnog opterećenja kod naručitelja, sigurnost u pogledu realizacije nabave. Sklopljeni okvirni sporazum daje sigurnost naručitelju u smislu sigurne realizacije nabave tijekom duljeg razdoblja. To se posebno odnosi na institucije poput bolnica, studentskih centara, dječjih vrtića, domova za starije i sl. Istodobno, to znači osiguran posao na najpovoljnijeg ponuditelja tijekom određenog razdoblja budući oni mogu planirati svoje poslovanje.

U praksi temeljem realiziranih okvirnih sporazuma predmeti nabave za koje se najčešće sklapa okvirni sporazum jesu hrana, gorivo, uredski i potrošni materijal, prijevoz učenika, kupnja i održavanje informatičke opreme, fiksna i mobilna telefonija, usluge interneta i prijenosa podataka, održavanje postrojenja, loživo ulje održavanje vozila, zaštitna odjeća i obuća, nabava guma za vozila, usluge čišćenja poslovnih prostora, nabava licenci i sl.
U praksi javne nabave u RH postoje dvije osnovne vrste okvirnog sporazuma:

 1. Okvirni sporazum u kojem su utvrđeni svi uvjeti za sklapanje ugovora (tzv. „okvirni ugovor“)
 2. Okvirni sporazum u kojem nisu utvrđeni svi uvjeti za sklapanje ugovora (tzv. „okvirni ugovor stricto sensu“).

Okvirni ugovor na obvezujući način utvrđuje sve uvjete za sve narudžbe koje iz njega proizlaze. Njegovo korištenje ne zahtijeva novi sporazum između stranaka putem novih pregovora, novih ponuda i sl. On postoji i ako u njemu nisu definirani svi uvjeti sklapanja ugovora, ali je naručitelj u dokumentaciji na nadmetanje odredio da takav sporazum, ako je sklopljen s jednim gospodarskim subjektom, obvezuje na sklapanje ugovora.

Okvirni sporazum u kojem nisu utvrđeni svi uvjeti za sklapanje ugovora je po svojoj prirodi nepotpun. Ne uključuje određene uvjete ili ne utvrđuje na obvezujući način sve uvjete potrebne kako bi bilo koja naknadna narudžba u okviru okvirnog sporazuma mogla biti zaključena bez dodatnog sporazuma između stranaka, što znači da se neki uvjeti moraju definirati naknadno.

Što se tiče roka sklapanja okvirnog sporazuma, ZJN 2016 donio je novine po pitanju istoga. Ovisno da li se radi o javnom ili sektorskom naručitelju, okvirni sporazum se može sklopiti do roka od četiri godine, iznimno i na dulji rok od četiri godine. Znači, javni naručitelji mogu sklopiti okvirni sporazum na rok do 4 godine, a sektori naručitelji na rok do osam godina.

Komunikacija naručitelja i gospodarskih subjekata u postupku sklapanja okvirnog sporazuma i ugovora na temelju okvirnog sporazuma je elektronička, odnosno elektroničkim sredstvima komunikacije. Elektronički prijenos i objava obavijesti javne nabave, dokumentacije o nabavi te elektronički prijenos i dostava ponuda provodi se putem EOJN RH.

Ekonomski najpovoljnija ponuda postaja je jedinim kriterijem odabira najpovoljnije ponude od 01. srpnja 2017. godine (do tada se je mogla koristiti u prijelazno razdoblju najniža cijena), ali zakon je za okvirne sporazume predvidio iznimku, odnosno naručitelj će moći prilikom sklapanja ugovora na temelju okvirnog sporazuma odrediti relativni ponder cijene ili troška veći od 90% odnosno i 100%.

Ugovorne strane sklapaju okvirni sporazum u pisanom obliku u roku od 30 dana od dana izvršnosti odluke o odabiru. Ova odredba predstavlja novinu u odnosu na prethodni zakon budući prethodnim zakonom nije bio propisan rok u kojemu strane moraju sklopiti okvirni sporazum. Okvirni sporazum mora biti sklopljen u skladu s uvjetima određenima u dokumentaciji o nabavi i odabranom ponudom. U slučaju kada imamo okvirni sporazum s više gospodarskih subjekata, naručitelj može sklopiti jedan okvirni sporazum sa svim odabranim ponuditeljima ili sa svakim može sklopiti zasebne okvirne sporazume.

Na temelju okvirnog sporazuma sklapa se ugovor uzimajući u obzir da se ne smiju mijenjati predmet nabave, cijena i sl. Ugovor o javnoj nabavi na temelju okvirnog sporazuma mora se sklopiti prije isteka roka za koji je sklopljen okvirni sporazum. Novina u odnosu na prethodni zakon je i ta što trajanje pojedinog ugovora može, po potrebi, biti kraće ili dulje od trajanja okvirnog sporazuma, ali ne dulje od 12 mjeseci od isteka roka na koji je okvirni sporazum sklopljen.

Kod ugovora na temelju okvirnog sporazuma razlikujemo da li je okvirni sporazum sklopljen s jednim gospodarskim subjektom ili više njih. Ako je okvirni sporazum sklopljen s jednim gospodarskim subjektom, ugovori na temelju tog okvirnog sporazuma dodjeljuju se prema uvjetima utvrđenima u okvirnom sporazumu. Ako je naručitelj tako odredio u dokumentaciji o nabavi, takav okvirni sporazum obvezuje strane okvirnog sporazuma (naručitelja i odabrane gospodarske subjekte) na izvršenje okvirnog sporazuma.

Ako je okvirni sporazum sklopljen s više gospodarskih subjekata, ugovori na temelju takvog okvirnog sporazuma dodjeljuje se na jedan od sljedećih načina:

 1. bez ponovne provedbe nadmetanja, prema uvjetima utvrđenim u okvirnom sporazumu, ako su u okvirnom sporazumu utvrđeni svi uvjeti za izvođenje radova, pružanje usluga ili isporuku robe,
 2. djelomično bez ponovne provedbe nadmetanja, a djelomično s ponovnom provedbom nadmetanja
 3. ponovnom provedbom nadmetanja (tzv. „mini nadmetanje“), ako u okvirnom sporazumu nisu utvrđeni svi uvjeti za izvođenje radova, pružanje usluga ili isporuku robe.

Novi ZJN 2016 propisan je jedinstveni rok mirovanja u trajanju od 15 dana koji se primjenjuje i na okvirne sporazume, a računa se od dana dostave odluke o odabiru. Radi se o jedinstvenom roku neovisno o tome kolika je procijenjena vrijednost nabave odnosno radi li se o postupku javne nabave male ili velike vrijednosti. Ovaj rok se ne primjenjuje ako je u postupku nabave sudjelovao samo jedan ponuditelj čija je ponuda i odabrana.
Postupak javne nabave miruje do izvršnosti odluke o odabiru. Smatra se da je okvirni sporazum sklopljen na dan izvršnosti odluke o odabiru. Ugovorne strane sklapaju okvirni sporazum na dan izvršnosti odluke o odabiru. Okvirni sporazum se sklapa u pisanom obliku u roku od 30 dana od dana izvršnosti odluke o odabiru.

Rok za žalbu u slučaju sklapanja ugovora na temelju okvirnog sporazuma iznosi 30 dana od primitka odluke o odabiru. Naručitelj je obvezan za svaki sklopljeni okvirni sporazum poslati na objavljivanje obavijest o dodjeli ugovora u roku od 30 dana od sklapanja okvirnog sporazuma.

Novost, prema ZJN 2016 je i dodatna obveza uvedena zakonom prema kojoj je naručitelj obvezan na tromjesečnoj osnovi poslati na objavu grupirane obavijesti o dodjeli ugovora za sklopljene ugovore na temelju pojedinog okvirnog sporazuma u roku od 30 dana od dana završetka svakog tromjesečja.

EUROKONZALTING 22.09.2017.
Objavljeno u Gospodarstvo
U Narodnim novinama broj 65/2017 od 7. srpnja 2017. godine objavljena su tri nova pravilnika donesena na temelju ZJN 2016 i to:
 1. Pravilnik o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave (NN 65/17)
 2. Pravilnik o izobrazbi u području javne nabave (NN 65/17) i
 3. Pravilnik o nadzoru nad provedbom Zakona o javnoj nabavi (NN 65/17).
Pravilnici stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u Narodnim novinama (tj. 15. srpnja 2017.), osim članka 10. stavka 3. Pravilnika o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave koji stupa na snagu 1. siječnja 2018. godine.
Objavljeno u Gospodarstvo
Ponedjeljak, 03 Srpanj 2017 13:17

Kriterij ekonomski najpovoljnije ponude

Od 01. srpnja 2017. godine, s obzirom na novi Zakon o javnoj nabavi moguće je primjenjivati jedino kriterij ekonomski najpovoljnije ponude, unutar kojeg cijena kao kriterij može iznositi do 90% ukupne cijene ponude.

Pri tome kriteriji za odabir za izvođenje radova izgradnje/rekonstrukcije mogu biti npr. cijena, rok izvedbe (promisliti prije upotrebe), jamstveni rok, iskustvo ključnih osoba ponuditelja, vrijeme/brzina odziva u slučaju pojave nedostataka ili kvara, radovi izvan redovnog radnog vremena i drugi kriteriji koji utječu na najpovoljniji omjer cijene i kvalitete izvedenih radova.

Bitno je napomenuti da kriteriji poput dosadašnjeg iskustva ponuditelja ili kriteriji ostvarenih referenci nisu prihvatljivi s obzirom na dosadašnju praksu DKOM-a.

Za više informacija u svezi pripreme dokumentacije i provedbe javne nabave kontaktirajte nas u središnjem uredu Eurokonzaltinga u Puli, ili na broj telefona 052 544 825.

p.s. Zavrzlame javne nabave naša su poslastica...

EUROKONZALTING 03.07.2017.

Novosti iz EU fondovaZa sve novosti iz EU fondova ostavite svoj kontakt e-mail ovdje. Šaljemo isključivo važne novosti!

captcha 

Facebook

Kontakt podaci

 • Adresa :
  Mletačka 6, 52100 Pula
 • Tel : (+385) 52 544 825
 • Fax : (+385) 52 352 288
 • Email : Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 • Website : www.eurokonzalting.com

Kontakt