info@eurokonzalting.com            en
enp
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike objavilo je na portalu za e-savjetovanje sa zainteresiranom javnošću nacrt Uputa za prijavitelje Poziva na dostavu projektnih prijedloga na temu „Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u proizvodnim industrijama“. E-savjetovanje će trajati do 15. lipnja 2020. godine, dok je objava Poziva planirana za kraj Lipnja.


Natječaj „Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u proizvodnim industrijama“ prilika je za mikro, mala, srednja i velika poduzeća koja se bave proizvodnim i prerađivačkim djelatnostima.

Natječaj omogućuje dobivanje potpore za ulaganje u energetsku učinkovitost i obnovljive izvore energije u svrhu racionalizacije potrošnje isporučene energije u proizvodnim procesima za minimalno 20% u odnosu na referentnu potrošnju isporučene energije pri provedbi mjere.

Ukupna alokacija predviđena za ovaj Poziv iznosi 114.000.000 kuna.

Intenzitet potpore po prijavitelju iznosi od 500.000 kuna do 20.000.000 kuna po projektnom prijedlogu.
 • Prijavitelji moraju djelovati pojedinačno, odnosno svaki oblik partnerske organizacije ili partnerstva nije prihvatljiv.

Prihvatljive aktivnosti u okviru ovog natječaja jesu:
 • Aktivnosti pripreme dokumentacije projektnog prijedloga i ostale projektno-tehničke dokumentacije
 • Aktivnosti energetske obnove (Energetska učinkovitost u proizvodnim procesima, Obnovljivi izvori energije, Energetska obnova zgrada)
 • Upravljanje projektom

Prihvatljive kategorije troškova:
 • Troškovi izrade glavnog i/ili izvedbenog projekta energetske obnove zgrade/proizvodnog pogona sa svim propisanim proračunima i prilozima te s procjenom ostvarenih ušteda sukladno Popisu prihvatljivih aktivnosti
 • Troškovi stručnog nadzora
 • Svi potrebni troškovi energetske obnove vezano uz energetsku učinkovitost, a koji obuhvaćaju nabavu i ugradnju opreme i materijala te mjerenja, ispitivanja, podešavanja i puštanja u pogon sustava
 • Svi potrebni troškovi energetske obnove vezano uz obnovljive izvore energije, a koji obuhvaćaju nabavu i ugradnju opreme i materijala te mjerenja, ispitivanja, podešavanja i puštanja u pogon
 • Troškovi izrade Prijavnih Obrazaca (A i/ili B dio)
 • Trošak pripreme dokumentacije za nabavu prema pravilima za neobveznike javne nabave

 
Intenzitet potpore:
Kategorija aktivnosti - vrsta potporeUdio prihvatljivih troškova
Mikro i malo poduzećeSrednje poduzećeVeliko
poduzeće
Priprema projekta 85% 85% 85%
Mjere energetske učinkovitosti 50% 40% 30%
Mjere za visokoučinkovitu kogeneraciju 65% 55% 45%
Mjere za promicanje energije iz obnovljivih izvora 65% 55% 45%
Upravljanje projektom 85% 85% 85%


Za više informacija o samom natječaju možete se obratiti Središnjem uredu Eurokonzaltinga u Puli, na broj telefona: 099 492 2000.

Eurokonzalting, 05.06.2020.
Svrha Poziva je razvoj novih proizvoda (dobara i usluga) unutar jedne ili više odabranih IRI tema u sklopu Pozivom identificiranih tematskih prioritetnih i pod-tematskih područja Strategije pametne specijalizacije RH (S3), putem jačanja kapaciteta poduzeća za istraživanje, razvoj i inovacije te poticanja suradnje između poduzetnika i institucija za istraživanje i razvoj.

Bespovratna sredstva dodjeljivat će se putem otvorenog postupka dodjele bespovratnih sredstava u modalitetu trajno otvorenog poziva, odnosno do iskorištenja raspoloživih sredstava predviđenih za ovaj Poziv. Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 770.000.000,00 HRK.

Ukupni najviši iznos bespovratnih sredstava koji se po ovom Pozivu može dodijeliti poduzetniku iznosi 30.000.000,00 HRK po pojedinom projektnom prijedlogu, a najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti po pojedinom projektnom prijedlogu je 1.000.000,00 HRK uključujući sve vrste potpora.

Prihvatljivost prijavitelja:
Prijavitelj mora biti pravna ili fizička osoba koja je mikro, mali, srednji ili veliki poduzetnik sukladno definiciji malih i srednjih poduzeća

Prihvatljivi partneri:
poduzetnici i/ili organizacije za istraživanje i širenje znanja koji doprinose svojim znanjem, resursima (stručnim, financijskim, iskustvenim i administrativnim kapacitetima) i istraživačkim kapacitetima u provedbi projekata istraživanja i razvoja.

Prihvatljive kategorije troškova:
 • Troškovi plaća osoblja zaposlenih kod prijavitelja i partnera
 • Neizravni troškovi: troškovi uredskog prostora (troškovi najma, režijski troškovi), troškovi održavanja uredskih prostora za potrebe provedbe projekta)
 • Troškovi amortizacije instrumenata i opreme
 • Ostali izdaci poslovanja: troškovi materijala i potrošne robe, troškovi upravljanja projektom, troškovi revizije..
 • Troškovi istraživanja koje se provodi na temelju ugovora, znanja i patenata, troškovi savjetodavnih i sličnih usluga
 • Trošak izrade studije izvodljivosti
 • PDV na prihvatljive troškove za koje prijavitelj ne može osigurati njegov povrat
 • Troškovi ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu

Projektom će se financirati sljedeće prihvatljive aktivnosti:
1.
Aktivnosti istraživanja i razvoja (vlastite aktivnosti istraživanja i razvoja, ugovorno istraživanje i kolaborativno istraživanje) koje moraju biti u jednoj ili više sljedećih kategorija istraživanja i razvoja:
 • studije izvedivosti
 • eksperimentalni razvoj
 • industrijsko istraživanje
2. Aktivnosti početnih ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu u cilju jačanja vlastitih inovacijskih kapaciteta za poduzetnike koji provode ili planiraju provoditi vlastite projekte istraživanja i razvoja.
 
Vrste i intenzitet potpora:

Malo poduzeće Srednje poduzeće  Veliko poduzeće Organizacija za istraživanje i širenje znanja 
Potpore za projekte istraživanja i razvoja
Industrijsko istraživanje 70% 60% 50% 85%
- Podložno učinkovitoj suradnji
- Podložno opsežnom širenju znanja
80% 75% 65% 85%
Eksperimentalni razvoj 45% 35% 25% 85%
- Podložno učinkovitoj suradnji
- Podložno opsežnom širenju znanja
60% 50% 40% 85%
Potpore za studiju izvedivosti 70% 60% 50% /
Regionalne potpore za ulaganje 45% 35% 25% /

* Organizacija za istraživanje i širenje znanja (kao partner na projektu i ne-Korisnik državne potpore – potpore koje nisu državne potpore)

Projektni prijedlozi mogu se dostaviti do krajnjeg roka 29. lipnja 2020. godine u 11:00:00 sati ili do iskorištenja sredstava ovisno što prije nastupi.

Za više informacija o samom natječaju obratite se središnjem uredu EUROKONZALTING-a, Odjel strukturnih fondova u Puli (Mletačka 6, tel: 091 454 4825).

Eurokonzalting,
12.05.2020.
Pozivaju se poduzetnici početnici na iskaz interesa za korištenje poslovnog prostora u Poduzetničkom inkubatoru Barban.

Inkubator čini 8 novih poslovnih ureda opremljenih uredskom i računalnom opremom te internetom. Za sve je korisnike dostupna i sala za sastanke te parkirno mjesto. Svrha rada PI Barban je pomoć pri poslovanju poduzetnika (obrta i društava) u prvim godinama na način da im se omogući korištenje poslovnih prostora, a sve s ciljem uspješnijeg budućeg plasmana na tržištu. Korištenje prostora inkubatora je stoga dostupno po vrlo pristupačnim uvjetima. Prostori inkubatora su dostupni za korištenje odmah.

˝Poduzetnički inkubator Barban – Centar poduzetničke kreativnosti˝ je projekt sufinanciran iz Europskih fondova. Projektnu prijavu za bespovratna sredstva iz EU fondova pripremao je EUROKONZALTING, sredstva su odobrena, a provedba EU projekta je u završnoj fazi.

Za sve informacije u vezi s predmetnim pozivom na iskaz interesa slobodni ste obratiti se u Upravni odjel za financije, gospodarstvo i društvene djelatnosti Općine Barban svakog radnog dana ponedjeljkom, srijedom i četvrtkom do 7:00 do 15:00, utorkom od 8:00 do 17:00 ili petkom od 7:00 do 14:00 sati osobno ili na broj telefona 052 567 635.

Želimo Vam puno poslovnog uspjeha u Poduzetničkom inkubatoru Barban.
Otvoren je novi poziv na dostavu projekata subjekata malog i srednjeg poduzetništva s ciljem poticanja primjene informacijske i komunikacijske tehnologije radi optimiziranja poslovnih procesa, integriranja poslovnih funkcija, učinkovite organizacije tijeka rada, poboljšanja interakcije s klijentima i dobavljačima te poboljšanja tržišnog položaja poduzeća.

Najniži mogući iznos bespovratnih sredstava: 80.000,00 kn
Najviši mogući iznos bespovratnih sredstava: 1.000.000,00 kn

Prijavitelj mora biti pravna ili fizička osoba koja je mikro, malo ili srednje poduzeće sukladno definiciji malih i srednjih poduzeća.

Maksimalni intenzitet potpore koja se može dodijeliti prema veličini prihvatljivih prijavitelja:
Mikro i Mali poduzetnici - 85%
Srednji poduzetnici - 65%

Korisnik poticaja je obavezan iz vlastitih sredstava namiriti razliku do ukupnog iznosa ulaganja u IKT.

Aktivnosti koje će se financirati u okviru ovog Poziva biti će:
- izrada, razvoj, nabava IKT poslovnih rješenja namjenjena optimiziranju poslovanja, poslovnih procesa i proizvodnje;
- implementacija, prilagodba i integrarija poslovnih rješenja s postojećim/novim IKT sustavom

Po ovom Pozivu ne mogu se financirati aktivnosti povezane s izradom i optimizacijom mrežnih stranica i web shopa te izradom aplikacija i rješenja za mobilnu trgovinu.

Prihvatljive su sljedeće kategorije troškova:
 • Troškovi nabave standardnih i out-of-box softvera i izrade/razvoja specifičnog softvera (dizajniran po mjeri za potrebe korisnika), uključujući i njegovo instaliranje, programiranje, testiranje i/ili konfiguraciju za potrebe korisnika (npr. DMS, ERP, CRM, HRM, CMS, ECM, CAD, CAM10…)
 • Troškovi za licence za nadogradnju softvera (trajne ili najam do godine dana)
 • Troškovi za korištenje SaaS11 (Software as a Service) modela/usluge (nabava prava korištenja u razdoblju od najviše godine dana od dana nabave usluge)
 • Troškovi nabave računalne i komunikacijske opreme, uključujući i instaliranje, programiranje i/ili konfiguraciju isključivo za potrebe provedbe aktivnosti
 • Izdaci za ostalu opremu i uređaje potrebne isključivo za izravne projektne aktivnosti (UPS, aktivna i pasivna mrežna oprema, mrežni ormar/rack, itd.)
 • Edukacija zaposlenika za korištenje novih implementiranih sustava kao dio isporuke projekta
 • Troškovi usluga vanjskih stručnjaka za pripremu projektnog prijedloga (prihvatljivo od datuma objave poziva) do iznosa 15.000,00 HRK
 • Troškovi usluga vanjskih stručnjaka za pripremu i provođenje postupaka nabave, vođenje projekta do iznosa 15.000,00 HRK
 • Troškovi vezani za ispunjavanje uvjeta informiranja i vidljivosti

Ukoliko imate dodatnih pitanja, slobodno nas kontaktirajte u ured Eurokonzaltinga u Puli (Mletačka 6, tel: 052/544-825) ili u uredima u drugim hrvatskim gradovima. KONTAKTI
U listopadu tekuće godine HBOR i ERSTE banka, PBZ banka i Zagrebačka banka potpisali su Sporazum o financiranju za provedbu financijskog instrumenta „ESIF Krediti za rast i razvoj“.

Krediti iz ovog financijskog instrumenta financirat će se 50% iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova (ESIF) po kamatnoj stopi od 0%, dok će se preostalih 50% financirati iz izvora poslovnih banaka i plasirati po tržišnoj kamatnoj stopi koju će utvrđivati pojedina banka. Kamatna stopa za poduzetnike biti značajno niža od one koju bi ostvarili bez korištenja sredstava ESIF-a.

Isto tako, prednost predmetnih kredita za poduzetnike bit će i oslobođenje od plaćanja svih naknada koje se redovno naplaćuju prilikom obrade zahtjeva za kredit i redovnog korištenja kredita.

Korisnici mogu biti mali i srednji poduzetnici koji posluju najmanje dvije godine prije podnošenja zahtjeva za kredit. Prihvatljiva su ulaganja u djelatnostima prerađivačke industrije, turizma te kreativne industrije i usluga temeljenih na znanju i to ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu te prijenos vlasničkih prava. Do 30% iznosa kredita moći će se koristiti za obrtna sredstva povezana s ulaganjem.

Najniži iznos kredita koji se može odobriti iznosi 100.000 eura, dok najviši iznos kredita koji se može odobriti iznosi 3.000.000 eura, odnosno do 10.000.000 eura za sektor turizma. Ukupno raspoloživa sredstva programa „ESIF Kredita za rast i razvoj“ iznosi oko 200.000.000 eura. Krediti se odobravaju na rok  do 12 godina (uključujući poček do 2 godine), a za sektor turizma do 17 godina (uključujući poček do 4 godine).

Za sve dodatne informacije i izradu investicijskih studija potrebnih za dobivanje kredita obratite nam se na broj telefona 091/3000-717.

EUROKONZALTING, 21.11.2017.
Investicijska studija čestog naziva i investicijski projekt ili plan, dokument je za donošenje investicijske odluke a prikazuje ekonomsku isplativost ulaganja. Ona se izrađuje za potrebe malih, srednjih i velikih tvrtki te općine, gradove i županije čije je ulaganje veće od 300.000 kuna.

Sadržaj investicijske studije mora odgovarati zahtjevima HBOR-a, Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva te strukturi koju traže domaće i inozemne poslovne banke i fondovi.

Investicijske studije služe za ishođenje:

 1. bankovnih kredita za investicijska ulaganja i ulaganja u obrtna sredstva
 2. bespovratnih sredstava iz pojedinih programa iz EU fondova čije natječaje najčešće provode Ministarstvo poljoprivrede, Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta ili Ministarstvo turizma
 3. bespovratnih sredstava iz niza poticajnih mjera pojedinih ministarstava, prvenstveno Ministarstva turizma i Ministarstva poljoprivrede (najčešće se traži sažeti oblik investicijske studije ili poslovnog plana)

investicijske studije služe i za donošenje odluke o ulasku u jedan od više alternativnih projekata. U proces izrade investicijske studije najvećim dijelom ulaze poduzetnici koji ulaze u novi poslovni poduhvat, nova ulaganja u postojećem poslovanju ili u procese ishodovanja bespovratnih sredstava iz pobjednih EU i RH FONDOVA.

Investicijska studija se sastoji od analize tržišta, analize planirane lokacije, projekcije prihoda i troškova, projekcije financijskih izvještaja i isplativosti projekta te analize osjetljivosti projekta.

VIše informacija o investicijskoj studiji, poslovnom planu i studiji izvodljivosti možete pronaći na sljedećem linku: Investicijska studija, poslovni plan i studija izvodljivosti

Uspješne priče možete pogledati na sljedećim linkovima:


Ukoliko imate dodatnih pitanja i želite dogovoriti besplatni informativni sastanak kontaktirajte nas u uredu Eurokonzaltinga u Puli (Mletačka 6, tel: 091/3000-717)

EUROKONZALTING
U 2017. godini poduzetnici mogu putem nacionalnih i europskih fondova aplicirati na bespovratna sredstva u proizvodnji, poljoprivredi, turizmu... Ukoliko planirate ulagati u Vaše poslovanje slobodno nas kontaktirajte na broj tel: 052/544-825 kako bi vam pružili sve potrebne informacije o mogućnostima ishođenja bespovratnih sredstava za vaš projekt. U nastavku možete pogledati izdvojene natječaje.

 

NAJAVA NOVOG NATJEČAJA E-IMPULS

Novi natječaj za E-impuls prema najavama biti će podijeljen u tri dijela. Više informacija biti će dostupno kada izađe novi pravilnik. U prošlom natječaju mikro i mali poduzetnici mogli su dobiti bespovratna sredstva u najnižem iznosu od 30.000 kuna do najviše 300.000 kuna. Pri tome mikro poduzetnici ostvaruju intenzitet potpore od 85% dok mali poduzetnici ostvaruju intenzitet potpore od 65%.

Putem ovog natječaja bespovratna sredstva se dodjeljivala su se za:

 • nabavu novih strojeva, postrojenja i opreme za proizvodnju, obradu i preradu
 • nabavu dijelova postrojenja i opreme kojom se proširuju proizvodni kapaciteti i/ili zaokružuje proizvodna linija
 • nabavu alata, radnih vozila i strojeva
 • nabavu mjernih i kontrolnih uređaja i instrumenata
 • troškove uređenja i opremanja objekta/radionice ukoliko isti uključuje preuređenje objekta/radionice koja je povezana s osnivanjem nove poslovne jedinice ili proširenjem kapaciteta postojeće poslovne jedinice
 • troškove nabave računala
 • troškove nabave patenata, autorskih prava, znanja ili drugih vrsta intelektualnog vlasništva
 • troškove vezane uz stručna osposobljavanja, stjecanja novih znanja ako su vezani za projekt
 • usluge upravljanja projektom
 • usluge provedbe javne nabave
 • troškove promidžbe i vidljivosti


KOMPETENTNOST I RAZVOJ MSP


Za kraj 2017. godine najavljeno je otvaranje novog natječaja Kompetentnost i razvoj MSP – faza II. Cilj Poziva je ojačati konkurentnost MSP-a stvaranjem i proširenjem kapaciteta za razvoj procesa, roba i usluga, održavanjem i povećanjem zaposlenosti, dodane vrijednosti, prodaje na inozemnim tržištima i usvajanjem novih rješenja i tehnologija.

Bespovratna sredstva će se dodjeljivati za aktivnosti ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu koja imaju za cilj izgradnju/rekonstrukciju i opremanje nove ili održavanje i opremanje postojećih proizvodnih kapaciteta te posljedično podizanje konkurentnosti poduzetnika na tržištu.

Ukupan fond sredstava u ovom natječaju iznosi 216.652.430 kuna.
 

POVEĆANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI I KORIŠTENJA OIE U PROIZVODNIM INDUSTRIJAMA


Cilj natječaja za povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u proizvodnim industrijama je ostvarenje energetskih ušteda kroz povećanje učinkovitosti korištenja energije u proizvodnim industrijama (omogućujući jednake količine rezultata (proizvodnje) korištenjem manje količine ulazne energije te smanjenje udjela konvencionalnih (fosilnih) goriva u ukupnoj potrošnji energije uvođenjem obnovljivih izvora energije u sektoru proizvodnih industrija.

Na natječaj će se moći prijaviti poduzetnici registrirani za obavljanje sljedećih djelatnosti: industrija željeza i čelika, industrija obojenih metala, kemijska industriju, industrija stakla, keramike i građevinskog materijala, rudarstvo, tekstilna industrija, kožno-prerađivačka i odjevna industrija, industrija papira i tiskarstvo, strojarstvo i ostale metalne industrije i industrije koje isključuju proizvodnju hrane i pića i duhanska industrija.

Putem ovog natječaja moguće je dobiti bespovratna sredstva u najmanjem iznosu od 500.000 kn do najviše 20.000.000 kn. Intenzitet potpore iznosit će od 40 do 60%.

Ukupan fond iznosi 115.000.000 kuna.

 

KONKURETNOST TURISTIČKOG GOSPODARSTVA – REPUBLIKA HRVATSKA


Konkurentnost turističkog gospodarstva je program Ministarstva turizma koji se ponavlja jednom godišnje a u nastavku možete pogledati na koje mjere se odnosi.

 • MJERA A – povećanje standarda, kvalitete i dodatne ponude sljedećih ugostiteljskih objekata:

A1. HOTELI – hotel, aparthotel, turističko naselje, hotel baština, pansion, turistički apartmani, difuzni i integralni hoteli
Iznos potpore: 50.000 – 350.000 kn
Subjekti koji mogu podnijeti zahtjev: trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge.

A2. KAMPOVI – kamp, kamp odmorište
Iznos potpore: 50.000 – 250.000 kn
Subjekti koji mogu podnijeti zahtjev: trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge.

A3. OSTALI UGOSTITELJSKI OBJEKTI ZA SMJEŠTAJ – hostel, planinarki dom, lovački dom, apartman, robinzonski smještaj....
Iznos potpore: 50.000 – 200.000 kn
Subjekti koji mogu podnijeti zahtjev: trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge.

A4. OPG – obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo koje pruža ugostiteljske i/ili turističke usluge
Iznos potpore: 30.000 – 150.000 kn

A5. OBJEKTI U DOMAĆINSTVU – soba, apartman, studio apartman, kuća za odmor, kamp u domaćinstvu
Iznos potpore: do 40.000 kn
Subjekti koji mogu podnijeti zahtjev: fizičke osobe – privatni iznajmljivači.

 • MJERA B – razvoj posebnih oblika turizma (trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge)

Iznos potpore: 20.000 – 250.000 kn
Subjekti koji mogu podnijeti zahtjev: trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge.

 • MJERA C – dostupnost i sigurnost

opremanje ugostiteljskih objekata (hoteli, kampovi i marine na otocima) s automatskim vanjskim defibrilatorima (AED), uz obveznu edukaciju djelatnika
subvencija prijevoza vode za hotele na otocima bez vodovoda
Iznos potpore: do 25.000 kn za I. aktivnost
Iznos potpore: do 100.000 kn za II. aktivnost
Subjekti koji mogu podnijeti zahtjev: trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge.

 • MJERA D – prepoznatljivost


opremanje prodajno-izložbenih prostora u ugostiteljskim objektima (hoteli, kampovi, marine) na otocima za „Hrvatske otočne proizvode”
realizacija tematskih ruta ili paket aranžmana na temu „Hrvatski otočni proizvod”
povezivanje poljoprivrede i turizma
Iznos potpore: do 100.000 kn
Subjekti koji mogu podnijeti zahtjev: trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge.

 

POLJOPRIVREDNI POTICAJI – EU FONDOVI


Mjera 4 – Ulaganje u fizičku imovina


Moguće je ostvariti od 5.000 € do 3.000.000 € sa intenzitetom potpore od 50% odnosno 70% za mlade poljoprivrednike.

 • Operacija 4.1.2. Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš.

Putem navedene mjere moguće je ostvariti od 5.000 € do 1.000.000 € bespovratnih sredstava sa intenzitetom potpore od 50% odnosno 70% za mlade poljoprivrednike.


Korisnici su fizičke i pravne osobe koje se bave ili se namjeravaju baviti preradom. Moguće je ostvariti od 10.000 € do 5.000.000 € sa intenzitetom potpore od minimalno 50%.

Mjera 6 – Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja

Ovom podmjerom moguće je ostvariti 50.000 € do 100% vrijednosti ukupnih prihvatljivih troškova. Korisnici su osobe starosti između 18 i 41 godina i koje su prvi put postavljene kao nositelj poljoprivrednog gospodarstva (ne duže od 18 mjeseci).

Korisnicu su poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednika i fizičke osobe u svojstvu nositelja ili člana obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva koji pokreću novu nepoljoprivrednu djelatnost u ruralnim područjima. Potpora iznosi 50.000 € do 100% ukupnih prihvatljivih troškova

Korisnici su mala poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine između 2.000 € i 7.999 €. Bespovratna sredstva se dodjeljuju u iznosu od 15.000 € sa intenzitetom potpore od 100%

Potpora koju je moguće ostvariti ovom podmjerom iznosi 3.500 € do 200.000 € sa intenzitetom potpore od 70% od ukupnih prihvatljivih troškova.

Ukoliko imate dodatnih pitanja za navedene mjere, slobodno nas kontaktirajte u uredu Eurokonzaltinga u Puli (Mletačka 6, tel: 052/544-825) ili u uredima u drugim hrvatskim gradovima. KONTAKTI

EUROKONZALTING 20.07.2017.
Eurokonzalting je za tri klijenta izradio poslovne planove te aplicirao na bespovratna sredstva putem natječaja E-impuls.

E-impuls je natječaj u sklopu Europskog fonda za regionalni razvoj, a namijenjen je mikro i malim poduzetnicima te obrtnicima za osnivanje nove poslovne jedinice ili proširenje kapaciteta postojeće poslovne jedinice u sektorima proizvodnje i proizvodnih usluga.

Najniža vrijednost potpore koja se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 30.000 kuna, a najviše 300.000 kuna.

Maksimalan intenzitet potpore koja se može dodijeliti poduzeću prema veličini iznosi:
 • malom poduzeću 65%
 • mikro poduzeću 85%

1. Povećanje kapaciteta i tržišne konkurentnosti - ISTRA TECH d.o.o.

Cilj projekta bio je uređenje i opremanje poslovnih prostorija te nabava računalne opreme i programa u svrhu povećanja kapaciteta i jačanja tržišne konkurentnosti što će doprinijeti povećanju konkurentnosti IT sektora u cjelini.

 • Dobivena bespovratna sredstva: 300.000,00 kuna

2. Povećanje proizvodnih kapaciteta i jačanje tržišne konkurentnosti nabavom novih strojeva - KLEN obrtničke djelatnosti d.o.o.

Cilj projekta bio je nabava novih strojeva u cilju povećanja proizvodnih kapaciteta i jačanja tržišne konkurentnosti prijavitelja što će doprinijeti povećanju konkurentnosti sektora prerađivačke industrije u Općini Barban i Istri.

 • Dobivena bespovratna sredstva: 300.000,00 kuna

3. Tehnološka obnova proizvodnog pogona i povećanje proizvodnih kapaciteta - DEKORA-DOM d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i turistička agencija

Cilj projekta bio je nabava novih strojeva u svrhu tehnološke obnove proizvodnog pogona, povećanja proizvodnih kapaciteta i jačanja tržišne konkurentnosti prijavitelja što će doprinijeti povećanju konkurentnosti sektora prerađivačke industrije u Gradu Buzetu i Istri.

 • Dobivena bespovratna sredstva: 300.000,00 kuna

Čestitamo dobitnicima te im želimo puno uspjeha u daljnjem poslovanju!

Ukoliko imate dodatnih pitanja, slobodno nas kontaktirajte u uredu Eurokonzaltinga (Mletačka 6, tel: 052/544-825) ili u uredima u drugim hrvatskim gradovima.
Utorak, 28 Ožujak 2017 09:55

Krediti HBOR-a - Turizam

Kreditom za turizam je moguće financiranje ulaganja od 80.000 kuna dok najviši iznos nije definiran, uz rok otplate na 17 godina u koje se može uračunati do 4 godine počeka.
Kroz isti kredit se u pravilu financira 75% ulaganja.
Kamatna stopa za promatrane kredite iznosi od 2% do 4%.

Korisnici kredita mogu biti:
1. trgovačka društva, obrtnici, fizičke osobe koje samostalno obavljaju djelatnost

Kroz ulaganje se može financirati:
Materijalna imovina
1. osnivačka ulaganja
2. zemljište, građevinski objekti
3. oprema i uređaji
4. brodovi i drugi plovni uređaji

Trajna obrtna sredstva do 30% ukupnog iznosa kredita.

Financiranje se može ostvariti kroz tri oblika financiranja: direktno putem HBOR-a, putem poslovne banke te modelom podjele rizika.
U isti program su uključene sve najveće poslovne banke u Republici Hrvatskoj.

Ukoliko trebate pomoć prilikom pripreme dokumentacije za ishođenje kredita, za izradu poslovnog plana/investicijske studije ili dodatne informacije slobodno nam se obratite.

U 2017. godini poduzetnici mogu putem nacionalnih i europskih fondova aplicirati na bespovratna sredstva u proizvodnji, poljoprivredi, turizmu... Ukoliko planirate ulagati u Vaše poslovanje slobodno nas kontaktirajte na broj tel: 052/544-825 kako bi vam pružili sve potrebne informacije o mogućnostima ishođenja bespovratnih sredstava za vaš projekt. U nastavku možete pogledati izdvojene natječaje.

NAJAVA NOVOG NATJEČAJA E-IMPULS


Novi natječaj za E-impuls prema najavama biti će podijeljen u tri dijela. Više informacija biti će dostupno kada izađe novi pravilnik. U prošlom natječaju mikro i mali poduzetnici mogli su dobiti bespovratna sredstva u najnižem iznosu od 30.000 kuna do najviše 300.000 kuna. Pri tome mikro poduzetnici ostvaruju intenzitet potpore od 85% dok mali poduzetnici ostvaruju intenzitet potpore od 65%.

Putem ovog natječaja bespovratna sredstva se dodjeljivala su se za:

 • nabavu novih strojeva, postrojenja i opreme za proizvodnju, obradu i preradu
 • nabavu dijelova postrojenja i opreme kojom se proširuju proizvodni kapaciteti i/ili zaokružuje proizvodna linija
 • nabavu alata, radnih vozila i strojeva
 • nabavu mjernih i kontrolnih uređaja i instrumenata
 • troškove uređenja i opremanja objekta/radionice ukoliko isti uključuje preuređenje objekta/radionice koja je povezana s osnivanjem nove poslovne jedinice ili proširenjem kapaciteta postojeće poslovne jedinice
 • troškove nabave računala
 • troškove nabave patenata, autorskih prava, znanja ili drugih vrsta intelektualnog vlasništva
 • troškove vezane uz stručna osposobljavanja, stjecanja novih znanja ako su vezani za projekt
 • usluge upravljanja projektom
 • usluge provedbe javne nabave
 • troškove promidžbe i vidljivosti

KOMPETENTNOST I RAZVOJ MSP


Za kraj 2017. godine najavljeno je otvaranje novog natječaja Kompetentnost i razvoj MSP – faza II. Cilj Poziva je ojačati konkurentnost MSP-a stvaranjem i proširenjem kapaciteta za razvoj procesa, roba i usluga, održavanjem i povećanjem zaposlenosti, dodane vrijednosti, prodaje na inozemnim tržištima i usvajanjem novih rješenja i tehnologija.
Bespovratna sredstva će se dodjeljivati za aktivnosti ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu koja imaju za cilj izgradnju/rekonstrukciju i opremanje nove ili održavanje i opremanje postojećih proizvodnih kapaciteta te posljedično podizanje konkurentnosti poduzetnika na tržištu.
Ukupan fond sredstava u ovom natječaju iznosi 216.652.430 kuna.

 

POVEĆANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI I KORIŠTENJA OIE U PROIZVODNIM INDUSTRIJAMA


Cilj natječaja za povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u proizvodnim industrijama je ostvarenje energetskih ušteda kroz povećanje učinkovitosti korištenja energije u proizvodnim industrijama (omogućujući jednake količine rezultata (proizvodnje) korištenjem manje količine ulazne energije te smanjenje udjela konvencionalnih (fosilnih) goriva u ukupnoj potrošnji energije uvođenjem obnovljivih izvora energije u sektoru proizvodnih industrija.

Na natječaj će se moći prijaviti poduzetnici registrirani za obavljanje sljedećih djelatnosti: industrija željeza i čelika, industrija obojenih metala, kemijska industriju, industrija stakla, keramike i građevinskog materijala, rudarstvo, tekstilna industrija, kožno-prerađivačka i odjevna industrija, industrija papira i tiskarstvo, strojarstvo i ostale metalne industrije i industrije koje isključuju proizvodnju hrane i pića i duhanska industrija.

Putem ovog natječaja moguće je dobiti bespovratna sredstva u najmanjem iznosu od 500.000 kn do najviše 20.000.000 kn. Intenzitet potpore iznosit će od 40 do 60%.

Ukupan fond iznosi 115.000.000 kuna.

 

KONKURETNOST TURISTIČKOG GOSPODARSTVA – REPUBLIKA HRVATSKA


Konkurentnost turističkog gospodarstva je program Ministarstva turizma koji se ponavlja jednom godišnje a u nastavku možete pogledati na koje mjere se odnosi.

 • MJERA A – povećanje standarda, kvalitete i dodatne ponude sljedećih ugostiteljskih objekata:

A1. HOTELI – hotel, aparthotel, turističko naselje, hotel baština, pansion, turistički apartmani, difuzni i integralni hoteli
Iznos potpore: 50.000 – 350.000 kn
Subjekti koji mogu podnijeti zahtjev: trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge.

A2. KAMPOVI – kamp, kamp odmorište
Iznos potpore: 50.000 – 250.000 kn
Subjekti koji mogu podnijeti zahtjev: trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge.

A3. OSTALI UGOSTITELJSKI OBJEKTI ZA SMJEŠTAJ – hostel, planinarki dom, lovački dom, apartman, robinzonski smještaj....
Iznos potpore: 50.000 – 200.000 kn
Subjekti koji mogu podnijeti zahtjev: trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge.

A4. OPG – obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo koje pruža ugostiteljske i/ili turističke usluge
Iznos potpore: 30.000 – 150.000 kn

A5. OBJEKTI U DOMAĆINSTVU – soba, apartman, studio apartman, kuća za odmor, kamp u domaćinstvu
Iznos potpore: do 40.000 kn
Subjekti koji mogu podnijeti zahtjev: fizičke osobe – privatni iznajmljivači.

 • MJERA B – razvoj posebnih oblika turizma (trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge)

Iznos potpore: 20.000 – 250.000 kn
Subjekti koji mogu podnijeti zahtjev: trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge.

 • MJERA C – dostupnost i sigurnost

opremanje ugostiteljskih objekata (hoteli, kampovi i marine na otocima) s automatskim vanjskim defibrilatorima (AED), uz obveznu edukaciju djelatnika
subvencija prijevoza vode za hotele na otocima bez vodovoda
Iznos potpore: do 25.000 kn za I. aktivnost
Iznos potpore: do 100.000 kn za II. aktivnost
Subjekti koji mogu podnijeti zahtjev: trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge.

 • MJERA D – prepoznatljivost

opremanje prodajno-izložbenih prostora u ugostiteljskim objektima (hoteli, kampovi, marine) na otocima za „Hrvatske otočne proizvode”
realizacija tematskih ruta ili paket aranžmana na temu „Hrvatski otočni proizvod”
povezivanje poljoprivrede i turizma
Iznos potpore: do 100.000 kn
Subjekti koji mogu podnijeti zahtjev: trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge.

POLJOPRIVREDNI POTICAJI – EU FONDOVI


Mjera 4 – Ulaganje u fizičku imovina
Moguće je ostvariti od 5.000 € do 3.000.000 € sa intenzitetom potpore od 50% odnosno 70% za mlade poljoprivrednike.

 • Operacija 4.1.2. Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš.
Putem navedene mjere moguće je ostvariti od 5.000 € do 1.000.000 € bespovratnih sredstava sa intenzitetom potpore od 50% odnosno 70% za mlade poljoprivrednike

Korisnici su fizičke i pravne osobe koje se bave ili se namjeravaju baviti preradom. Moguće je ostvariti od 10.000 € do 5.000.000 € sa intenzitetom potpore od minimalno 50%.


Mjera 6 – Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja
Ovom podmjerom moguće je ostvariti 50.000 € do 100% vrijednosti ukupnih prihvatljivih troškova. Korisnici su osobe starosti između 18 i 41 godina i koje su prvi put postavljene kao nositelj poljoprivrednog gospodarstva (ne duže od 18 mjeseci).

Korisnicu su poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednika i fizičke osobe u svojstvu nositelja ili člana obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva koji pokreću novu nepoljoprivrednu djelatnost u ruralnim područjima. Potpora iznosi 50.000 € do 100% ukupnih prihvatljivih troškova

Korisnici su mala poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine između 2.000 € i 7.999 €. Bespovratna sredstva se dodjeljuju u iznosu od 15.000 € sa intenzitetom potpore od 100%

Potpora koju je moguće ostvariti ovom podmjerom iznosi 3.500 € do 200.000 € sa intenzitetom potpore od 70% od ukupnih prihvatljivih troškova.

Ukoliko imate dodatnih pitanja za navedene mjere, slobodno nas kontaktirajte u uredu Eurokonzaltinga u Puli (Mletačka 6, tel: 052/544-825) ili u uredima u drugim hrvatskim gradovima. KONTAKTI

EUROKONZALTING 20.07.2017.

Ako vas zanima - Arhiva - natječaji iz prethodnih godina


Objavljen natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava za mikro i male poduzetnike E-Impuls

Objavljen je natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava usmjeren na mikro i male poduzetnike, naziva E-Impuls. Ove su godine za natječaj E-Impuls bespovratna sredstva osigurana iz Europskog fonda za regionalni razvoj te je koncepcija natječaja izmijenjena u odnosu na prethodni program naziva Poduzetnički impuls.

Putem ovog natječaja mikro i mali poduzetnici mogu dobiti bespovratna sredstva u najnižem iznosu od 30.000 kuna do najviše 300.000 kuna. Pri tome mikro poduzetnici ostvaruju intenzitet potpore od 85% dok mali poduzetnici ostvaruju intenzitet potpore od 65%.

Putem ovog natječaja bespovratna sredstva se dodjeljuju za:
- nabavu novih strojeva, postrojenja i opreme za proizvodnju, obradu i preradu
- nabavu dijelova postrojenja i opreme kojom se proširuju proizvodni kapaciteti i/ili zaokružuje proizvodna linija
- nabavu alata, radnih vozila i strojeva
- nabavu mjernih i kontrolnih uređaja i instrumenata
- troškove uređenja i opremanja objekta/radionice ukoliko isti uključuje preuređenje objekta/radionice koja je povezana s osnivanjem nove poslovne jedinice ili proširenjem kapaciteta postojeće poslovne jedinice
- troškove nabave računala
- troškove nabave patenata, autorskih prava, znanja ili drugih vrsta intelektualnog vlasništva
- troškove vezane uz stručna osposobljavanja, stjecanja novih znanja ako su vezani za projekt
- usluge upravljanja projektom
- usluge provedbe javne nabave
- troškove promidžbe i vidljivosti.

Projektne prijave podnose se od 01.08.2016. godine do 30.09.2016. godine.

Više informacija o natječaju možete pročitati ovdje.

EUROKONZALTING, 22.07.2016.

Objavljen nacrt natječaja E-Impuls

Objavljen je nacrt natječaja E-Impuls, koji zamjenjuje dosadašnji Poduzetnički impuls, koji će ove godine biti različit od natječaja iz prethodnih godina. Ove se godine natječaj E-Impuls financira iz Europskog fonda za regionalni razvoj i stoga će biti svojom formom i sadržajem biti sličan ostalim natječajima financiranim iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Na natječaj će se moći prijaviti mikro i mali poduzetnici, pri čemu će mikro poduzetnici moći ostvariti maksimalan intenzitet potpore od 85%, a mali poduzetnici 65%.
Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti iznosi 30.000 kuna, a najviši 300.000 kuna.

Putem ovog natječaja, bespovratna sredstva mogu se dobiti za:
- nabavu novih strojeva, postrojenja i opreme
- nabavu dijelova postrojenja i opreme kojom se proširuju proizvodni kapaciteti i/ili zaokružuje proizvodna linija, alata, radnih vozila i strojeva
- nabavu mjernih i kontrolnih uređaja i instrumenata
- troškove uređenja i opremanja objekata/radionice ukoliko se radi o prihvatljivim aktivnostima
- troškove nabave računalnog hardvera
- troškove ulaganja u mjere energetske učinkovitosti, povezane sa svrhom projekta
- troškove nabave patenata, autorskih prava, znanja ili drugih vrsta intelektualnog vlasništva
- troškove edukacije djelatnika, vezanih za projekt
- troškove nabave računalnog softvera
- usluge upravljanja projektom
- usluge provedbe javne nabave za potrebe projekta
- troškove promidžbe i vidljivosti.

Najveća novost u ovom natječaju jest da će se ove godine sufinancirati i ulaganja u pojedinim djelatnostima u području građevinarstva, pojedinim djelatnostima u području stručnih, znanstvenih i tehničkih djelatnosti, kao i područje trgovine na veliko i na malo. Ujedno, novost je i da su u prihvatljive troškove uvršteni troškovi uređenja i opremanja objekta/radionice ukoliko isti uključuju preuređenje građevine koja je povezana s osnivanjem nove poslovne jedinice ili proširenjem kapaciteta postojeće poslovne jedinice.

Važno je napomenuti da je za ovaj nacrt natječaj provedena javna rasprava na kojoj su iznijeti brojni komentari vezani uz kriterije natječaja, stoga se potencijalno mogu očekivati i određene izmjene kriterija do konačne objave natječaja.

EUROKONZALTING, 14.07.2016.

 

Objavljen Otvoreni javni poziv za Program Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo


Od strane Ministarstva poduzetništva i obrta objavljen je Otvoreni javni poziv za Program Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo.
Na javni poziv mogu se prijaviti mikro, mala i srednja poduzeća (isključivo obrti, trgovačka društva, zadruge i ustanove) te fizičke osobe.

Namjena bespovratnih sredstava:
- za obrazovanje u 2015. i 2016. godini za obavljanje vezanih obrta sukladno programima obrazovanja/ispita koje donosi Ministarstvo poduzetništva i obrta za zanimanja koja su uvrštena u Pravilnik o vezanim i povlaštenim obrtima i načinu izdavanja povlastica („Narodne novine“, broj 42/08)
- za ishođenje dozvole (licencije) za izvođenje praktične nastave i vježbi naukovanja u 2015. i 2016. godini.

Bespovratna sredstva se odobravaju u visini do 80% od iznosa opravdanih troškova za:
- Polaganje ispita o stručnoj osposobljenosti - 1.200 kuna
- Pripremu za polaganje ispita o stručnoj osposobljenosti -najviše 3.200 kuna
- Polaganje majstorskog ispita - 2.600 kuna
- Pripremu za polaganje majstorskog ispita - najviše 5.400 kuna
- Prekvalifikaciju - stvarni troškovi školarine
- Polaganje pomoćničkog ispita - 1.200 kuna
- Izdavanje dozvola (licenci) za izvođenje praktičnog dijela naukovanja - stvarni troškovi.

Prijave na natječaj, zajedno s propisanom dokumentacijom podnose se od 11.07.2016. godine, a Otvoreni javni poziv je otvoren do iskorištenja sredstava, ali ne dulje od 11.11.2016. godine.

EUROKONZALTING, 09.07.2016.


Najavljen je novi program Ministarstva poduzetništva i obrta za dodjelu bespovratnih sredstava poduzetnicima, naziva E-Impuls 2016.

Ove je godine Programom predviđeno znatno više sredstava nego proteklih godina, a isto tako, najavljene su i određene novosti u okviru Poduzetničkog impulsa, poput natječaja za žene poduzetnice, hrvatske branitelje, za mlade poduzetnike, osobe s invaliditetom i drugo.

U nastavku donosimo osnove informacije o natječajima.

JAČANJE KONKURENTNOSTI MIKRO I MALIH PODUZETNIKA
FOND: 80.000.000 kuna

PRIJAVITELJI: mikro i mali poduzetnici

IZNOS POTPORE: od 30.000 do 500.000 kuna

INTENZITET POTPORE: 75% mikro subjekti, 60% mali subjekti

ŠTO SE SUFINANCIRA:
Ulaganje u dugotrajnu imovinu koja služi unaprjeđenju obavljanja djelatnosti
Uvođenje sustava za unaprjeđenje poslovanja i modernizaciju procesa
Ulaganje u dugotrajnu imovinu koja služi za unaprjeđenje obavljanja djelatnosti
Ulaganje u energetski učinkovitiju proizvodnju i usluge
Prilagodba poslovnog prostora za osobe s invaliditetom
Upravljanje i zaštita intelektualnog vlasništva
Uvođenje sustava upravljanja kvalitetom, normi i znakova kvalitete
Stručno osposobljavanje i obrazovanje
Marketinške aktivnosti


PODUZETNIŠTVO ŽENA
FOND: 30.000.000 kuna

PRIJAVITELJI: mikro, mali i srednji poduzetnici u kojima jedna ili više žena posjeduje najmanje 51% vlasništva ili su žene registrirane vlasnice ili čiju upravu vodi žena

IZNOS POTPORE: od 20.000 do 400.000 kuna

INTENZITET POTPORE: 85% mikro subjekti, 70% mali subjekti, 60% srednji subjekti

ŠTO SE SUFINANCIRA:
Ulaganje u projekte sa svrhom jačanja konkurentnosti i povećanja zaposlenosti
Ulaganje u razvoj i nabavu novih tehnologija
Ulaganje u povećanje postojećih proizvodnih kapaciteta i usluga
Ulaganje u energetski učinkovitiju proizvodnju i usluge
Uvođenje sustava za unaprjeđenje poslovanja i modernizaciju procesa, inoviranje postojećih i stvaranje novih proizvoda i usluga te provedba organizacijskih ili marketinških inovacija
Uređenje poslovnog prostora
Upravljanje i zaštita intelektualnog vlasništva, uvođenje sustava upravljanja kvalitetom, normi i znakova kvalitete
Stručno osposobljavanje i obrazovanje
Marketinške aktivnosti
Usluge čuvanja djece za žene poduzetnice


REVITALIZACIJA POSLOVNIH PROSTORA
FOND: 5.000.000 kuna

PRIJAVITELJI: mikro i mali poduzetnici

IZNOS POTPORE: od 25.000 do 75.000 kuna

INTENZITET POTPORE: 100%

ŠTO SE SUFINANCIRA:
Uređenje i opremanje poslovnog prostora u dugoročnom najmu (poslovni prostori u državnom vlasništvu i vlasništvu JLPS)
Prilagodba, prenamjena i proširenje poslovnog prostora
Prilagodba poslovnog prostora za osobe s invaliditetom


DOMAĆI SAJMOVI
FOND: 4.000.000 kuna

PRIJAVITELJI: mikro i mali poduzetnici

IZNOS POTPORE: od 5.000,00 do 50.000,00 kuna

INTENZITET POTPORE: 100%

ŠTO SE SUFINANCIRA:
Nastupi na sajmovima/izložbama u Republici Hrvatskoj
Zakup izložbenog prostora
Uređenje, opremanje i pripremanje štanda
Izrada promidžbenog materijala
Troškovi transporta izložaka
Troškovi uvrštavanja u sajamski katalog
Troškovi smještaja
Troškovi prijevoza


POTICANJE START – UP-ova
FOND: 18.000.000 kuna

PRIJAVITELJI: mikro, mali i srednji poduzetnici koji su registrirani unutar razdoblja od 5 godina od datuma podnošenja prijave i nisu isplaćivala dobit vlasnicima

ŠTO SE SUFINANCIRA:
-ulaganje u daljnji razvoj i/ili komercijalizaciju inovativnog proizvoda ili usluge

IZNOS POTPORE: najviši iznos pojedinačno dodijeljene potpore je 200.000,00 kuna.


TRADICIJSKI I UMJETNIČKI OBRTI
FOND: 3.000.000 kuna

PRIJAVITELJI: obrti, trgovačka društva i zadruge koji obavljaju djelatnost na obrtnički način i izrađuju proizvode tradicijskog i umjetničkog obrta

IZNOS POTPORE: od 10.000 do 100.000 kuna

INTENZITET POTPORE: 100%

ŠTO SE SUFINANCIRA:
Nabava alata i opreme potrebnih za unaprjeđenje proizvodnog procesa
Poboljšanje uvjeta rada u radionici
Usluge korištenja vanjskih subjekata u razvoju proizvoda
Edukacija zaposlenih u svrhu obogaćivanja znanja i vještina u tradicijskim obrtima


NAUKOVANJE ZA OBTNIČKA ZANIMANJA
FOND: 3.000.000 kuna

PRIJAVITELJI: mikro, mali i srednji poduzetnici koji primaju osobe na naukovanje

ŠTO SE SUFINANCIRA: izvođenje programa naukovanja za deficitarna zanimanja u sustavu vezanih obrta

IZNOS POTPORE: od 15.000 do 150.000 kuna

INTENZITET POTPORE: 80% prihvatljivih troškova za isplatu prosječnih nagrada učenicima

Do 50% najvišeg iznosa potpore naknada mentoru


STIPENDIRANJE UČENIKA U OBRTNIČKIM ZANIMANJIMA
FOND: 18.000.000 kuna

PRIJAVITELJI: učenici srednjih škola koji se obrazuju u deficitarnim obrtničkim zanimanjima u sustavu vezanih obrta

IZNOS STIPENDIJE: 750 kuna mjesečno po učeniku za školsku godinu 2016/2017. od 01.09.2016. do 31.08.2017. godine (9.000 kuna)

UČENIČKE ZADRUGE, VJEŽBOVNE TVRTKE I STUDENTSKI PODUZETNIČKI INKUBATORI
FOND: 2.000.000 kuna

PRIJAVITELJI: osnovne i srednje strukovne škole i visoke škole/fakulteti

ŠTO SE SUFINANCIRA:
Učeničke zadruge u osnovnim i srednjim školama,
Vježbovne tvrtke u srednjim školama,
Poduzetnički inkubatori

IZNOS POTPORE: od 20.000 do 100.000 kuna.


PODUZETNIŠTVO KLASTERA
PRIJAVITELJI: klasteri (udruženi subjekti malog gospodarstva – gospodarsko interesna društva, obrti zadruge, društva s ograničenom odgovornošću, dionička društva)

IZNOS POTPORE:
do 250.000 kuna za klastere u osnivanju
do 450.000 kuna za operativne klastere

ŠTO SE SUFINANCIRA:

Nabava novih tehnologija
Povećanje proizvodnih kapaciteta, energetsku učinkovitost i ekološku proizvodnju
Prilagodba poslovnog prostora za osobe s invaliditetom
R&D
Upravljanje i zaštita intelekt. vlasništva
Uvođenje sustava upravljanja kvalitetom, normi i znakova kvalitete
Stručno osposobljavanje, izobrazba i posebno obrazovanje klaster – menadžera
Marketinške aktivnosti
Studije opravdanosti osnivanja klastera
Priprema i izradu projektnih prijedloga


PODUZETNIŠTVO CILJNIH SKUPINA MLADI, POČETNICI, OSOBE SA INVALIDITETOM

FOND: 20.000.000 kuna

PRIJAVITELJI: mikro, mali i srednji poduzetnički subjekti (u dobi od 32 godine – mladi, koji su započeli poslovnu djelatnost od 1.1.2015. – početnici, subjekti u vlasništvu osoba s invaliditetom (civilni i vojni invalidi uz rješenje nadležne ustanove)

IZNOS POTPORE: od 20.000 do 100.000 kuna

INTENZITET POTPORE: 100%

ŠTO SE SUFINANCIRA:
Nabava opreme, alata i inventara
Uređenje unutarnjeg poslovnog prostora/radionice
Izrada poslovnog plana i konzultantske usluge za financiranje poslovanja
Poduzetnička i informatička izobrazba, osim troškova studija
Troškovi izrade web stranice i promidžbenog materijala za e-poslovanje
Troškovi osnivanja (ne uključuje osnivački kapital)
Nabava patenta, licenci, posebnih znanja i vještina – know-how ili nepatentiranog tehničkog znanja
Savjetodavne usluge, tj. intelektualne usluge koje obavljaju vanjski savjetnici, a koje nisu povezane s redovitim tekućim troškovima te nemaju stalni ili periodički karakter troška.


PODUZETNIŠTVO HRVATSKIH BRANITELJA

FOND: 30.000.000 kuna

PRIJAVITELJI: mikro, mali i srednji poduzetnici, hrvatski branitelji iz Domovinskog rata

IZNOS POTPORE: od 50.000 do 500.000,00 kuna

INTENZITET POTPORE:
85% mikro subjekti
70% mali subjekti
60% srednji subjekti

ŠTO SE SUFINANCIRA:
Modernizacija i proširenje postojeće djelatnosti
Uvođenje sustava za unaprjeđenje poslovanja i modernizaciju procesa, inoviranje postojećih i stvaranje novih proizvoda i usluga te provedba organizacijskih ili marketinških inovacija
Uređenje poslovnog prostora/radionice
Stručno osposobljavanje i obrazovanje
Marketinške aktivnosti
Stručno usavršavanje
Troškovi plaća izravno vezanih uz provođenje projekta
Ostale aktivnosti sukladno Poslovnom planu


PROMIDŽBA PODUZETNIŠTVA
PRIJAVITELJI: organizatori gospodarskih događanja i manifestacija, sajmova i drugih oblika promidžbe malog i srednjeg poduzetništva i obrta

IZNOS POTPORE:

Za znanstveno – stručne skupove:

Do 50.000,00 kuna za znanstveno – stručni skup međunarodnog karaktera
Do 30.000,00 kuna za znanstveno – stručni skup državnog karaktera
Do 20.000,00 kuna za znanstveno – stručni skup regionalnog karaktera
Do 10.000,00 kuna za znanstveno – stručni skup gradskog/lokalnog karaktera

Za gospodarske manifestacije

Do 140.000,00 kuna za gospodarsku manifestaciju međunarodnog karaktera
Do 120.000,00 kuna za gospodarsku manifestaciju državnog karaktera
Do 50.000,00 kuna za gospodarsku manifestaciju regionalnog karaktera
Do 20.000,00 kuna za gospodarsku manifestaciju gradskog/lokalnog karaktera

EUROKONZALTING, 03.06.2016.


Bespovratna sredstva za izgradnju poslovnih hala i ulaganje u opremu

Objavljen je natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava za izgradnju poslovnih hala i ulaganje u opremu pod nazivom „Kompetentnost i razvoj MSP“.
Putem ovog natječaja moguće je ishoditi bespovratna sredstva u najmanjem iznosu od 300.000 kuna do najviše 30.000.000 kuna.
Prijaviti se mogu mikro, mali i srednji poduzetnici (obrti i trgovačka društva) pri čemu mikro i mali poduzetnici ostvaruju povrat do 45%, a srednji poduzetnici do 35%.
Bespovratna sredstva se dodjeljuju za:
- pripremu zemljišta, gradnju i rekonstrukciju objekata
- održavanje, preuređenje, modernizacije zgrada, poslovnih prostorija
- komunalni doprinos, vodni i energetski priključci, trošak uporabne dozvole
- nabava novih strojeva, alata, opreme, radnih vozila i strojeva
- nabava informatičke opreme povezane sa svrhom projekta
- nabava patenata, autorskih prava, znanja ili drugih vrsta intelektualnog vlasništva
- nabava softvera
- upravljanje projektom, stručni nadzor građenja, provedbu javne nabave, reviziju projekta
- nastup na sajmovima
- edukaciju djelatnika
- pripremu natječajne dokumentacije za prijavu projekta
- implementaciju sustava grijanja i hlađenja
- troškove promidžbe i vidljivosti.
Natječaj je otvoren najkasnije do 31.12.2016. godine ili do iskorištenja sredstava.

EUROKONZALTING, 23.05.2016.


Bespovratna sredstva Ministarstva turizma za ulaganja u turističke djelatnosti

Objavljen je natječaj Ministarstva turizma za dodjelu bespovratnih sredstava za ulaganja u turističke djelatnosti, odnosno podizanje konkurentnosti turističkog gospodarstva kroz potporu ulaganjima u povećanje kvalitete i dodatne ponude ugostiteljskih objekata, razvoj novih i inovativnih turističkih proizvoda u destinaciji, internacionalizaciju poslovanja, održivi razvoj, diversifikaciju ponude, korištenje novih tehnologija i druge aktivnosti u cilju produljenja sezone, očuvanja radnih mjesta, novog zapošljavanja, rasta i razvoja turističkog gospodarstva.

Natječaj obuhvaća nekoliko mjera.

Mjera A1 – za ulaganja u sve vrste objekata iz skupine HOTELI: hotel, aparthotel, turističko naselje, hotel baština (heritage), pansion, turistički apartmani, difuzni hotel, integralni hotel

Na ovu se mjeru mogu prijaviti trgovačka društva, obrti i zadruge.
Najniži iznos bespovratnih sredstava iznosi 70.000 kuna, a najviši 350.000 kuna. Intenzitet potpore iznosi do 60%.

Sufinancira se:
- ulaganje u obnovu i opremanje smještajnih jedinica iz skupine hoteli te njihovih pratećih sadržaja, uz zadržavanje kategorije 3* ili povećanje kategorije za jednu zvjezdicu.
- ulaganje u razvoj i unaprjeđenje dodatnih sadržaja: bazeni (minimalne vodene tlocrtne površine 30 m2 za vanjske i minimalne vodene tlocrtne površine 20 m2 za unutarnje bazene unutar čvrstih objekata), wellness i drugi rekreacijski, sportski, zabavni ili tematski sadržaji koji pridonose većoj popunjenosti i produljenju turističke sezone.
- ulaganje u tematsko definiranje hotela, poput lječilišnog, business, congress, casino, family i slično.
- ulaganje u podizanje kvalitete hotela za dobivanje oznake Q.
- ulaganja izvršena tijekom 2015. i 2016. godine u dostizanje uvjeta za uključenje postojećih ugostiteljskih smještajnih objekata u vrstu Hotel baština, Difuzni hotel ili Integralni hotel.

Mjera A2 – za ulaganja u kampove i druge vrste ugostiteljskih objekata za smještaj: kamp, kamp odmorište, hostel i druge vrste ugostiteljskih objekata za smještaj

Na ovu se mjeru mogu prijaviti trgovačka društva, obrti i zadruge.
Najniži iznos bespovratnih sredstava iznosi 50.000 kuna, a najviši 250.000 kuna. Intenzitet potpore iznosi do 60%.

Sufinancira se:
- ulaganje u obnovu, proširenje i uređenje postojećeg kampa ili kamp odmorišta, podizanje kvalitete osnovnih i dodatnih sadržaja uz uvjet dostizanja više kategorije kampa za jednu zvjezdicu, odnosno zadržavanja kvalitete postojeće kategorije minimalno 3*.
- ulaganje u izgradnju novog kampa ili kamp odmorišta na područjima gdje takvih sadržaja nema.
- ulaganje u obnovu i uređenje postojećih hostela i drugih vrsta ugostiteljskih objekata za smještaj i njihovih pratećih sadržaja u cilju povećanja standarda, podizanja kvalitete, odnosno povećanja kategorije smještajnih objekata koji se kategoriziraju.
- ulaganje u povećanje standarda i kvalitete prenamjenom postojećih ugostiteljskih objekata iz skupine „Ostali ugostiteljski objekti za smještaj za smještaj“ u vrstu smještajnog objekta iz skupine „Hoteli“.
- ulaganje u razvoj i unapređenje dodatnih sadržaja kampa i drugih vrsta objekata za smještaj: bazeni (minimalne vodene tlocrtne površine 30 m2 za vanjske i minimalne vodene tlocrtne površine 20 m2 za unutarnje bazene), sadržaji vezani za animaciju, sport i rekreaciju, sadržaji za djecu, zabavni i tematski parkovi i sl.
- ulaganje u povećanje i poboljšanje standardnih i propisanih uvjeta za osobe sa invaliditetom.


Mjera A3 – za ulaganja u seljačko domaćinstvo: OPG koje pruža ugostiteljske i/ili turističke usluge

Na ovu mjeru mogu se prijaviti OPG-i koji pružaju ugostiteljske i/ili turističke usluge te trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge za kušaonice.
Najniži iznos bespovratnih sredstava iznosi 30.000 kuna, a najviši 150.000 kuna. Intenzitet potpore iznosi do 60%.

Sufinancira se:
- ulaganje u obnovu, proširenje i uređenje postojećeg seljačkog domaćinstva, podizanje kvalitete osnovnih i dodatnih sadržaja uz uvjet dostizanja više kategorije seljačkog domaćinstva za jedno sunce, odnosno zadržavanja kvalitete postojeće kategorije (minimalno 3 sunca) ili dobivanje oznake kvalitete
- ulaganje u uređenje izletišta, kušaonica, vinotočja
- ulaganje u osnivanje novog seljačkog domaćinstva ili ugostiteljskog objekta vrste kušaonica
- ulaganje u razvoj i unapređenje dodatnih sadržaja: sportsko rekreativni, kreativno-edukativni sadržaji, sadržaji vezani za etno zbirke i tradicijske zanate, te poljoprivredne aktivnosti namijenjene turistima, bazeni (minimalne vodene tlocrtne površine 30 m2 za
vanjske i minimalne vodene tlocrtne površine 20 m2 za unutarnje bazene), tematski parkovi, zabavni parkovi i parkirna mjesta
- ulaganje u povećanje i poboljšanje standardnih i propisanih uvjeta za osobe sa invaliditetom.

Mjera A4 – bazeni za objekte u domaćinstvu: soba, apartman, studio apartman, kuća za odmor, kamp u domaćinstvu

Na ovu mjeru mogu se prijaviti fizičke osobe. Najviši iznos potpore koji se može dodijeliti iznosi 40.000 kuna.

Sufinancira se:
- ulaganje u izgradnju i opremanje isključivo novih bazena, minimalne vodene tlocrtne površine 30 m2 za vanjske bazene i minimalne vodene tlocrtne površine 20 m2 za unutarnje bazene (unutar čvrstih objekata), uz uvjet da uz planirani bazen podnositelj zahtjeva mora
imati registrirane minimalno 3 sobe (odnosno 6 stalnih kreveta), ili 4 smještajne jedinice (odnosno 12 gostiju) u kampu. Podnositelj zahtjeva mora imati registraciju „Objekta u domaćinstvu“ do dana podnošenja prijave, kategorije 3 ili više zvjezdica te podmirene sve
obveze (boravišnu pristojbu i turističku članarinu) za objekte koji imaju registraciju u prethodnom izvještajnom razdoblju.

Potrebno je napomenuti da se putem ove mjere sufinanciraju i bazeni izgrađeni tijekom 2015. godine, ukoliko postoji sva potrebna dokumentacija.

Mjera B – razvoj posebnih oblika turizma

Na ovu mjeru mogu se prijaviti subjekti registrirani za pružanje usluga u turizmu i ugostiteljstvu (trgovačka društva, obrti i zadruge).

Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti iznosi 20.000 kuna, a najviši 250.000 kuna. Intenzitet potpore iznosi 60%.

Sufinancira se:
- ulaganje u ruralni i planinski turizam – aktiviranje planinarskih domova, uređenje
i turistička prenamjena napuštenih škola, građevina pučke arhitekture i sličnih objekata koji se mogu preurediti ili prenamijeniti za pružanje usluga posebnih oblika turizma - planinskog, lovnog, ribolovnog, kulturnog, zdravstvenog, sportsko-rekreativnog i dr.
- ulaganje u obnovu građevina industrijske i druge kulturne baštine, preuređenje i prenamjenu za razvoj posebnih oblika turizma – kulturnog, zdravstvenog, avanturističkog, lovnog, ribolovnog i dr.
- ulaganje u ciklo turizam i infrastrukturu za poboljšanje sigurnosti i udobnosti, servisa i opreme, bike&bed objekte za smještaj, odmorišta i sl.
- ulaganje u pustolovni i sportsko-rekreativni turizam – uređenje potrebne infrastrukture i ulaganja u opremu za špilje, rafting, stijene za penjanje, vidikovce, osmatračnice, adrenalinske parkove, golf vježbališta, igrališta, infrastrukturu za zimsko-planinski turizam, objekte za robinzonski smještaj i promotivne aktivnosti za
postojeću ponudu
- ulaganje u zabavne i tematske parkove nastale specijalizacijom prema određenom sadržaju/temi i atraktivnosti za uređenje i opremanje postojećih i izgradnju novih parkova i umjetnih atrakcija
- ulaganje u „male ploveće hotele“, odnosno dovršetak izgradnje novih, obnovu ili rekonstrukciju postojećih manjih turističkih brodova za krstarenje s elementima tradicijske gradnje
- ulaganje u obnovu i uređenje izletničkih drvenih brodova tradicijske gradnje te uređenje, obnova i održavanje izletničkih drvenih brodova s uslugom prijevoza turista za jednodnevne izlete
- ulaganje u kreiranje i provedbu paket aranžmana novih turističkih proizvoda za tržište posebnih interesa (aktivni i kreativni turizam, turizam hrane i vina, arheološki, botanički, geoturizam, promatranje ptica i drugi posebni oblici turizma), vezanih za predsezonu i posezonu jadranske Hrvatske, te cjelogodišnju ponudu kontinentalne Hrvatske. Potrebno je kombinirati najmanje tri dodatne ponude od posebnog interesa koje se pružaju kroz paket aranžman. Uz program je poželjno dostaviti dokaz o realizaciji sličnih programa u posljednje dvije godine (priznaju se ugovori, ulaznice, potvrde i sl., s gospodarskim subjektima, udrugama ili ustanovama, vezanim za provedbu programa)

Mjera C – sigurnost

Na ovu mjeru mogu se prijaviti trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge. Najviši iznos potpore koji se može dodijeliti iznosi 25.000 kuna.

Sufinancira se:
- ulaganje u provođenje programa javno dostupne defibrilacije u ugostiteljskim objektima (prioritetno: hoteli, kampovi i marine) što uključuje: opremanje ugostiteljskih objekata s automatskim vanjskim defibrilatorima (AED) – medicinskim uređajima za spašavanje i oživljavanje, uz obveznu edukaciju djelatnika sukladno Pravilniku o provođenju programa javno dostupne defibrilacije. Prednost imaju ugostiteljski objekti na otocima i drugim dijelovima Republike Hrvatske koji u blizini nemaju zdravstvenih ustanova.

Mjera D – prepoznatljivost

Na ovu mjeru mogu se prijaviti trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge. Najviši iznos potpore koji se može dodijeliti iznosi 50.000 kuna.

Sufinancira se:
- ulaganje u plasman otočnih proizvoda kroz turizam, koji su temeljem propisanih kriterija izvrsnosti, izvornosti i tradicije dobili oznaku „Hrvatski otočni proizvod“, kroz prihvatljive aktivnosti:
1. opremanje prodajno-izložbenih prostora u ugostiteljskim objektima na otocima (hoteli, kampovi i marine) za proizvode s oznakom „Hrvatski otočni proizvod“
2. realizacija tematskih ruta, ili kreiranje i provedba paket aranžmana s temom „Hrvatski otočni proizvod“ na otoku ili nekoliko susjednih otoka.

Intenzitet potpore je udio sredstava s kojima Ministarstvo sudjeluje u financiranju predloženog projekta i može dosegnuti do najviše 60 % ukupno opravdanih/prihvatljivih troškova Projekta, s izuzetkom potpore za Mjeru C, kod koje intenzitet potpore može biti do 100 % prihvatljivih troškova. Izuzetak od navedenog načina isplate su potpore manje (ili jednake) od 50.000 kuna, kod kojih će se odobrena potpora isplaćivati u 100 % iznosu po zaključenju Ugovora.

Za pravdanje cjelokupne investicije priznaju se računi i bankovne transakcije opravdanih/prihvatljivih troškova iz predloženog troškovnika koji su nastali tijekom 2015. i 2016. godine. Izvješća s računima i bankovnim transakcijama treba dostavljati prema ugovorenim rokovima.

EUROKONZALTING, 28.04.2016.


Otvoren natječaj „Promicanje održivog korištenja prirodne baštine u nacionalnim parkovima i parkovima prirode“


Od 21. travnja 2016. godine dozvoljena je dostava projektnih prijedloga u okviru natječaja „Promicanje održivog korištenja prirodne baštine u nacionalnim parkovima i parkovima prirode“.

Putem ovog natječaja bespovratna sredstva će se dodjeljivati:
1. za pripremu studijske i projektne dokumentacije
2. za provedbu projekta
- rekonstrukcija i/ili izgradnja posjetiteljske infrastrukture uključujući opremanje te razvoj posjetiteljskih sadržaja i proizvoda utemeljenih na prirodnoj baštini;
- edukacija i interpretacija;
- promocija i marketing destinacije na temu prirodne baštine
3. za upravljanje projektom.

Međutim, navedene aktivnosti ne predstavljaju iscrpnu listu, već može uključivati i ostale aktivnosti i dokumentaciju potrebnu za realizaciju projekta.

Opći cilj natječaja je održivo korištenje odredišta prirodne baštine (nacionalnih parkova i parkova prirode) s ciljem doprinosa održivom društveno-gospodarskom razvoju na lokalnoj/regionalnoj razini, a specifični cilj je povećanje privlačnosti i obrazovnog kapaciteta te uspostava boljeg upravljanja posjetiteljima u odredištima prirodne baštine (nacionalnim parkovima i parkovima prirode).

Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti putem ovog natječaja iznosi 3.500.000 kuna, a najviši 85.000.000 kuna. U natječaju su predviđena raspoloživa sredstva u iznosu od 380.000.000 kuna.

Prihvatljivi prijavitelji mogu biti Javne ustanove za upravljanje nacionalnim parkom i parkom prirode, kako slijedi:
NACIONALNI PARKOVI
- Javna ustanova Nacionalni park Plitvička jezera
- Javna ustanova Nacionalni park Paklenica
- Javna ustanova Nacionalni park Risnjak
- Javna ustanova Nacionalni park Mljet
- Javna ustanova Nacionalni park Kornati
- Javna ustanova Nacionalni park Brijuni
- Javna ustanova Nacionalni park Krka
- Javna ustanova Nacionalni park Sjeverni Velebit

PARKOVI PRIRODE
- Javna ustanova Park prirode Biokovo
- Javna ustanova Park prirode Velebit
- Javna ustanova Park prirode Medvednica
- Javna ustanova Park prirode Telaščica
- Javna ustanova Park prirode Lonjsko polje
- Javna ustanova Park prirode Kopački rit
- Javna ustanova Park prirode Papuk
- Javna ustanova Park prirode Učka
- Javna ustanova Park prirode Žumberak - Samoborsko gorje
- Javna ustanova Park prirode Vransko jezero
- Javna ustanova Park prirode Lastovsko otočje.

Poziv se objavljuje kao ograničeni postupak dodjele bespovratnih sredstava koji se pokreće izravnim slanjem cjelokupne dokumentacije unaprijed određenim prijaviteljima, i to u modalitetu trajno otvorenog poziva, odnosno do iskorištenja raspoloživih sredstava, s krajnjim rokom dostave projektnih prijedloga do 31. prosinca 2017. godine.

EUROKONZALTING, 12.04.2016.


U najavi natječaji za razvoj poslovne infrastrukture

Trenutno su u najavi natječaji za dodjelu bespovratnih sredstava za razvoj poslovne infrastrukture. Natječaji su usmjereni na vlasnike, operatere, jedinice lokalne, područne i regionalne samouprave te poduzetničke potporne institucije, osim centara kompetencije.
Cilj natječaja je ulaganje u poslovnu infrastrukturu i povezane napredne poslovne usluge s ciljem poboljšanja kvalitete takve infrastrukture i usluga, a kako bi se privukla ulaganja i stvarale mogućnosti za otvaranje novih radnih mjesta u malim i srednjim poduzećima.
Putem ovog natječaja bespovratna sredstva će se dodjeljivati:
- za ulaganja za poboljšanje (obnovu) postojeće poslovne infrastrukture, opreme i povezanih poslovnih usluga koje se pružaju poduzetnicima
- za ulaganja za stvaranje nove poslovne infrastrukture, opreme i povezanih poslovnih usluga koje se pružaju poduzetnicima
- za razvoj osnovne poduzetničke infrastrukture (energija, vodoopskrba, odvodnja, promet i veze) unutar postojećih poslovnih/poduzetničkih zona, gdje je manjak takve infrastrukture prepreka razvoju malog i srednjeg poduzetništva.

Iznosi bespovratnih sredstava za razvoj poslovne infrastrukture iznosit će od najmanje 500.000 kuna do najviše 25.000.000 kuna po projektu.
U natječaju za razvoj poslovne infrastrukture predviđeno je 174.800.000 kuna bespovratnih sredstava dok je u natječaju za razvoj poslovne infrastrukture – zone previđeno 74.290.000 kuna bespovratnih sredstva.
Očekuje se da će natječaj za razvoj poslovne infrastrukture biti objavljen 31.05.2016. godine, a natječaj za razvoj poslovne infrastrukture – zone 31.12.2016. godine.

EUROKONZALTING, 11.04.2016.


Zatvoreni natječaji za ulaganja u proizvodnu tehnologiju i izgradnju hala zbog pojednostavljenja procedura

Natječaji za dodjelu bespovratnih sredstava malim i srednjim poduzetnicima „Ulaganje u proizvodnu tehnologiju MSP“ i „Izgradnja proizvodnih kapaciteta MSP i ulaganje u opremu“ trenutno su obustavljeni i zatvoreni.
Predmetni natječaji obuhvaćali su stroge kriterije prema kojima se na natječaji mogao prijaviti manji broj poduzetnika koji udovoljavao kriterijima natječaja. Stoga je odluka o zatvaranju natječaja donesena je u cilju pojednostavljenja procedura i stvaranja uvjeta da se veći broj poduzetnika može javiti na natječaje i iskoristiti bespovratna sredstva koja su na raspolaganju za povećanje konkurentnosti i jačanje gospodarstva.
Novi natječaji s pojednostavljenim procedurama i s većim mogućnostima za poduzetnike su u pripremi, a njihovo raspisivanje i ponovno otvaranje očekuje se početkom svibnja.
Osim što se očekuje pojednostavljenje procedura, očekuje se i izmjena minimalnog i maksimalnog iznosa bespovratnih sredstava koja se mogu dodijeliti poduzetnicima.

EUROKONZALTING, 08.04.2016.Uskoro objava natječaja za dodjelu bespovratnih sredstava za razvoj poslovne infrastrukture

Trenutno se u fazi e-Savjetovanja nalazi novi natječaj naziva Razvoj poslovne infrastrukture.

Na natječaj će se moći prijaviti Jedinice lokalne samouprave, Jedinice regionalne samouprave i Poduzetničke potporne institucije koje se definiraju kao mikro, mala ili srednja poduzeća. Poduzetničke potporne institucije te JLS-i i JRS-i mogu biti definirani i kao veliki poduzetnici. Ukoliko je prijavitelj Poduzetnička potporna institucija mora biti, isti mora biti upisan u Jedinstveni registar poduzetničke infrastrukture.

Najniži iznos potpore koji će se moći dodijeliti putem ovog natječaja iznosi 500.000 kn za ulaganje u opremu, odnosno 1.500.000 kn za projekte koji uključuju i građenje nove ili rekonstrukciju postojeće građevine te opremanje iste. 

Putem ovog natječaja bespovratna sredstva mogu se dobiti za:
1. Ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu koja imaju za cilj opremanje postojeće poduzetničko poslovne infrastrukture, sa ili bez aktivnosti održavanja ili preuređenja iste u obimu radova kojima se ne mijenja usklađenost građevine s lokacijskim uvjetima u skladu s kojima je izgrađena, a u svrhu pružanja novih i/ili kvalitetnijih usluga poduzetnicima.
2. Ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu koja za cilj imaju izgradnju/rekonstrukciju i opremanje nove poduzetničko poslovne infrastrukture, u svrhu pružanja novih usluga poduzetnicima.

Troškovi koji se sufinanciraju jesu:
1. Izgradnja i/ili opremanje poduzetničke infrastrukture
2. Troškovi upravljanja projektom, troškovi vidljivosti projekta i troškovi stavljanja objekta u funkciju
3. Nabava patenata, autorskih prava, znanja ili drugih vrsta intelektualnog vlasništva.

EUROKONZALTING, 29.03.2016.

Bespovratna sredstva do 1.500.000 kn za energetsku učinkovitost i obnovljive izvore energije u sektoru turizma i trgovine

Krajem ožujka očekuje se objava natječaja za dodjelu bespovratnih sredstava za ulaganja u energetsku učinkovitost i obnovljive izvore energije.

Cilj je doprinijeti poboljšanju energetske učinkovitosti i uvođenje obnovljivih izvora energije u privatnom uslužnom sektoru – turizam i trgovina.

Na ovaj se natječaj mogu prijaviti sva poduzeća i obrti u turizmu i trgovini, bez obzira na njihovu veličinu.

Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti je 100.000 kn, a najviši 1.500.000 kn.
Intenzitet potpore iznosi do 85% od ulaganja.

Putem ovog natječaja sufinancira se:
- ulaganja u mjere energetske učinkovitosti (obnova objekata)
- ulaganja u razvoj infrastrukture za obnovljive izvore energije (prijelaz na alternativne izvore energije)
- ulaganje u provedbu mjera za povećavanje energetske učinkovitosti u uslužnom sektoru
- ulaganja u infrastrukturu koja će doprinijeti postizanju ciljeva povezanih s energetskom učinkovitošću.

Očekuje se da bi natječaj mogao biti objavljen 31.03.2016. godine.

EUROKONZALTING, 07.03.2016.


Uskoro natječaj za sufinanciranje inovacija u novoosnovanim MSP-ovima

Uskoro se očekuje otvaranje natječaja za dodjelu bespovratnih sredstava za poticanje ulaganja neophodnih za primjenu rezultata istraživanja, razvoja i inovacija u poslovne aktivnosti i pokretanje proizvodnje na temelju primijenjenih rješenja.

Bespovratna sredstva namijenjena su isključivo novoosnovanim MSP registriranim za obavljanje prihvatljive gospodarske djelatnosti, najviše 36 mjeseci prije dana predaje projektne prijave, a koja nisu raspodijelila dobit i koja nisu osnovana spajanjem.

Sufinanciraju se aktivnosti namijenjene razvoju inovacija koje trebaju rezultirati proizvodima koji su novost u ponudi poduzeća i/ili novost na tržištu. To uključuje i inovacije procesa sve dok procesi doprinose razvoju proizvoda. Projekti koji nemaju za cilj stvarni razvoj proizvoda su isključeni. Ovaj natječaj obuhvaća kako proizvode, tako i usluge.

Proizvod ili usluga je novost u ponudi poduzeća, ako poduzeće nije proizvelo proizvod ili ne pruža uslugu s istom funkcionalnošću ili je tehnologija proizvodnje ili pružanja usluge fundamentalno različita od dosadašnje tehnologije.

Proizvod ili usluga je novost na tržištu, ako ne postoji drugi proizvod ili usluga dostupna na tržištu koja nudi istu funkcionalnost, odnosno tehnologiju koju novi proizvod ili usluga koristi bitno se razlikuje od tehnologije već postojećih proizvoda ili usluga.

Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti je 150.000 kn.
Najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti je 1.500.000 kn.
Intenzitet potpore iznosi do 90%.

Poziv će biti otvoren do 31.12.2016. godine ili do iskorištenja sredstava, a na raspolaganju je
22.800.000 kuna.

EUROKONZALTING, 01.03.2016.


Uskoro objava natječaja za inovacije novoosnovanih poduzeća

Uskoro se očekuje objava natječaja naziva Inovacije novoosnovanih MSP putem kojeg će se dodjeljivati bespovratna sredstva za poticanje ulaganja neophodnih za primjenu (komercijalizaciju) rezultata istraživanja, razvoja i inovacija u poslovne aktivnosti i pokretanje proizvodnje na temelju primijenjenih rješenja.
Na ovaj poziv moći će se prijaviti mikro, mali i srednji poduzetnici koji će moći ostvariti bespovratna sredstva u najnižem iznosu od 150.000 kuna pa sve do 1.500.000 kuna. Bespovratna sredstva koja se mogu dodijeliti iznose do 90% ulaganja.
Potpora je namijenjena isključivo novoosnovanim mikro, malim i srednjim poduzetnicima za obavljanje prihvatljive gospodarske djelatnosti, najviše 3 godine prije dana predaje projektne prijave, a koja nisu raspodijelila dobit i koja nisu osnovana spajanjem.
Bespovratan sredstva dodjeljivat će se za razvoj inovacija koje trebaju rezultirati proizvodima koji su novost u ponudi poduzeća i/ili na tržištu. To uključuje i inovacije procesa sve dok procesi doprinose razvoju proizvoda. Osim ulaganja u proizvode, dozvoljeno je i ulaganje u razvoj usluga.
Kriteriji natječaja bit će poznati po objavi poziva za dostavu projektnih prijedloga.
Poziv za dodjelu bespovratnih sredstava bit će otvoren u 2016. godini, do kraja prosinca ili do iskorištenja sredstava.

EUROKONZALTING


Novosti iz EU fondovaZa sve novosti iz EU fondova ostavite svoj kontakt e-mail ovdje. Šaljemo isključivo važne novosti!

captcha 

Facebook

Kontakt podaci

 • Adresa :
  Mletačka 6, 52100 Pula
 • Tel : (+385) 52 544 825
 • Fax : (+385) 52 352 288
 • Email : Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 • Website : www.eurokonzalting.com

Kontakt